De religiösa sverigedemokraterna

Hur många gånger har vi inte sett sverigedemokratiska politiker som vill inskränka religionsfriheten oftast genom att förbjuda islam? Hur många gånger vi sett både politiker och sympatisörer både håna och förtala muslimer och islam. Det är ingen ide att ens börja räkna. Däremot skulle det gå ganska fort att räkna de gånger de gett sig på hinduism och buddhism som är två andra av de 6 världsreligionerna.

Hur är det då med Sverigedemokraterna och sin egen religion? Kristendomen.

Det gjordes ett test 2011 på kyrkopolitiker under det så kallade kyrkomötet. Kyrkomötet är där det fattas de avgörande besluten angående svenska kyrkan. Testet gjordes av den kristna och politiskt oberoende tidningen Dagen. Resultatet ser vi nedan

 • Miljöpartiet 100%
 • Kristdemokraterna 99%
 • Socialdemokraterna 75%
 • Centerpartiet 56%
 • Sverigedemokraterna 37%

Jag saknar uppgifter om hur Moderaterna, Folkpartiet och Vänstern låg, men enligt uppgift ska de ha legat runt 75%. Det var totalt 37 svarsalternativ på de 10 frågorna.

I en annan undersökning även den gjord av tidningen Dagen, men året 2009 så vittnade församlingarna om hög frånvaro, ointresse och anonymitet från Sverigedemokraternas sida. I vissa kyrkofullmäktige hade de kommit med förslag, men Margareta Pedersen, vice ordförande i Gävle Staffans kyrkoråd berättar hur det låg till

De har försökt komma med förslag i kyrkofullmäktige, men det har varit förslag som varit självklara och som man inte har behövt ta upp över huvud taget. Bland annat har de föreslagit att vi skulle starta ett ungdomsråd, men då hänvisade vi till Kyrkans unga som redan har den funktionen,

Enligt Eva Åsare, ordförande i Helsingborg samfällda kyrkofullmäktige, har de fyra Sverigedemokrater som fått mandat i församlingen haft hög närvaro men inte framfört en enda åsikt

De har inte gett sig till känna eller yttrat sig på något sätt. Man har inte märkt att de funnits där. De har deltagit på sammanträdena men inte visat sina egna åsikter eller synpunkter, de har inte haft avvikande åsikter, motionerat, varit emot beslut eller någonting

Vi tittar även på SD’s väljare. Mätinstitutet Yougov gjorde en undersökning med 390 personer som sympatiserade med partiet och endast 7% såg sig själva som kristna.När det gäller frågan om att kristendomen ska ha en särställningen i det svenska samhället så ansåg 35% av kärnväljarna det och 38% av de mer rörliga väljarna. Undersökningen gjordes i december 2012.

I en undersökning som gjordes 2006 av SCB så fick personer från alla partier frågan om de i gick i kyrkan. När det gäller om de gick i kyrkan minst en gång i månaden så blev resultatet så här

 • Kristdemokraterna 35%
 • Folkpartiet 10%
 • Centerpartiet 9%
 • Miljöpartiet 6%
 • Moderaterna 4%
 • Socialdemokraterna 4%
 • Vänsterpartiet 3%
 • Sverigedemokraterna 2%

Frågan om de inte alls gick i kyrkan gav detta resultat

 • Sverigedemokraterna 60%
 • Vänsterpartiet 57%
 • Miljöpartiet 44%
 • Socialdemokraterna 41%
 • Folkpartiet 40%
 • Moderaterna 36%
 • Centerpartiet 24%
 • Kristdemokraterna 14%

Väldigt dåliga siffror för Sverigedemokraterna, men undersökningen är gammal och det kan ha ändrat sig.

Trots väldigt dåliga resultat i dessa undersökningar så vill SD-riks att kyrkan ska ha en starkare ställning i samhället. Före kyrkovalet 2013 ringdes 13’000 medlemmar i partiet upp och fick höra ett förinspelad uppspelning där de uppmanades att gå och rösta. Där tror jag att vi har ett av skälet för att det gick så bra för Sverigedemokraterna i valet.

2014 gjordes en undersökning av Kyrkans tidning där 500 präster och 200 diakoner deltog. Resultatet visar likadant som i tidigare undersökningar. Miljöpartiet var populärast och fick 26% och Sverigedemokraterna fick 0%.

Hur ser det ut i Sverigedemokraternas åsiktsdokument när det gäller kristendomen i det svenska samhället? Ett citat ur valmanifestet 2009 Fädernes kyrka visar hur

Sverigedemokraterna ser med oro på hur de styrande inom kyrkan i allt högre utsträckning börjat ifrågasätta och avlägsna sig från kyrkans tidigare trossatser och traditioner. Hur man okritiskt accepterat och till och med understödjer den mångkulturella samhällsordningen och utbredningen av främmande religioner som islam i Sverige, vilket på sikt utgör ett hot mot såväl kristendomen, den svenska kulturen, demokratin och den samhälleliga gemenskapen. Hur man börjat vackla i sitt försvar för den traditionella kärnfamiljen och hur man tillåtit skändningar av kyrkorummen och den kristna läran.

Att stoppa islam och mångkulturen är alltså en väldigt stor orsak till varför Sverigedemokraterna engagerar sig i kyrkopolitiken. Partiet har framställt flera krav. De vill att kyrkan ska avsluta samarbeten med andra religioner och anklagar också kyrkan för att ”islamisera det svenska samhället”. Sverigedemokraterna kräver också att kyrkan ska upphöra med ”sitt stöd till massinvandringen”. Istället ska kyrkan ”bevara kulturarvet” och den ”nationella gemenskapen”.

Den dåvarande sverigedemokraten Martin Klausen la en motion ”Motion om att inte hjälpa illegala immigranter” som handlar om att Kyrkan inte skulle få hjälpa visa människor (papperslösa). Detta skedde i Härnösands stifts fullmäktige och blev enhälligt nedröstat. Biskopen Tuulikki Koivunen Bylund anser att det var bra att den här motionen lämnades in för den tillhör den kristna trons innersta kärna och han säger att kyrkan ska inte vara någon stöttepelare för nationalism.

När det gäller att kyrkan ska försvara kärnfamiljen så bottnar det med all säkerhet i Sverigedemokraternas syn på de som inte ingår i heteronormen, det vill säga HBTQ.

Sverigedemokraterna i Sunne lämnade in Motion om att ”Sunne kyrkliga samfällighet skall värna äktenskapet mellan man och kvinna som norm” och i den står det att ”Sunne kyrkliga samfällighet skall inte stå bakom vigsel av samkönade par i sina församlingars kyrkor” och ”Äktenskapet som Gud har instiftat det i den naturliga lagen och i den uppenbarade lagen kan omöjligt gälla för annat än en pargemenskap mellan en man och en kvinna”. Detta är också förankrat i deras kyrkopolitiska program

Svenska kyrkan skall på ett tydligare sätt arbeta för att försvara och stärka moralens, äktenskapets och den traditionella kärnfamiljens ställning i vårt samhälle. Äktenskapsrådgivning och familjevänliga aktiviteter skall ges fortsatt hög prioritet. Betydelsen av trohet och ansvarsfulla relationer bör betonas. Kyrkan bör motsätta sig homoäktenskap, månggifte, den utvidgade adoptionsrätten och andra försök att underminera familjebegreppet

Inte rasist, men skriver om motionen där de vill tvinga på barn den kristna tron och motionen där de vill införa obligatorisk kristen morgonbön i skolan och detta trots att de inte verkar vara så värst religiösa själva.

Tidigare har Sverigedemokraterna stött ett lagförslag om att skolavslutningar får hållas i kyrkan, men efter att en ändring gjorts har de ändrat åsikt i frågan. Det som avgjorde var att frasen ”bevara svenskt kulturarv” byts ut mot ”högtidligheter”. Det var alltså inte viktigare än så.

När det gäller motståndet mot Islam så finns det en förklaring i deras principprogram sid 27 Sverigedemokraterna och religionen

 ”Islam och i synnerhet dess starka politiska och fundamentalistiska gren är enligt Sverigedemokraternas uppfattning den religiösa åskådning som visat sig ha svårast att harmoniskt samexistera med den svenska och västerländska kulturen. Islamismens inflytande på det svenska samhället bör därför i största möjliga utsträckning motverkas och invandringen från muslimska länder med starka inslag av fundamentalism bör vara mycket starkt begränsad”

Källor:

Skulle Jesus ha röstat på SD?
Sd-väljarna kartlagda
”SD har inget större intresse av religion”
Sverigedemokraternas väljare är ointresserade av kyrkan

VG i bibelkunskap på Kyrkomötet
Kristna sd-politiker har dåliga kunskaper om Bibeln

Sverigedemokraterna fick underkänt i bibelkunskap
Motion från SD får nobben av stiftsstyrelsen

Sverigedemokraterna, det HBTQ-vänliga partiet?
SD-väljarna är inte så religiösa
Tro och politik hör ihop

Motion om att Sunne kyrkliga samfällighet skall värna äktenskapet mellan man och kvinna som norm
Sverigedemokratiskt vallöfte – tvinga på alla svenska barn kristendom i skolan
SD-politiker: ”inför ca. 20 minuters obligatorisk kristen morgonbön i skolan”

SD nobbar religion på skolavslut

Boktips

Farlig förenkling : om religion och politik utifrån Sverigedemokraterna och Humanisterna av Elisabeth Gerle
Reportage om boken Ny bok synar Humanisternas och Sverigedemokraternas budskap

Kuriosa

Den genomsnittliga politiska kunskapsnivån bland SD-väljarna mätt med 16 kunskapsfrågor är nästan en standardavvikelseenhet lägre än befolkningssnittet (5,7 poäng jämfört med 7,3 poäng)

I juli 2016 gjordes det en undersökning bland landets pastorer och endast 07€ skulle kunna tänka sig att rösta på SD om det vore val nu.

Källa: Så skulle Sveriges pastorer rösta om det vore val idag

Jag avslutar med ett citat från Bibeln

Om en invandrare slår sig ner i ert land, skall ni inte förtrycka honom. Invandraren som bor hos er skall ni behandla som en infödd. Du skall älska honom som dig själv, ni var ju själva invandrare i Egypten. Jag är Herren, er Gud

Så det var det om de religiösa sverigedemokraterna