SD 94 plagierar häfte från 30-talet

SverigedemokraternaJag hade ett boknamn eller snarare två ord i namnet på minnet och en dag dök det upp en bok med snarlikt namn på Bokbörsen. Jag hade inte riktigt koll på var jag läst namnet på boken tidigare så jag kunde inte gå tillbaka och dubbelkolla så att jag kom ihåg rätt. Det bör ha varit i någon publikation av Sverigedemokraterna, Sverigepartiet eller Bevara Sverige Svenskt som jag läst det i. I vilket fall som helst så bestämde jag mig för att köpa detta häfte som var från 1930. Döm av min förvåning när jag fick hem det och öppnade och läste de första raderna. Raderna nedan som är ifrån häftet finns även i Sverigedemokraternas partiprogram från 1994, 1996,1999.

 

Sverige och det svenska folket har vuxit fram ur de flockar av urfolk, vilka efter den stora inlandsisens avsmältning så småningom tog den skandinaviska halvön i besittning. De spridda stammarna i vårt land sammansvetsades med tiderna i ett rike, vilket, sedan det så småningom fått sina naturliga gränser, blivit en fast enhet, det nuvarande Sverige. De olika landskapen har ännu i våra dagar behållit en viss kulturell särprägel.

Häftet heter Vårt fädernesland och dess försvar – Soldatinstruktion allmän del och är publicerat 1930 av Lantförsvarets kommandoexpedition. De två författarna Harald Malmberg och Erik Testrup var hade båda militär bakgrund och den förstnämnde var statsråd i Arvid Lindmans högerregering. Häftet är fyllt av fotografier på gamla kungar och soldater blandat med nationalromantiska texter om hur det var förr. Texterna gå ganska snabbt in på hur Sverige ska försvaras. Häftet som tryckts upp igen säljs på nazistiska sajter och marknadsförs som ”Det är en skrift att studera, att inspireras av och som manar dig till handling.”. På sidan 8 fortsätter plagierandet och detta återfinns i Sverigedemokraternas program på sidan 4.

Folk och land hör nära samman. Ju längre ett folk lever i sitt land, desto fastare knyts bandet. Ur folkets och landets kynne växer under tidernas lopp de egenskaper som är folkets dyrbaraste arvedel.

Det står mycket underligt i häftet och jag ska ta upp några av de stycken och fraser som jag anser vara av vikt och för att visa tankarna i detta häfte som SD har valt att kopiera. Första avsnittet i första kapitlet är döpt till Folkstam. Ordet folkstam skulle enklast förklaras med folkgrupp, men användes i första halvan av förra seklet i rasbiologiska diskussioner vilket också blir uppenbart i följande passage i första kapitlet

Det bästa beviset på den svenska folkstammens goda kraft är dock, att vi kunnat utföra, det vi gjort, trots alla svårigheter, som följa av naturens karghet, och det jämförelsevis avskilda geografiska läget. Å andra sidan hava just dessa förhållanden alstrat mannakraft och ihärdighet samt förhindrat oss att hamna i tidlöshet. Det är i folkets rasegenskaper, som vår förmåga och vår kraft ytterst bottna.

och det fortsätter

För en nation är bevarandet av rasenş goda egenskaper av utomordentlig betydelse i den ständigt fortgående tävlingskampen mellan folken. Nationens kraft, välstånd och kultur bero därav. Därför utger blandning med en icke likvärdig ras en av de största farorna för ett högt stående folk. Det kan betyda kulturell och ekonomisk tillbakagång. Rysslands och Balkanhalvöns folk hava exempelvis i betydande grad varit utsatta för ogynnsam rasblandning, vilket i sin mån kan förklara dessa områdens efterblivenhet. Ett gott folkmaterial är vårt lands största rikedom. En livskraftig och viljestark ungdom är främsta betingelser för vårt folks framtida bestånd.

Detta är inget annat än skolexempel på rasbiologiska tankar. Innan jag citerar nästa stycke så vill jag förklara nationalism väldigt kort. Vi har den så kallade franska och amerikanska nationalismen där man kan ha dubbla nationaliteter. Sen har vi den tyska nationalismen ”blut und boden” och på svenska blod och jord.

Folk och land höra nära samman. Ju längre ett folk lever sitt land, desto fastare knytes bandet. Ur folkets och landets kynne växer under tidernas lopp fram den egenart i samhällsliv och kultur, som är folkets särmärke.

Enligt detta hör alltså folket och dess kultur ihop med den plats där de är födda. Detta första kapitel avslutas med de två första verserna ifrån Verner Von Heidenstams dikt ”Sverige” vilka också återges i Sverigedemokraternas program från 1994 och i flera av de nästkommande programmen.

Efter detta kommer den ena efter den andra hyllningen av Svenska soldaters bravader i strid och är egentligen inte så intressant i detta sammanhang. Nu kan man ju tycka att kanske man inte ska smeta på det bruna från hela häftet på Sverigedemokraterna, men det finns en hel del i deras partiprogram från 1994 också. På den tiden hymlade inte partiet om sina planer på vilja ha en etnisk homogen nation. Denna fras står redan i inledningen av programmet.

Vi tror att en etniskt och kulturellt homogen nation har större förutsättningar för en fredlig utveckling än en mångkulturell heterogen statsbildning.

Senare i kapitlet befolkningspolitiken hittar vi den så kallade 1970-tals-regeln som då ska vara ett av verktygen till den etniska rensning de vill utföra. Samtidigt som denna regel så vill de förbjuda adoptioner från utomeuropeiska länder.

Sverigedemokraterna anser att Sverige i sin homogena befolkningssammansättning har haft en ovärdelig tillgång. Sverigedemokraterna vill stoppa all invandring av människor från etniskt avlägsna kulturer. Stora resurser måste avsättas för att skapa förutsättningar för att de som kommit till vårt land efter 1970 ska kunna återvända till sina respektive länder inom en snar framtid. Någon hänsyn till utgivna medborgarskap kommer inte att tas utan förslag till en grundlagsförändring och en ny medborgarskapslag kommer läggas. […] Möjligheten att adoptera svenska barn ska öka, samtidigt som möjligheten att adoptera utomnordiska barn starkt begränsas.

Sverigedemokraterna tillskriver oss svenskar en hel del positiva egenskaper, men är lite mer ödmjuka än författarna till häftet och medger att vi har fått en viss hjälp utifrån. Men som vi ser så är den rasbiologiska andan i SD:s partiprogram på 90-talet skapligt överensstämmande med det som återfinns i häftet från 1930 så det är nog inte så konstigt att de valt att kopiera flera stycken till sitt program.

Uppdatering:

Det var i dubbelnumret 05-06 av SD-bulletinen 1992 som denna skrift såldes