Om varför muslimer inte är en del och kan inte vara en del av Sverigedemokraternas Sverige.

Jomshofs och andra SD-företrädares uttalanden om muslimer och islam väcker ilska. Det tas avstånd ifrån deras ”åsikter”. Jomshof uttalade att han ville förbjuda muslimska symboler för ett tag sen. I en intervju sa han ”Det är klart att inte minst minareter, halvmånen, är en symbol som representerar det som islam står för. För många människor, även för mig, så representerar det någonting väldigt farligt. Någonting väldigt dåligt. En liknande inskränkning är definitivt en möjlig väg framåt”.

Men det är inga enskilda åsikter. Det de säger är en del av deras ideologi och ska tas på allvar. Från deras principprogram:

”Den svenska staten kan inte, och bör inte, vara religiöst neutral. Sverige har varit ett kristet land i över tusen år. Kristendomen är intimt sammanvävd med den svenska kulturen och identiteten. Få andra läror och institutioner har varit lika betydelsefulla för formandet av den svenska kulturen som kristendomen och den svenska kyrkan.”

Inga andra religioner är alltså en del av Sverige. Som vi vet också är SD ett parti som är starkt emot mångkulturen:

”Att känna till och förstå det svenska kristna kulturarvet är en viktig nyckel till att förstå vårt lands historia, kultur och samtid. Bevarandet av detta kulturarv är således en angelägenhet för alla svenskar, troende såväl som icke-troende. För att kunna förhålla sig strikt religiöst neutral skulle staten behöva fjärma en betydande del av det svenska kulturarvet ifrån de offentliga verksamheterna och det offentliga rummet och detta är ingenting som Sverigedemokraterna ser som önskvärt. Kristendomen bör i kraft av sin historia tillåtas att inneha en särställning i förhållande till andra religioner i Sverige.”

Det spelar alltså ingen roll om du är troende muslim eller bara kulturell muslim. Nu kommer det viktigaste stycket om SD och islam:

”Islam och i synnerhet dess starka politiska och fundamentalistiska gren är enligt Sverigedemokraternas uppfattning den religiösa åskådning som visat sig ha svårast att harmoniskt samexistera med den svenska och västerländska kulturen. Islamismens inflytande på det svenska samhället bör därför i största möjliga utsträckning motverkas och invandringen från muslimska länder med starka inslag av fundamentalism bör vara mycket starkt begränsad.”

Som vi ser här så är de inte bara emot islam utan även människor från muslimska länder. De vill helt enkelt inte ha muslimer här. Den öppna svenskheten som bland annat Mattias Karlsson anser vara en av de viktigaste punkterna i deras ideologi. Den är en sorts skydd mot att behöva bli kallade rasister. Vem som helst kan ju bli svenskar enligt den. Men det stämmer inte.

”Tendensen i modern tid har emellertid varit en oerhört omfattande invandring från avlägsna länder och kulturkretsar. Trots att det inte saknas exempel på enskilda individer som på ett positivt sätt anpassat sig och bidragit till det svenska samhället under senare tid, så är ändå den sammanlagda nettoeffekten av massinvandringen från avlägsna länder starkt negativ, såväl ekonomiskt som socialt”

Hur ser då Sverigedemokraterna på nationen och vem som ska få ingå i den, alltså kalla sig svensk?

”Sverigedemokraterna definierar den svenska nationen i termer av lojalitet, gemensam identitet, gemensamt språk och gemensam kultur. Medlem av den svenska nationen kan man enligt vår uppfattning bli genom att antingen födas in i den eller genom att senare i livet aktivt välja att uppgå i den.”

I ett citat högre upp så såg vi att kristendomen är en del av vår kultur och för att ingå i nationen enligt citatet precis ovan måste man alltså ha rätt kultur och då i förlängningen också rätt religion.

I stycket nedan ser vi att SD delar upp de som bor i Sverige som svensk, assimilerad och icke-svensk. Det viktiga i stycket nedan är att ska du vara assimilerad så måste du leva enlighet med den svenska kulturen. Muslimer kan alltså varken vara svenskar eller assimilerade i den svenska nationen.

”Som infödd svensk räknar vi den som är född eller i tidig ålder adopterad till Sverige av svensktalande föräldrar med svensk eller nordisk identitet. Som assimilerad till den svenska nationen räknar vi den med icke-svensk bakgrund som talar flytande svenska, uppfattar sig själv som svensk, lever i enlighet med den svenska kulturen, ser den svenska historien som sin egen och känner större lojalitet med den svenska nationen än med någon annan nation. På samma sätt som den som är född in i en annan nation senare i livet kan bli en del av den svenska nationen menar vi också att man även som infödd svensk kan upphöra att vara en del av den svenska nationen genom att byta lojalitet, språk, identitet eller kultur.”

Vilka är då riktiga svenskar enligt det nationalistiska partiet Sverigedemokraterna? Till sist har vi det ”blut und boden”-inspirerade stycket. Det tyska uttrycket ”blut und boden” som härstammar ifrån de filosofer som utgjorde grunden till nationalsocialismen betyder blod och jord. I stort sätt handlar det om att du måste vara född i ett visst land eller region och din tillhörighet till detta land måste vara bunden till det i en obruten släktskap tillbaks i historien. Nu är det inte så enkelt att likställa definition med SD:s idéer. ”blut und boden” är så mycket mer. SD:s nationstillhörighet handlar mer om kultur än om ras. Men jag anser trots detta det är viktigt att ta upp detta i denna text.

”Sverigedemokraterna ser nationen som den viktigaste, äldsta och mest naturliga mänskliga gemenskapen efter familjen. Imperier, politiska grupperingar och andra övernationella gemenskaper har kommit och gått under det senaste årtusendet, men nationer som form för mänsklig gemenskap har bestått. Den nationella samhörigheten binder samman nationens medlemmar över tid och rum och skapar band mellan de döda, levande och ofödda generationerna liksom mellan unga och gamla, olika samhällsklasser, politiska läger och geografiska regioner.

En del påstår att Sverigedemokraterna inte har en ideologi utan har löst sammansatta idéer, men nationalismen är tydlig och det blir tydligt om man läser deras principprogram och verkligen lyssnar på vad de säger. Det finns alltid en ideologisk koppling till det de säger. I det här fallet så ser vi att i SD:s Sverige finns det ingen plats för muslimer och islam.