Uppehållstillstånd och dess kategorier 2014

År 2013 invandrade cirka 116 000 personer till Sverige, 55 000 kvinnor och 60 000 män, vilket var en ökning med 12% jämfört med 2012. Samtidigt utvandrade cirka 51 000 personer vilket ger en nettoinvandring på ungefär 65 000 personer. De vanligaste ursprungsländerna är Finland, följt av Irak och Polen. Strax över 50 procent av de utrikesfödda i Sverige kommer ursprungligen från ett europeiskt land.

Av de 171 medborgarskap som fanns representerade bland de invandrande år 2013, var den största gruppen svenska medborgare som återinvandrade, de motsvarade en femtedel av alla invandrande. Konflikten i Syrien har gjort att invandringen därifrån ökat och cirka 11 800 syriska medborgare invandrade till Sverige under 2013, vilket är en ökning med 150% jämfört med 2012. Syrien blev därmed, efter Sverige, det näst vanligaste ursprungslandet bland invandrande under 2013, följt av Somalia och Polen.

Observera att från och med härifrån så gäller alla siffror 2014

Det totala antalet uppehållstillstånd och dess kategorier

Förra året beviljades över 110 000 personer uppehållstillstånd i Sverige, nästan 6 000 färre än 2013. Statistiken inkluderar samtliga kategorier av uppehållstillstånd och uppehållsrätter, bland annat underkategorier som gästforskare, egenföretagare, adoptivbarn och flyktingar. Jämfört med 2013 minskade antalet personer som kom till Sverige som anhöriga eller för att studera eller arbeta, medan antalet som fick uppehållstillstånd av asylskäl ökade.

Avgjorda asylärenden beslutade av Migrationsverket, 2014 

1* Asylprövningen ska övertas av annan stat inom ramen för den så kallade Dublinförordningen,
det vill säga Sverige prövar inte ansökan i sak.
2* Övriga ansökningar Migrationsverket ej prövat i sak, exempelvis avskrivna ansökningar. En
ansökan avskrivs bland annat när den sökande avviker eller återtar sin ansökan.
Anhöriginvandring 

Färsk statistik från Migrationsverket visar att totalt 110 000 personer beviljades uppehållstillstånd i Sverige under året som gått. Cirka hälften av uppehållstillstånden var permanenta och hälften var tidsbegränsade.

Återförening med familjemedlemmar fortsätter att vara det vanligaste skälet för uppehållstillstånd. Drygt 42 000 personer har beviljats sådant uppehållstillstånd under 2014 – en mindre ökning jämfört med året innan, då 40 000 beviljades tillstånd.

Drygt 30 procent av dessa personer var anhöriga till flyktingar. Resterande var anhöriga till svenska medborgare och personer som är bosatta i Sverige.

Om du är anhörig till någon som ansöker om uppehållstillstånd för att bo med dig kan du omfattas av ett försörjningskrav

 Ju som bor i Sverige kan omfattas av ett så kallat försörjningskrav. Det innebär att du måste kunna försörja dig själv och ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för dig och din eller dina anhöriga.

Försörjningskravet gäller inte alla

Försörjningskravet gäller inte dig som:

  • är medborgare i Sverige, i ett land inom EU/EES eller i Schweiz
  • har permanent uppehållstillstånd och bott i Sverige i minst fyra år med uppehållstillstånd för bosättning
  • är barn under 18 år
  • fått uppehållstillstånd som flykting eller har beviljats flyktingstatusförklaring
  • fått uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande eller har beviljats status som alternativt skyddsbehövande
  • fått vidarebosättning i Sverige eftersom du tagits ut på den svenska flyktingkvoten
  • har särskilda skäl, till exempel långvarig nedsättning av arbetsförmågan på grund av sjukdom.

Försörjningskravet gäller inte heller om det är ditt barn som ansöker om uppehållstillstånd eller om barnets andra förälder ansöker tillsammans med barnet.

Arbetskraftsinvandring

Kategorin arbetsmarknad avser tillstånd som personer utanför EU/ESS området behöver för att arbeta i Sverige. Totalt fick närmare 16 000 personer uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl år 2014, varav drygt 12 000 kom hit som arbetstagare och cirka 230 fick det som egna företagare. För att få uppehållstillstånd som arbetstagare krävs ett erbjudande om anställning innan personen kommer till Sverige.

Färre uppehållstillstånd 2014
Avgjorda asylärenden beslutade av Migrationsverket, 2014
Om du är anhörig till någon som ansöker om uppehållstillstånd för att bo med dig kan du omfattas av ett försörjningskrav
Sverige
110 000 uppehållstillstånd under 2014 – här är Migrationsverkets färska statistik

 

1 thought on “Uppehållstillstånd och dess kategorier 2014

Comments are closed.