Teodor Holmberg och Den fria kärleken

Hinke Bergegren började sin karriär på tidningen Social-demokraten. Förutom sin egen tidning Under röd flagg som var åt det anarkosyndikalistiska hållet så var han under en tid redaktör för både Proletären och tidningen Brand (1904-1916). Han blev senare kommunist, men det som jag ska skriva om hände tidigare.
Han var starkt engagerade i sexualreformsrörelsen och lade ner ett stort arbete på att sprida kunskap om preventivmedel. Hans kampanj Kärlek utan barn 1910 vilket han inte bara fick fängelse för utan även rörde upp många känslor bland konservativa. Bland annat blev Teodor Holmberg, sverigedemokraten Mattias Karlssons främste ideologiske förebild så pass rosenrasande så han åkte ut och turnerade och höll föredrag under vintern 1913-1914. Skriften ”Den fria kärleken” från 1914 är ett resultat av det.
 
Teodor Holmberg och hans fru instiftade Svenska riksföreningen för sedlig kultur där de tillsammans med andra propagerade mot sådant som de ansåg degenererade den svenska människan. Sprit, sexuellt umgänge före giftermål och dansbanor var ämnen det skrevs om i deras skrifter och tidningar.
 
Skriften inleds med
 
[…] Samtidigt som jag anser det vara min skyldighet att erkänna dessa möjligheter, vill jag fastslå min rätt och plikt att af all makt bekämpa agitatorn och ungdomsförledaren Hinke Bergegren i hans offentliga verksamhet. Må i denna strid vapnen vara så skarpslipade som möjligt.
 
Lite längre fram i texten beskriver han Bergegrens arbete med några punkter och dessa inleds med dessa textrader
 
En mycket stor plats, man kan säga hufvudplatsen, i Hinke Bergegrens offentliga verksamhet upptages, såsom alla veta, af hans agitation å könslifvets område. På detta måste han betraktas som en farlig förfalskare af höga lifsvärden och af en sann lifsåskådning.
 
Punkterna handlar om att sex är inte till för att avnjutas utan att i stort sätt enbart för att skaffa barn. Holmberg beskriver det så här
 
Samlivfet mellan man och kvinna har icke till mål deras sinnliga njutning men väl att hålla släktet till makt och blifva upphofvet till att allt ädlare generation må följa på hvarandra, göra jorden till ett rum för godhet, skönhet och rättfärdighet samt lyfta människonaturen till en allt högre nivå genom moderskapets och faderskapets höga och heliga plikter
 
Holmbergs fru Cecilia Bååth Holmbergs arbete ledde ju fram till att vi i Sverige nu firar mors dag. Men när man läser dessa rader om att samspelet mellan man och kvinna handlar bara om att avla barn för att skapa en ädlare generation så känns inte firandet av den ursprungliga versionen av mors dag så fräscht längre.
 
Längre fram finner vi detta stycke
 
Enligt min tanke är det en uppgift för hvarje ungdomsvän att sätta plikten och hederns stål i de ungas karaktär och stärka dem till att icke slappt gifva efter för driftlifvets pockande kraf, utan behärska det. Ty sinnligheten behöfver ej sporrar men väl betsel.
[…]
Elden är härlig och välsignelserik, när den lyser och värmer från en huslig härd, men hemsk och förfärlig, då den släppes lös i mordbrandsflammor. På samma sätt är det när passionerna fritt får slå ut i tygellös brand. Då brännes karaktären ned till aska och människosjälens tempel förvandlas till en hög af svartnande ruiner.
 
Efter denna stridsuppmaning avslutar jag med Holmbergs textrad vilket han valt att skriva med kursiv stil
 
Hinke Bergegren är den sedliga nivåsänkningens förkunnare i vårt land