Sverigedemokraterna och assimileringsförskolan

Ett av Jimmie Åkessons tidigare utspel handlar om att sätta barn med utländska föräldrar i förskola redan i 3 års ålder. Första tanken är ju att varför bara barn med utländsk härkomst? Ska vi verkligen ha olika lagar för olika människor baserat på deras etnicitet? Detta har vi sett förr i historien som till exempel under Sydafrikas apartheidregim, men där handlade det mer om att olika folkgrupper skulle leva isär och här är det inte så enkelt. Åkesson radar upp flera saker som barn kan påverkas av som ”förtryckarstrukturer, hederskulturer, islamism och annat”. Men vad av detta förhindras av att ett barn går några timmar om dagen i en förskola? Vill man påverka så är det föräldrarnas beteende som måste brytas innan barnet påverkas? Detta förslag lämnar en hel del frågor som vi inte än har fått svar på.

En del i Åkessons förslag är ett slöjförbud i förskolan. Men tvingas barn till att bära slöja vid tre års ålder? Barn ska inte tvingas bära slöja, men enligt islam så behöver barnet inte bära slöja förrän det hamnat i puberteten. De barn som bör slöja ändå gör det troligtvis för att de vill vara som sin mor eller sina äldre systrar. Så detta handlar mer om att sparka in öppna dörrar och ren populism.

Åkesson vill förbjuda alla andra språk än det svenska i förskolan.

Språkkravet för anställning på förskolor ska ses över. Svenska bör vara det enda tillåtna samtalsspråket

Kommer det barn som bara kan sitt modersmål hur ska då personalen kunna kommunicera med barnen? Vad hindrar barnen att prata sinsemellan sina egna språk? Hur ska detta kontrolleras och hur ska de som bryter mot detta straffas?

Enligt Åkesson ska de föräldrar och indirekt också barnen bestraffas om de inte går med på denna tidiga förskola.

Har man utländsk bakgrund har man ett helt annat utgångsläge. De föräldrar som inte accepterar att ens barn får den här möjligheten ska inte heller kunna räkna med att få fulla förmåner av samhället i form av barnbidrag och flerbarnstillägg,

I ett tidigare förslag så vill bland annat Rickard Jomshof ändra i förskolans värdegrund Förändringar i Lpfö 98
från

Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling. Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. […].

till

Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling. Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, politisk övertygelse eller sexuell läggning hos någon anhörig eller för annan kränkande behandling. […].

Vilken politisk övertygelse som menas tror jag vi förstår. Det handlar om att man inte ska få diskrimineras för att man är Sverigedemokrat, men vilket barn är sverigedemokrat i förskolan? inget förhoppningsvis.

Vidare i motionen så vill de byta ut och det handlar om att de vill få bort det mångkulturella i förskolan och istället rikta in sig mer på den svenska kulturen,

Den växande rörligheten över nationsgränserna skapar en kulturell mångfald i förskolan, som ger barnen möjligheter att grundlägga respekt och aktning för varje människa oavsett bakgrund.

mot

En allt mer globaliserad värld ställer höga krav på en medvetenhet om och en förståelse för det egna kulturarvet. En sådan medvetenhet och förståelse ger en trygg identitet för våra barn som är viktig för att grundlägga respekt och aktning för varje människa oavsett bakgrund.

Tredje stycket jag tar upp handlar om språket

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. Av skollagen framgår att förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

mot

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling i svenska och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen

Här ser vi en radikalisering av den tidigare motionen till Åkessons förslag. De har gått från att stimulera användandet av det svenska språket till att förbjuda alla andra.

Assimilering är en viktig punkt i Sverigedemokraternas ideologi. Är du inte svensk eller ses som svensk i SD:s ögon så ska du assimileras alltså tömmas på din gamla kultur och fyllas med det som SD anser vara svenskt. Assimileras du inte så är du en ickesvensk som det heter i deras principprogram. Det handlar om lojaliteten till nationen och har du en annan identitet än den svenska i första hand så får du inte kalla dig svensk.

Men visst känner vi igen detta förslag när vi funderat på det ett tag? I första hälften av 1900-talet så tvingade svenska staten samer i en sorts försvenskningsskola. I den var samernas modersmål förbjudet under hela skoldagen även på rasterna. I skolstadgarna mellan åren 1925 och 1938 stod det att undervisningsspråket ska vara svenska. Här är ett stycke från sameskolstyrelsen som visar att det handlade om en vilja att assimilera samerna

1913 kom en nomadskolereform byggd på tanken att vanliga skolor var olämpliga för flyttsamernas barn. Kyrkoherden i Karesuando, Vitalis Karnell, var en av de sakkunniga i utredningen inför reformen. Han skrev: ”Gynna gärna lapparna på allt sätt, gör dem till sedliga, nyktra och nödtorftigt bildade människor, men låt dem inte läppja på civilisationens bägare i övrigt, det blir i alla fall bara ett läppjande, men det har aldrig och skall aldrig bli till välsignelse. Lapp ska vara lapp.” Om samebarnen vande sig vid civilisationen, att bo i hus, äta med bestick och sova mellan lakan, skulle de avvänjas från nomadlivet och den genuina flyttsamiska kulturen skulle gå under. Istället bedrev man en segregerande skolpolitik. Bofasta samers barn skulle gå i den svenska folkskolan. Nomadsamernas barn skulle gå i särskilda kåtaskolor som byggdes från Karesuando i norr till Idre i söder.

Så visst känns detta förslag igen.