Sverigepartiet, Sverigedemokraternas föregångare

1983 började tanken på att bilda ett parti komma bland medlemmarna i den rasistiska kampanjorganisationen Bevara Sverige Svenskt, men det skulle dröja ända tills 16 november 1986 innan planerna förverkligades. Det var på årsmötet den 27 april 1986 som planerna började ta form. De namnförslag som då kom upp var Nationella Partiet, Folkdemokraterna, Sverigepartiet, Demokratiska partiet och Svenska Partiet. Organisationen hade tidigare uppmanat sina medlemmar att rösta på det Framstegspartiet och det var också det partiet som BSS söktes sig till när de skulle bilda ett parti.

SverigepartietI november 1986 slogs alltså Bevara Sverige Svenskt ihop med det rasistiska missnöjespartiet Framstegspartiet och Sverigepartiet var ett faktum. Som partiledare valdes Framstegspartiets Stefan Hermann och till vice partiledare blev Sven Davidson. Den sistnämnde som kom från BSS hade ett förflutet som ordförande i Nysvenska rörelsens Stockholmsavdelning.  Resterande av styrelsen bestod av Olle Engvall, Eva Liverfalk, Jerker Magnusson, Richard Meyer, Peter Pedersen, Veikko Saarnijoki och Leif Zeilon. Suppleanter blev Kristoffer Bäckström, Jussi Hyvönen, Lars Ljungh och Michael Ohlin. Magnusson, Zeilon och Ljungh blev senare också ledamöter i Sverigedemokraternas styrelse.

SverigepartietJag har i det här inlägget SD:s partiprogram från 1989 och det nazistiska arvet gått igenom likheterna mellan SD:s, Sverigepartiets och BSS:s program,. men vi ska specifikt titta på några rader ur Sverigepartiets egna partiprogram. De börjar med att beskriva Sverige som ett land i fritt fall, en degenererad nation och att det är Sverigepartiet som ska rädda nationen. I kapitlet Gemensamma rötter, Sveriges styrka så skriver de.

Vi svenskar har fått ett dyrbart arv att förvalta: Den nationella samhörigheten, som är både en verklighet och ett livsbehov. Sverige har i sin homogena befolkning haft en ovärderlig tillgång. Sveriges folk har varit rotad vid samma stam, genomgått gemensamma öden och haft gemensamma förhoppningar om en ljusare framtid. Detta har skapat och stärkt den nationella identiteten, känslan och vetskapen att utgöra en länk i nationens utveckling.

Innan vi går vidare så vill jag nämna Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkessons Tweet där han talade om människor som en kulturell belastning. Det finns vissa paralleller mellan dessa rader i stycket som citeras nedan och det som Åkesson menade.

Sverige har i alla tider tagit emot invandrare främst köpmän, skickliga hantverkare och experter på skilda områden. Det var tyskar, valloner, balter, finska nybyggare och skottar. Men man bör observera, att dessa invandrare genomgående kom från etniskt och kulturellt närbesläktade länder inom den gemensamma europeiska kulturkretsen. De blev försvenskade, samtidigt som vi svenskar vitaliserades av ett lagom främmande inslag i måttligt omfång , som de medförde till
vårt land.
En berikande invandring ar sålunda en både begränsad och kvalificerad invandring av personer från kulturellt och etniskt närbesläktade folk , av människor, som är både motiverade som invandrare och assimilerbara. Men den nuvarande ansvarslösa invandringspolitikens målsättning är ett mångkulturellt(multinationellt) Sverige.

När det gäller partiets flyktingpolitik så vill de bara ta emot flyktingar från nära länder som de baltiska länderna och Polen. De skriver i programmet om hur de ska hantera vissa flyktingar och de visar att de inte respekterar andra länders medborgarskap.

Utlänningar av utomeuropeisk härkomst ska oavsett om de är medborgare i länder som t.ex. Västtyskland eller Östtyskland inte släppas in i Sverige som politiska flyktingar utan avvisas vid gränsen eller, i ömmande fall, erhålla tillstånd for transit i väntan på att förflyttas till annat land

Likt Sverigedemokraternas senare idéer om att repatriera alla som flyttat till Sverige efter 1970 hade också Sverigepartiet detta, men årtalet var i det här fallet 1960. I stycket om adoptioner så skriver de att de som adopteras från bland annat asiatiska länder aldrig kan bli svenskar och att vi genom dessa adoptioner åderlåter deras hemländer. Den statliga u-hjälpen vill de helt ta bort och de nämner SIDA som ett exempel. I en motion som Sverigedemokraterna lade tidigare i år så ville de lägga ner SIDA. I stycket Massmedia så skriver de att de vill ta bort presstödet helt och det känns också igen från dagens Sverigedemokratiska politik.

SverigepartietI det enda nummer av partitidningen Svensk tidning så uttalar partiledaren Hermann dessa rader som citeras nedan och det är hämtat ifrån hans tal i Stockholms medborgarhus på nationaldagen 1987. Vi ser med orden rötter och homogent land att det handlar en etnonationalism. Med etnonationalism menas att det är den etniska samhörigheten som utgör grunden för nationen .

Då var Sverige fortfarande ett ganska homogent land med en blomstrande utveckling. I samma takt som det mångkulturella samhället har utvecklats, har också problemen ökat. Jämför med utvecklingen i andra mångkulturella länder som USA, England och Frankrike med sina stora problem för att inte nämna det mångkulturella paradexemplet Libanon! Det är ingen tvekan om, att gemensamma rötter varit Sveriges styrka. Med en homogen befolkning minskar vi riskerna för konfrontationer och oroligheter. Vi måste lära av vår svenska historia. Vi måste värna om svenska kulturella värden, svenska seder och bruk, om vi ska kunna vända utvecklingen.”

Men det är inte allt man kan hitta i denna tidning. För ett tag sen så kunde vi läsa Björn Söders skriftliga fråga till Miljöpartiets Isabella Lövin där han skriver formuleringen ”Totalt 42 miljoner ofödda dödades i aborter”. Vad han menar är att kvinnor som väljer att göra abort dödar sitt ofödda barn. Men åter till Sverigepartiets tidning och en artikel vid namn ”ABORT~Folkmord på ofödda svenskar”. De gick alltså steget längre och kallade det hela för folkmord. Artikeln inleds med en hänvisning till Förintelsen.

– Hur kunde detta ske? -Varför protesterade man inte? Dessa är spontana reaktioner till filmer och bilder från nazisternas judeutrotningar. Ett helt folk fört bakom ljuset av en effektiv propagandamaskin. Miljontals människor mördas- nästan inga reaktioner hos det tyska folket. Man säger idag: -Låt det aldrig hända igen!

Artikeln fortsätter

Idag mördas 50 miljoner barn varje år innan de ens hunnit se ljuset. Av dessa 35000 i Sverige och här som i många andra länder sker det med lagens skydd. Det är fostermord det är fråga om. Abort är ett annat ord.

Längre fram i artikeln kan vi läsa detta

Man säger att aborterna är bra för de förhindrar att ovälkomna barn sätts till världen. Men är det bättre att mörda dem? Hitler kunde ha resonerat:- Dessa stackars judar de är hatade överallt det är lika bra att ta kål på dem. Det är bäst för dem själva.

Precis som sina föregångare så gav de också ut en medlemsbulletin. De gav också ut en ungdomstidning vid namn Ung front, ett namn som återanvändes av Sverigedemokraternas ungdomsförbunds tidning några år senare.

Sverigepartiet blev en kort parentes i den svenska nationalistiska rörelsens historia. På grund av inre stridigheter splittrades partiet redan i slutet av 1987. BSS-falangen gick vidare och bildade Sverigedemokraterna och några som kom från Framstegspartiet fortsatte att använda sig av namnet Sverigepartiet, men partiet splittrades ytterligare 1994. BSS-falangen skyllde på ekonomiska oegentligheter och att vissa förtärde alkohol i deras partilokal medan Hermanns falang beskyllde BSS:arna för att vara nynazister. Det intressanta med detta är att efter splittringen så började det som fanns kvar av Sverigepartiet använda sig av olika nazistsymboler.

I det tolfte numret av medlemsbulletinen som då styrdes av folket från BSS och under föreningen Gjallarhornet så frågade de efter namn på det parti som de inom snar framtid skulle starta upp och förslagen var Demokratiska partiet, Fosterländska partiet, Demokratisk samverkan, Nationella partiet, Svenska folkpartiet, Svenska partiet, Centrumpartiet, Svensk demokratisk samling, Landsbygdspartiet, Sveriges demokratiska folkparti, Svenska folkets parti, Folkalliansen och Sverigedemokraterna.

Här är en video ifrån 30 novemberfirandet 1986 där bland annat skinheads och Sverigepartiet deltog.

.