Sverigedemokraterna och integrationspolitiken

Sverigedemokraterna ville stoppa invandring helt för några år sedan och gärna skicka tillbaka dom som kommit hit efter 1970. Nu har dom lättat på åsikterna och kan tänkas ta emot 10% och det utav asyl- och anhöriginvandringen. Så hur många handlar det om? 2014 kom 81’301 människor till Sverige för att söka asyl. Året före 54’365 och året före det 43’945 personer. Låter det som att det är så många i ett land där det bor 9,5 miljoner människor?

Men alla dessa får inte uppehållstillstånd. Tittar vi på dom år som jag tog upp i exemplet ovanför Så fick 17’407 år 2012, 28’998 år 2013 och år 2014 fick 35642 personer uppehållstillstånd. Vilket ger 2012 40%, 2013 54%, 2014 44%. Hur många av de asylsökande Sverigedemokraterna skulle ge uppehållstillstånd får ni räkna ut själva. Ökningen beror mestadels på den ökade oroligheten i vissa delar av världen allra främst Afghanistan och Syrien.

Hur ska vi då bete oss när de väl är här? Vad man än tycker om de andra partiernas integrationspolitik så är det den sverigedemokratiska integrationspolitiken ska vi titta på nu. På riksdagsnivå hittar jag inte så mycket konkreta förslag utan mest att de vill ta bort den integrationspolitik som finns. I motionen Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet som de lagt flera år i rad (2011, 2012, 2013, 2014 och 2015) vill de ta bort allt som har med integration att göra. Detsamma gäller i deras budget förslag för 2014 och 2015.

Ett annat intressant åsiktsdokument är det Invandrarkritiska program från 2007. I det hittar vi detta stycke

Tills dess att en sverigedemokratisk invandringspolitik implementerats på riksnivå skall partiets representanter i landets kommunfullmäktigeförsamlingar motsätta sig kommunala avtal angående integrationsmottagning

Ett annat stycke i programmet som jag vill belysa är

Denna oansvariga politik har skapat svåra sociala, etniska, religiösa och kulturella motsättningar, tillika segregation,rotlöshet och kriminalitet

Vi lånar lite från Wikipedia när vi försöker se vad som menas med etnicitet. ”Etnicitet betyder tillhörighet till en grupp av människor som själva anser sig ha gemensamt ursprung och egenskaper. En folkgrupp eller etnisk grupp är biologiskt självreproducerande genom högre eller lägre grad av endogami, det vill säga gifte inom gruppen. Etniska grupper skiljer sig i kultur, medan frågor om utseende brukar ses separat från etniciteten.” Kom ihåg att det här programmet skrevs två år efter det att Jimmie Åkesson blivit partiledare.

Det finns ett annat dokument som också är intressant. Det så kallade 33-stegsprogrammet antogs på samma årsmöte som Åkesson valdes till partiledare. I det här dokumentet vill Sverigedemokraterna införa ett obligatoriskt DNA-test på de asylsökande människorna som kommer till Sverige, inte tillåta svenskundervisning före uppehållstillstånd, men de vill ge barn med invandrarbakgrund möjligheten att få stöd vid språkundervisning, men då måste föräldrarna också vilja lära sig det svenska språket.

I programmet finns flera punkter som är direkt riktade mot vissa folkgrupper och folk med en viss religion såsom Förbud mot burka/nikab på allmän plats, inga fler moskéer på svensk mark, ingen reguljär undervisning på arabiska eller andra invandrarspråk i skola och förbud att sända barn till koranskolor i hemländerna för att ”avsvenskas”. Det är tydligt mot vilka den restriktiva invandringen är riktad.

Expressen om de 33 punkterna
Sverigedemokraternas 33 punkter
Sd:s hemliga etniska plan

Originalet
Pressmeddelande

I tidigare åsiktsprogram talades det om en öppen svenskhet där vem som helst kunde bli svensk, men i senaste principprogrammet heter det ”svensk”, ”assimilerad” och ”ickesvensk”. David Nyström på Gefle dagblad har gjort en enkel analys av skillnaden mellan de gamla och det nyaste programmen. Han skriver att det nyaste programmet har mer exkluderande skrivningar om icke-svenskar, är mer nationalistiskt och snävar in definitionen av den svenska monokulturalismen ännu mer än det gamla från 1994. Enligt Nyström så omfattar SD-programmet från 1994 32 ämnesrubriker, inklusive inledning, på 12 tättskrivna sidor text. Enligt hans bedömning innehåller endast 8 av de 32 styckena skrivningar som uttalat ger invandrare, såsom individer eller kollektiv, skulden för olika problem. 15 av 22 programpunkter inklusive inledning i programmet från 1994 handlar antingen helt om detta ”hot”, eller landar i denna slutsats. Hälften av programpunkterna handlar uteslutande om kultur-, nationalism- och invandringsrelaterade ämnen, som också utgör halva sidantalet, 17 av 34 sidor.

Två stycken i programmet från 2011 är väldigt intressanta

Vanor, seder, normer och värderingar har stor inverkan på ekonomin och skiftar från kultur till kultur och från nation till nation. Stora kulturella och befolkningsmässiga förändringar inom en stat påverkar således alla aspekter av ekonomin och förmågan att skapa tillväxt

och

Viktigt att komma ihåg är att människor är så mycket mer än bara produktionsenheter i en ekonomi och att ökad kulturell heterogenitet, via stora, långväga folkomflyttningar, som regel får betydande negativa konsekvenser för det sociala kapitalet i invandringslandet

Är det alltså viktigare att kulturella skillnader undviks än att invandraren är lönsam? Alltså är kostnadsargumentet enbart en väg att nå det mål de har vilket är att få kulturell och etnisk homogenitet.

Kan detta vara orsaken till att de förespråkar assimilering istället för integrering? Enligt Wikipedia så är integrering ”Sammanställning av sinsemellan olika delar till en komplexare helhet” alltså du behåller en del av dig själv och fyller på med det nya. Assimilering däremot ”assimilering, syftar på den process genom vilken en minoritet, om processen är fullständig, helt överger sin egen kultur så att de ursprungliga kulturskillnaderna försvinner” tar ifrån människan hela dess bakgrund och bygger upp den på nytt med det Sverigedemokraterna som i det här fallet kallar ”svenskhet”. Dock visar forskning att en assimilering gör att människan känner sig rotlös och därför får en motsatt effekt alltså hamnar i ett utanförskap.

Jag har hittills bara tagit upp den politik som förs på riksnivå för det är den reella sverigedemokratiska politik och åsikt. I kommunerna så ser vi också en avsaknad av integrationspolitik. När det gäller flyktingmottagande så röstar de mot alla förslag om att kommunen ska ta emot flyktingar. Om de lyckas så betyder det i verkligheten att flera flyktingar samlas på en och samma ort. Vilket leder till en ökad segregering. I ett dokument som flera kommunföreningar har på sina hemsidor, vilket tyder på att det är SD-riks som styr föreningarna. Det lyder så här

Tills dess att en sverigedemokratisk invandringspolitik implementerats på riksnivå skall partiets representanter i landets kommunfullmäktigeförsamlingar motsätta sig kommunala avtal angående integrationsmottagning

  • Kommunen skall erbjuda ett kommunalt återvandringsbidrag.
  • Kommunen skall ha en återvandringshandläggare.
  • Kommunen bör erbjuda invandrare, som förbundit sig att återvandra, utbildning och kunskaper anpassade efter förutsättningar och behov i hemlandet.

Det verkar vara väldigt viktigt att det ska finnas möjligheter att återvända som flykting. Det är bland annat därför de vill att alla uppehållstillstånd ska vara temporära.

I dokumentet ställs en del krav och ett av dom är det här ”Kommunen skall erbjuda nyanlända invandrare introduktionsersättning istället för försörjningsstöd. Detta eftersom introduktionsersättning ger kommunerna bättre förutsättningar att ställa krav på motprestationer och att införa sanktioner mot de som inte lever upp till sina åtagande. Introduktionsersättningen skall ligga på en nivå som inte är högre än försörjningsstödet”. Vi har i Sverige ett så kallat Etableringsstöd som är som ett socialbidrag. Det ställs krav i form av en etableringsplan hos Arbetsförmedlingen som måste följas och ersättningen ges beroende i vilken grad du deltar i den.

Vi ska titta på vad det är för motioner de har lagt under året 2014 när det gäller integrering och det gör vi med en sökning på integration riksdagens hemsida. Jag fick jag ett svar på 17 olika motioner. Förutom en motion som jag nämnt längst upp i inlägget så är det de här som konkret handlar om integration.

I Motion med anledning av prop. 2013/14:172 Allas kunskap – allas bildning skriver Margareta Larsson ”Regeringen har tillsammans med Miljöpartiet drivit på för en kraftigt ökad invandring och därmed har regeringens kostnad för integrationen kraftigt ökat. En sådan integrationsåtgärd är de utbildningar för nyanlända invandrare som Arbetsförmedlingen köper av folkhögskolor inom ramen för sitt etableringsuppdrag. Sverigedemokraterna är av den uppfattningen att riksdagen bör besluta om att av de medel som tillskjutits folkbildningen ska inga pengar användas till regeringens satsningar på integration och etablering av invandrare

I Motion 2014/15:1270 Invandring enligt ett poängsystem skriven av Johnny Skallin ger han ett förslag på ett poängsystem för beviljande av uppehållstillstånd som baseras på kriterier byggda på möjligheter för individen att på ett gott sätt ta del av det svenska samhället. Skallin menar i motionen att ju billigare din integration är desto högre poäng får du och större chans att få ett uppehållstillstånd beviljat.

Här är några klistermärken som partiet lät trycka upp på 90-talet och vad är det egentligen som har förändrats? Ingen integrationspolitik att tala om,tvärtom vill de ta bort det som finns. Det handlar inte om pengar utan mer om att behålla den etniska och kulturella homogeniteten och att göra det lättare att få flyktingar att återvända. Mikael Jansson partiledaren före Jimmie Åkesson sa 1996Vi kan inte som riksdagspartierna tro att frivilligt återvändande är en mänsklig rättighet”. Låter slagorden som användes av partiet i deras tidiga år bekanta? ”Bevara Sverige Svenskt”, ”Ut med packet” och som partiledaren Anders Klarström skanderade på demonstrationen i Jönköping 1994 ”Ett renrasigt Sverige”, ”ut med alla svartskallar”, ”stopp för alla flyktingar”. Torbjörn skickade ett internmejl 2004 med texten
[otw_shortcode_quote border_style=”bordered” background_color_class=”otw-silver-background” color_class=”otw-black-text”]Man säger inte ’sparka ut svartskallarna´, man säger, till exempel, ’verka för repatriering av etniska främlingar och kriminella eller icke assimilerbara element´; man säger inte att man skall ´hänga landsförrädarna’, man säger att man skall ’utkräva ansvar av de politiker som agerat i uppenbar strid med sitt lands intressen’; man säger inte ’bögarna tillbaka in i garderoben’, man säger ”bevara kärnfamiljen”[/otw_shortcode_quote]

 

1 thought on “Sverigedemokraterna och integrationspolitiken

Comments are closed.