Nationalsocialistisk front, program och kort historia

Nationalsocialistisk front (NSF) bildades i Karlskrona 1994 och det ombildades till Folkfronten som i sin tur bytte namn till Svenskarnas parti 2009. Partiet var precis som namnet avslöjar nationalsocialistiskt. En stor inspiration till bildandet var det nazistiska terrornätverket Vitt ariskt motstånd (VAM). Partiet var starkt antidemokratiskt, men ställde ändå upp i val. I valet 2006 fick de runt 1400 röster. De var också antisemiter som förnekade Förintelsen. Frasen i deras program ” internationella storkapitalismens ränteslaveri.” handlade om judar. Flera av medlemmarna var dömda för brott och polismördarna Jackie Arklöv och Andreas Axelsson hade kopplingar till NSF. Partiet ombildades först till Folkfronten, men bytte senare namn till Svenskarnas parti. Sverigedemokraterna har under åren haft flera kandidater med ett förflutet i detta parti.

Deras program som dryper rasbiologi och i punkt två ser vi att de vill införa korporation vilket var en viktig del i både Benito Mussolinis och Per Engdahls fascism.

 1. En befolkningsfrämjande näringspolitik i form av ekonomiska lättnader så som sänkt skatt och lönetillägg för barnrika och genetiskt friska familjer.

 2. Införandet av ett folkstyre enligt den nordiska ledar- och ansvarsprincipen, med en regering bestående av inom de olika yrkeskategorierna valda sakkunniga representanter, som enbart skall verka för folket och fosterlandets välbehag.

 3. Den svenska modernäringens återupprättande och kraftiga hävdande genom en omläggning av handelspolitiken i riktning mot största möjliga självförsörjning samt återgående till det ekologiska jordbruket och ökat stöd till småjordbruken.

 4. Valutans frigörande från den internationella storkapitalismens ränteslaveri. Dess mål skall vara den inhemska köpkraftens upprätthållande, vilket bland annat åstadkommes genom att penningvärdet fastslås, var genom också utplundringen av spararna stoppas.

 5. Kraftigt stöd inom den offentliga sektorn genom en mer personinriktad skola och fritidssysselsättning åt den svenska ungdomen samt, inom sjukvård, äldreomsorg och en lagstadgad rätt till en välförtjänt pension.

 6. Skapa fler arbetstillfällen genom ett ökat nyttjande av inhemska naturresurser samt repatriering av all utomeuropeisk invandring.

 7. Eftersträvandet av Sveriges självständighet och oberoende genom ett omedelbart utträde ur EU och FN samt liknande internationella penningbaserade sammansvärjningar som fråntar nationerna dess politiska oberoende.

 8. Ökade resurser inom all polisiär verksamhet samt omfattande modernisering av ett obligatoriskt svenskt totalförsvar för att skydda detta lands folk och egendom.

 9. Straffskärpning vid all ekonomisk brottslighet och införandet av dödsstraff vid grova sexualbrott och narkotikabrott samt vid landsförräderi.

 10. Kraftigt stöd till forskning för skydd av djur och natur, totalförbud av plågsamma djurförsök samt onaturlig genmanipulation av såväl växter som djur.

 11. Förstatligande av allmännyttiga intressen så som gruvor, kraftverk, telenät, banker och dyl. I övrigt skydd åt enskild hederlig företagsamhet och erkännandet av den privata egendomen.

 12. Avskaffa alla ekonomiska bidrag till kommunistiska och diktatoriska stater samt utomeuropeiska länder.

 13. Viktiga vidtaganden av rasbiologiska skyddsåtgärder för att säkra den nordiska rasens andliga och biologiska sundhet. Därmed upprättande av en statlig raskontroll. Obligatorisk undervisning i rasbiologi och rashygien samt befrämjande av en sund kroppskultur.

 14. Viktiga vidtaganden av rasbiologiska skyddsåtgärder för att säkra den nordiska rasens andliga och biologiska sundhet. Därmed upprättande av en statlig raskontroll. Obligatorisk undervisning i rasbiologi och rashygien samt befrämjande av en sund kroppskultur.

Detta blir en kort genomgång och vill man veta mer kan man gå in på Wikipedia och läsa mer. Inlägget är egentligen mer till för att jag ska få dokumentera deras punktprogram.