Sjöbopartiet och dess partiprogram

Sjöbopartiet, ett skånskt missnöjesparti som blev känt i och med att de hade en folkomröstning om invandringen. De själva påstår att de inte är ett enfrågeparti, men ordet flykting i olika konstellationer dyker upp över 20 gånger i texten och de övriga punkterna är väldigt tunna. Sverigedemokraterna hyllade initiativet med folkomröstningen på fler än ett sätt. En publikation Sjöbo, ett föredöme spreds av SD och de tryckte upp flera klistermärken med Sjöbo som motiv. Jag har haft svårt att hitta information och materiell från detta parti, men ett par skrifter har jag hittat, men framför allt har jag funnit deras partiprogram så det kommer här.

Sjöbopartiet – Behövs mer än någonsin i svensk politik

Sjöbopartiet – det seriösa partiet – ställer upp i riksdagsvalet i hela landet och är i många frågor villigt till kompromisser med andra partier. Vi säger dock klart nej till till nuvarande asyl- och flyktingpolitik.

Asylpolitiken – En svensk ödesfråga
Den nuvarande svenska asyl- och flyktingpolitiken är släpphänt, slösaktig och i många fall inhuman. Ingen annat land i Europa har i relation till den egna befolkningen beviljat så många uppehållstillstånd som Sverige.

Vi har sedan århundraden tillbaka haft en invandring av skickliga yrkesmän från skilda länder, huvudsakligen från vår egen kulturkrets. Denna har varit till gagn för utvecklingen i vårt land. Vår nuvarande stora invandring har föga eller intet gemensamt med denna. Det homogena samhälle vi tidigare haft och som varit lyckosamt har ersatts av ett mångkulturellt. Risken för motsättningar av etniska, kulturella och religiösa skäl har ökat markant. Förhållandena på Balkan och i Mellersta Östern förskräcker.

Kostnaden för vår asylpolitik är störst i världen. I SOI (Statens Offentliga Utredningar) 1991:1 uppges denna vara 200.000 kr per flykting och år. Den är skattefri för mottagaren. Den totala kostnaden för flyktingpolitiken hemlighålls. De belopp som redovisas är invandrarverkets årliga budget och utgör en ringa del av totalkostnaden.

Om våra rikspolitiker även i framtiden klart negligerar väljarnas syn på flyktingpolitiken, leder detta till ökat politikerförakt och – vad värre är – även till ökad tolerans för vissa rasistiska gruppers agerande i vårt land. Våra politik och massmedia bär ett tungt ansvar för en sådan utveckling.

Sjöbopartiets asyl och flyktingpolitik.
FN har vid flera tillfällen uttalat att världens flyktingproblem ej kan lösas genom folkomflyttningar, utan förespråkar massiva hjälpinsatser i flyktingarnas hemländer eller i dessas omedelbara närhet.

SOU 1991:1 skriver ”Ett huvudmål för den svenska flyktingpolitiken bör vara att i första hand hjälpa flyktingar där de finns och inte föra dem till ett för de flesta avlägset land som Sverige” Sjöbopartiet delar helt denna uppfattning.

Fattigdom och en våldsam överbefolkning i U-länderna är orsaken till att så många söker sig till bl a Sverige. Våra möjligheter att ge nödlidande människor en hjälpande hand påverkas negativt av en alltför stor och kostbar asylinvandring. Vår hjälp till U-ländernas folk skall, även om den inte kan bli annat än symbolisk, gå via FN.

En betydligt stramare flyktingpolitik
Det är nödvändigt att starkt begränsa asylinvandringen, så att den överensstämmer med övriga västeuropeiska länders. Nya regler ska införas, som skall vara klara och koncisa och styras inte enbart av flyktingsituationen i omvärlden, utan också av förhållandena i vårt eget land. Tillgången på bostäder och arbete är nödvändig för att de asylsökande som beviljas uppehållstillstånd skall smälta in i samhället. Övriga skall så snart det är möjligt återvända till sina hemländer. Obligatoriska HIV-tester skulle förhindra många tragedier. Utländska medborgare som begår brott i Sverige skall omedelbart utvisas. Identifieringen av ankommande invandrare underlättas med fingeravtryck.

För att minska trycket på vårt land måste vi ge klara signaler till omvärlden om en stramare flyktingpolitik. Bestämmelserna om första asylland måste tillämpas fullt ut. Flyktingar som tar sig hit genom Östeuropas länder skall avvisas till dessa.

År 1954 anslöt sig Sverige till 1951 års flyktingkommission, den så kallade Genèvekonventionen. I denna definieras flyktingbegreppet. En strikt tolkning av detta skall ligga till grund för våra bedömningar. Överenskommelsen gällde ursprungligen enbart europeiska flyktingar. År 1967 gjordes ett tillägg till denna och den kom därefter att omfatta all världens flyktingar. Våra möjligheter att seriöst och rättvist utreda flyktingskäl världen över är ytterst begränsade- Vi bör allvarligt överväga att säga upp 1967 års tillägg till FN-konventionen.

Förmår ej våra politiker att ändra flyktingpolitiken, så att den överensstämmer med folkmajoritetens åsikter, förespråkar vi i Sjöbopartiet att flyktingpolitiken blir föremål föremål för en riksomfattande folkomröstning.

Sjöbopartiet är intet enfrågeparti. Vi har ett heltäckande program, men inriktar oss främst på att erbjuda väljarna en möjlighet att säga nej till Sverige ”generösa” flyktingpolitik. Några huvuddrag i vår övriga politik.

Sverige – EU
Genom anslutningen till EES-avtalet får företagen – jordbruk och fiske undantaget – tillgång till den stora europeiska marknaden och får givetvis också konkurrens på hemmamarknaden. Avtalet bör främja företagsamheten i landet och förhoppningsvis ge konsumenterna billigare varor.

Ett eventuellt medlemskap i EU bör rimligen inte avgöras förrän villkoren för medlemskapet är fastställda och analyserade. Företagare och industrimän har i massmedia förespråkat ett medlemskap och att detta skulle vara till gagn för industrisatsningar i vårt land. Vi i Sjöbopartiet är inte övertygade om att detta är en korrekt analys. Medlemskapet ger oss viss möjlighet att påverka den politiska utvecklingen inom EU, men företagens investeringsvilja är beroende av företagsklimat, arbetsmarknad och avsättningsmöjligheter i de olika länderna. De fria kapitalrörelserna medför att kapitalet söker sig till den marknad som förväntas ge högsta utdelning.

De bör betänkas att enligt Sydsvenska dagbladet den 9 mars 1994 har EU-kommissionens ordförande Jacques Delors sagt följande: ”Det blir en chock för de nationella parlamenten när det går upp för dem att de kommande tio åren kommer 80 % av all ekonomisk, social och skatteteknisk lagstiftning från EU och inte från de lagstiftande församlingarna i medlemsländerna”.
Vi tycker det är rätt att frågan om medlemskap i EU avgöras genom en folkomröstning.

Näringsliv och sysselsättning
Arbetslösheten har drabbat många familjer. Ungdomar har svårt att komma in på arbetsmarknaden och många äldre arbetslösa kommer förmodligen att förtidspensioneras. Utöver rent personliga tragedier har arbetslösheten starkt bidragit till landet stora budgetunderskott. En va de viktigaste uppgifterna de närmaste åren är att öka sysselsättningen inom framför allt industri och tillverkningssektorn, men även inom service och handel. Nyskapade arbetstillfällen skall vara resurssnåla och miljöbevarande. Redan på produktionsstadiet skall man eftersträva möjligheter till återvinning.

Jordbruk
Ett effektivt jord- och skogsbruk är en stor tillgång för landet. Omställningsmark ligger idag för fäfot. Detta anser Sjöbopartiet vara ett resursslöseri.

Miljontals människor i U-länderna lever idag på eller under svältgränsen. Befolkningstillväxten i dessa länder kommer att förvärra läget. Vi finn det cyniskt att i-länderna av kostnadsskäl tär på U-ländernas knappa livsmedelstillgångar. Jordbruket skall förse oss med livsmedel av hög kvalitet. Jorden och skogens möjligheter att förse oss med energi skall också tas tillvara och stimuleras av staten. Detta är nödvändigt för att skapa alternativ till nuvarande energikällor.

Offentlig sektor- Service – Vård
Vi har idag en stor och kostnadskrävande offentlig sektor. Sparsamhet genom rationaliseringar och minskad pappersexercis är nödvändig. EN viss konkurrens är också stimulerande och höjer effektiviteten. Service, vård och omsorg får dock ej jämföras med exempelvis affärsdrivande verksamhet. Sjöbopartiet är medvetet om den offentliga verksamhetens betydelse och vill slå vakt om en effektiv sådan.

Sjukvård och äldrevård får inte försämras. Husläkarsystemet är vi motståndare till, men möjlighet att välja läkare bör finnas. Äldreomsorgen skall präglas av valfrihet. Så långt som möjligt skall de äldre bo kvar i egna hemmet, men för många är servicehus eller ålderdomshem ett bättre alternativ än att bo mer eller mindre övergiven i egen lägenhet.

Barnomsorg och skola:
Barnomsorgen skall vara valfri och ej styras av statliga eller kommunala bidrag. Vårdnadsbidrag skall införas. Skolan skall ge eleverna , utnyttja deras anlag och fostra till god samhällsanda med respekt för medmänniskor. Den skall vara demokratisk men påtala att demokrati även innebär skyldigheter. Den s k flumskolan har gjort stor skada.

Brottslighet
Den ökade brottsligheten och det grova våldet måste bekämpas hårdare. En skärpning av straffen för brott måste ske för att ha avskräckande effekt. Brottsoffer skall ha skälig ersättning för skador och lidande samt i övrigt åtnjuta samhällsstöd. Vi har en omfattande införsel och handel med narkotika i Sverige. Denna måste med alla medel stoppas.

Försvar
Sveriges försvar skall avskräcka från angrepp, Hela landet skall försvaras. Våra soldater skall ges god utbildning och modern utrustning.

Energi och miljö
Så länge våra kärnkraftverk uppfyller säkerhetskraven och alternativ saknas, måste de nyttjas. En övergång till en mer miljövänlig energi – helst förnyelsebar – är nödvändig. Ökad användning av etanol och rapsolja är alternativ, som på ett miljövänligt sätt bidrar till vår energiförsörjning och bevarandet av jordbruket och landskapsbilden. Både ekonomin och miljövården kräver ett energisnålare samhälle. Staten måste främja en sådan utveckling.

Skatter – Bidrag
Förmågan att betala skatt uppstår först efter intjänandet va existensminimum. Om skatt uttages dessförinnan, får staten betala tillbaka genom bidrag. Bidragsfloran är stor och Sjöbopartiet anser att skattepolitiken skall ses över med syfte att minska rundgången av pengar. Konsekvenserna för kommunerna skall därvid särskilt uppmärksammas. Socialförsäkringssystemet måste vara så utformat, att det alltid ska löna sig att arbeta, och folkpensionen så stor att socialhjälp ej erfordras.

Privatisering, bolagisering – Solidaritet
De borgerliga regeringsåren har präglats av privatisering av statliga företag och av stora nedskärningar inom den offentliga sektorn. En del statliga företag har utbjudits på börsen och andra företag har tvingats till konkurrens. Dessa åtgärder har i de flesta fall varit nödvändiga. Privatiseringen får dock inte drivas så långt att samhället förlorar kontrollen överriskviktig verksamhet. En del av de planerade åtgärderna, exempelvis upplåtande av SJ:s bannät för konkurrens och rätt för elproducenter att på befintliga elnät konkurrera om elabonnenterna, kommer förmodligen att försämra servicen och fördyra för dem som bor i glesbygd. Sjöbopartiet motsätter sig dessa förändringar.

Snabba klipp, konkurser, skatteflykt
Spekulationer i exempelvis fastigheter och i byggenskap har i många fall resulterat i konkurser med stora förluster för staten, banker och underleverantörer. Många välskötta legoföretag och andra småföretagare har oförskyllt drabbats av spekulationsvågen, medan ”klipparna” som i en del vall balanserat på lagens yttersta gräns, snabbt återkommit på marknaden med nya bolag. Sjöbopartiet vill stärka de små företagen i sådana situationer.

Den överhettade marknaden på 80-talet gjorde det möjligt för en del personer, framförallt i chefsställning, att tillskansa sig löner och andra förmåner, som inte stod i rimlig proportion till arbetsinsatsen. Fallskärmsavtalen är bara ett exempel. Även inom politikerkåren har dessa förekommit. Detta har bidragit till att ge politiken och dess utövare dåligt rykte. Väljarna har rätt att ställa höga krav på sina förtroendevalda.

Demokratisk kris
Rikspolitikerna har fjärmat sig alltmer från sina väljare. Övertygande om denna egna förträffligheten lyssnar man inte på sina uppdragsgivare och agerar tvärt emot folkopinionen. För att bevara en levande demokrati och engagemang i valmanskåren måste dessa attityder förändras. Ändrat valsystem med större möjligheter till personval är bra. Sjöbopartiet förespråkar också att stora och viktiga frågor avgöres genom folkomröstningar.