Tyska dokument om tillkomsten av J-stämpeln 1938

Att stämpla judars pass med ett ”J” har jag skrivit om tidigare. Som framkommit i tysk, schweizisk forskning så var idén från början schweizisk och ett avtal hade slutits mellan dom och Nazityskland innan diskussionen togs upp med Sverige. i ett dokument på tyska ifrån 1938 kan man läsa om detta avtal och jag har översatt det hjälpligt från det tyska originalet.

Hälsningar; Förordning om pass för judar.

Den 7 oktober 1938 publicerades ”förordningen om judars pass” i del 1 av lagtidningen, som utfärdades skriftligen och bifogades i tidningen.

För att genomföra och komplettera denna föreskrift, som träder i kraft vid kungörande enligt 3 §, bestämmer jag följande.

I. Behandling av inlämnade pass (1 § 3 st förordningen)

1 Pass giltiga utomlands.

a) Om kraven i § 19 i passkungörelsen den 7 juni 1935 – Reichgesetzbl i s 257 – inte är uppfyllda i ett enskilt fall och bibehållandet av passet framstår som nödvändigt, markeras passet på s 1 överst lämnad av en stämpel med ett rött, 3 cm högt ”j”. På eller direkt ovanför den längsgående stapeln av ”j” ska dagen då ”j” skrevs in i passet skrivas nedifrån och upp med oförstörbart bläck, till exempel ”10.10.38”.

Passet ska då omedelbart återlämnas till innehavaren. Det finns ingen avgift att ta ut.

När det gäller judar av tysk medborgarskap med bosättning eller permanent bosättning utomlands, får passet endast behållas; om det i enskilda fall finns särskilda betänkligheter om passinnehavarens återresa utomlands.

b) Ett pass som är giltigt för utlandet som inte är markerat med ”J” och därför förblir ogiltigt ska returneras till den passmyndighet som utfärdat passet med angivande av skälet till kvarhållandet. Om passet har utfärdats av en tysk representation utomlands behöver de endast informeras om anledningen till att passet behålls; Själva passet ligger kvar hos den passmyndighet som har behållit det tills vidare.

2. Pass giltiga inrikes

De inlämnade passen ska utan undantag behållas och med hänvisning till detta cirkulär, vidarebefordras till den passmyndighet i Tyskland som har utfärdat passet.

II. Nya pass för judar

1. Pass giltiga utomlands

Vad gäller utfärdande av pass till judar med giltighet utomlands enligt mitt cirkulär av den 16 november 1937 – Pol. S V 6.2252/37-453-12 – om det i det enskilda fallet utfärdade passet ska märkas på sätt som anges ovan under nr I 1.a innan det överlämnas.

2. Pass som är giltiga för inrikesändamål

Nya pass som är giltiga för inrikesändamål kan inte längre utfärdas till judar. De nationella passen för judar ersätts av id-kort (se förordningen om id-kort av den 22 juli 1938 – Reichsgesetzbl. I S.. 913)

Angående informationen där vill jag notera följande: Identifiering av judar med tyskt medborgarskap har blivit nödvändigt på grund av en överenskommelse som gjordes med Schweiz – för att undvika införandet av den allmänna legitimationsplikten på tysk-schweiziska trafik. Enligt detta avtal kommer Schweiz att tillåta judar med tysk nationalitet vars pass har den egenskap som nämns i förordningen att resa in i Schweiz om den ansvariga schweiziska representationen i passet ger en ”försäkran om tillstånd att stanna i Schweiz eller att resa utomlands” har inkommit.

På grundval av det ovan nämnda avtal kommer de tyska tjänsterna i fråga, som anförtros passkontroll och gränsbevakning vid den tysk-schweiziska gränsen, som också har uppdraget att förhindra judar med tysk nationalitet från att lämna landet för Schweiz vars pass innehåller ovannämnda ”försäkring etc.” slutar att gälla.

Jag begär att passmyndigheterna omedelbart får nödvändig information. Stämpeln för att anbringa det röda ”j” måste omedelbart erhållas av varje passmyndighet.

Med stöd av lagen om passet, immigrationspolisen och registreringsväsendet samt id-systemet den 11 maj 1937 (Reichsgesetzbl. I S. 589) förordnas följande i samråd med rikets justitieminister.

§1

1. Alla tyska pass för judar (§ 5 i den första förordningen i Reichburgerlagen av 14 november 1935 Reich Reichsgesetzbl. s. 1933) som vistas i rikets territorium blir ogiltiga.

2. Innehavarna av de pass som nämns i 1 paragrafen. är skyldiga att inom två veckor efter detta inlämna dessa pass till passmyndigheten i det land i vars distrikt passinnehavaren har sin hemvist eller, i avsaknad av hemvist, sin vistelse utomlands. Förordningen träder i kraft efter två veckor från dagen för inresan till rikets territorium

3. Pass som utfärdats med giltighet utomlands blir giltiga igen när de har märkts av passmyndigheten med ett märke som bestämts av rikets inrikesminister som identifierar innehavaren som en jude.

§2

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att uppfylla den skyldighet som beskrivs i 1 § 2 kap. straffas med fängelse och böter upp till etthundrafemtio riksmark eller med någon av dessa påföljder.

§3

Denna förordning träder i kraft vid kungörandet.

Dokumentet är daterat till den 6 oktober 1938 och den som undertecknat detta dokument är Werner Best, tysk nationalsocialistiskt politiker och jurist. Han var förutom undertecknare till detta dokument även den som sammanställde listan på de som skulle mördas under de så kallade Långa knivarnas natt där Hitlers motståndare i partiet mördades. Det är också detta datum som den svenska ambassaden i Tyskland blir informerad om detta med stämpeln i passen. Den 27:e oktober inför Sverige visumtvång för de med de nya passen. Så var detta ett svenskt påfund? Nej, och det kan man läsa tydligt i de tyska dokumenten. Gjorde Sverige del när de godkände denna lösning? Hade Sverige kunnat protestera eller agerat annorlunda? Oavsett varifrån idén med stämpeln kommer ifrån så är detta ett mörkt kapitel i Sveriges historia.

Länkar till dokumentet sid 1 sid 2 sid 3 Länk till rapporten efter mötet på den tyska ambassaden 1.