Svensk hednisk front och deras program

Svensk hednisk front var aktiv mellan mitten av 1990-talet till 2005 och hade runt 100 medlemmar. Det finns inte mycket info om denna rörelse, men här är iallafall deras program.

Vi lever idag i en förtvivlad situation, där samtliga Germanska stater är under ockupation av främmande makter. Dessa förbjuder vårt arbete och förföljer samvetsfyllda Germaner som slåss för vår ras och vårt folks överlevnad. När vårt arbete förbjuds betyder detta att vår kamp betecknas olovlig. Det är värdefullt att göra det rätta, inte det lovliga. Medan det rätta är det samma som det lovliga i Germania är lagverket våra folk idag ställda under naturfientligt och lagstridigt. Detta lagverk är ett direkt hot mot vår ras och vårt folks hälsa, frihet, självständighet, välfärd och på sikt vår hela existens. Vi kommer därför att jobba oberoende av huruvida det vi gör är i överensstämmelse med dagens förordningar eller ej. Folkets och rasens överlevnad är den högsta rasen, och vi kommer att följa den och de andra lagarna gudarna gett oss i urtiden, inga andra. Oavsett hur orealistiskt det kan verka idag att vi skulle lyckas med att rädda vår ras och vårt folk, så är det alla samvetsfyllda Germaners plikt att aldrig ge upp. Vår uppgift är att segra, eller dö i försöket.

Vi kämpar för att skapa ett försvarsstarkt, fritt Stor-Germania under en stark, ansvarsfull ledning vilken tjänar folket och knyter dem samman med fosterjorden samt styrker enighet och sammanhållning, religion och kultur

Försvarsstyrka och frihet kräver ett karaktärsstarkt sunt folk som är stolt över och upphöjer sitt Germanska blod och sina anor, är säkra på sig själva och på sina plikter och rättigheter.

För att folket skall genomsyras av denna goda anda skall den manliga ungdomen utbildas till duktiga soldater, den allmänna värnplikten införs i förnyad form och var soldatskall finna sin sätta plats i folkhären.

Vid krigstillfälle skall män och kvinnor tjäna fosterlandet – vid fronten eller i hemmet/samhället.

Frihet kräver oinskränkt självbestämmanderätt.

Vi skall göra oss fria från främmande staters och organisationers förmynderi och ok. På den inre fronten skall vi bekämpa sionismen vilken genom frimurarväsendet och Marxismen, främmande kapital och försurning av folkets andliga och materiella liv vill tillkämpa sig makten i världen. De vill också med makt och list påtvinga det Germanska folket Jehovatron. Det gäller också att bekämpa jesuiterna och deras härsklystna anhängare vilka kämpar för samma mål som sionisterna. Alla med en läggning för jehovatro skall betraktas som sionister och behandlas därefter.

Stor-Germania skall förena alla Germanska stater i Mellan- och Nordeuropa till en stat och vara en stöttepelare för Germanska folk i utlandet. De enskilda staterna skall vara självständigt styrda och stå vid varandras sida med fullt likaberättigande. Detta innebär ett slut på den byråkratiska ödeläggelsen av statens särprägel. Statsmakten blir på detta område stark och moralisk. Dess enda rättesnöre skall vara folkets väl.

Stor-Germania skall styras som en republik.

Det är avgörande att en german som värderar folkets väl högst håller i regeringens tömmar. Rikets överste ledare leder folket och statens funktionärer är ansvariga för att så sker. Riksdagen består av de Germanska rikenas mest ansvarsfulla och duktig personer.

Staternas förvaltning skall formas efter Nationalsocialismens idéer och få ett fritt styre efter dessa principer. Därmed försvinner de ogermanska fenomenen i vår tidsålder vilka är en följd av parlamentarism och byråkratism som statens makthavare och deras lakejer utnyttjar på ett oförsvarligt sätt.

De politiska rättigheterna står i proportion till de utförda militära tjänsterna och för kvinnans det hennes insats i samhället och som moder.

Folk av främmande ras kan inte bli medborgare i Stor-Germania. Dessa skall förvisas till utlandet.

Lydighetsplikt eller edsvurna förpliktelser i icke-statliga eller hemliga sällskap eller organisationer t.ex Frimurarorden, är förbjudet. Detta är annars oförenligt med det ansvar och de plikter en medborgare har gentemot staten, då endast staten har rätt att uppehålla lagar och förpliktelser.

Folket är en levande enhet av Germanska medborgare som till följd av sin självuppoffringsdrift tjänar varandra med själen och kroppens arbete.

Den som gör sin plikt – i vilken ställning vederbörande än befinner sig -rätt att nyttja hjälp och omsorg. Man och kvinna står på denna grundlag vid varandras sida, likaberättigade, men könsåtskilda.

Kvinnan når sin höga ställning i staten med hjälp av det arbete hon utför i familjen och som ung i militären, vilket var brukligt i våra gamla anor innan främmande livssyn, seder och bruk upptogs. I familjen hämtar det Germanska folket sin styrka.

Det uppväxande ungdomen formar sitt liv efter sina föräldrar. Ungdomsrörelser kan yttra ett visst inflytande, men aldrig ersätta föräldrarnas. Hemmets mark är för folket den oersättliga fosterjorden, den är med folket sammangrodd. Vid upprättandet av småbruk och egna gårdar stärks hemkänslan mer än vid byggandet av hyreshus i städerna. Den heliga Germanska jorden får aldrig bli en handelsvara. VI var för årtusenden sen ett lyckligt bondefolk och må fortfarande idag under förändrade förhållanden ha vårt ryggstöd i landsbefolkningen, utan att därför försumma andra näringar.

När folket åter vuxit samman med fosterjorden, kommer den åter att erinra oss om vår forna tro, kultur och handlingskraft som våra förfäder ägde. Det är detta som avgör ett folks levnadskraft eller undergång.

Släktgemenskap och raslig stolthet är ett folks ryggrad . Rasens renhet är själens heliga rötter, att försvara denna är folkets och ledarnas främsta plikt. Främmande blodblandning är ett gift för folket. Ett sunt leverne är nödvändigt för att rasen skall kunna vidhålla sin styrka.

Den Germanska Asatron är präglad av folkets rasliga mentala karaktär. Återfinnandet av den kommer att hindra folket från att bryta samman. Germansk ärefruktighet för de religiösa ideal och det Germanska tålamodet kommer att visa oss den väg vi måste gå för att befria oss från främmande makters ok. Kultur är resultatet av ett folks religion och dess sedliga ideal. Som en levande ström genomtränger kulturen, konst, vetenskap och all andlighet. Konst och kultur skall befrias från all inblandning av främmande inslag. Kulturinstitutioner skall ledas av staten, att folket förgiftas själsligt är värre än sjukdom och död. Modersmålet och folkets seder och kultur är även det sprunget ur folkets säregna mentala karaktär och måste därför hållas heligt.

Germansk rättsuppfattning skall byggas på Germansk sedlighet och Germansk livsuppfattning och skalla beskydda Germansk ära.

Civilisationen och dess framsteg skall tjäna folket, det är det Germanska forskararbetets uppgift.

Samfundshushållningen skall underordna sig folket sedliga ideal. Innanför dessa gränser kan det utveckla sig fritt. I krigstillfälle underordnar dej sig statsmakten. Samfundshushållningen skall tjäna till att tillgodose folkets behov billigast möjligt, med hänsyn tagen till framtida tillförsel.

Fördyrelse till fördel för enskilda grupper skall vara uteslutet. Det är statens plikt att se till att detta efterföljs.

Den enskilde personens egendom är oberoende av statens förordningar. Avskaffandet av egendomsrätten är onaturlig och under gräver rättsmedvetandet och hämmar det personliga initiativtagandet.

Pengaväsendet skall rensas från all främmande inflytande och ordnas efter Germansk rättsuppfattning. Däri ligger landets tillgångars värde oberört av utlandets inflytande. Arbetslönen skall stå i förhållande till arbetsuppgiften. Denna princip stärker den enskildes arbetsglädje och saknar arbetsfreden. Arbetsgivarens stora profit av arbetarnas reaktion mot denna – klasskampen – är ett sjukdomsfenomen och ett förkärt arbetssätt i en av sionister regerad stat och främjar inte civilisationens framsteg och utveckling. Förlösningen från det sionistiska riket kommer betyda välstånd för alla Germaner. På denna grundlag kan varje German finna fotfäste. Och vi uppfostrar alla till det.