Nationaldemokraterna, principprogram och kort historia

2001 splittrades Sverigedemokraterna och flera ur partiet bildade Nationaldemokraterna, ett etnonationalistiskt parti. Avhopparna var kritiska till SD:s högerpopulism och att de lämnat nationalismens betydelse. Efter flera partiledarbyten så meddelades det 2014 att partiet skulle lägga ner sin verksamhet. Webbtidningen Nya dagbladet och tidningen Nya tider drivs av personer som har ett förflutet i detta parti. Flera personer ur Nationaldemokratisk ungdom bildade 2002 det nyfascistiska Nordisk ungdom.

Här kommer deras principprogram.

Alla folks rätt till liv

Princip

Att det i världen finns en rik variation av olika skilda folk är värdefullt och en manifestation av livets fantastiska förmåga att ständigt divergera och finna nya uttryckssätt. Alla folk i världen har en moralisk rätt till frihet, oberoende och fortsatt existens, så att det mänskliga livet på jorden kan behålla denna mångfald. Inget folk skall riskera att denna rätt kränks genom undanträngning av eller påtvingad integrering med andra, vitt skilda folk.

Målsättning

Vi vill trygga existensen, oberoendet och friheten för svenskarna. Ingen kan bättre ta till vara svenskarnas rättigheter än svenskarna själva. Vår etniska grupp står inför en demografiskt katastrof på grund alarmerande låga födelsetal och ett starkt demografiskt tryck från andra etniska grupper. För att förhindra detta vill vi att andelen invandrare och särskilt icke-européer skall vara så låg att folkets sammansättning inte påverkas på lång sikt, så som fallet varit i Sverige ända fram till för några decennier sedan.

Åtgärd

Aktivt upplysa folket om att svenskarna håller på att assimileras med helt främmande kulturer och att det svenska folket på sikt riskerar att helt upphöra att existera. Stoppa invandringen till Sverige från länder utanför den västerländska kulturkretsen och pröva alla medborgarskap och uppehållstillstånd utfärdade till invandrare från dessa länder. Återkalla medborgarskap och uppehållstillstånd som utfärdats på felaktiga grunder. Det eventuella obehag repatriering medför är visserligen underordnat den permanenta skada vårt folk åsamkas om repatrieringen uteblir, men obehaget för de repatrierade skall icke desto mindre lindras i största möjliga mån genom återflyttningsbidrag och annat stöd. Utvisa de invandrare som genom brott visat att de inte vill eller kan vara en del av vårt samhälle. Stimulera invandrare att återvända till sina ursprungsländer genom återflyttningsbidrag kombinerade med biståndsprojekt.

Kultur

Princip

Varje nation har sin unika kultur som håller samman folket. Ett folks samlade erfarenhet kan sägas vara en del av kulturen, då människan har förmågan att föra vidare och utveckla kulturen från generation till generation. De mest betydelsefulla beståndsdelarna i kulturen är principer för hur människor bör förhålla sig till varandra och vad som i övrigt anses vara rätt och riktigt, samt vad som är värdefullt eller eftersträvansvärt. Världens fantastiska mångfald av kulturer är beroende av att varje enskilt folk värdesätter och värnar sin egen kultur.

Målsättning

Slå vakt om och fördjupa de traditionella svenska värderingarna och egenskaperna såsom respekt för andra, omtanke, hederlighet, flit, objektivitet och självkontroll. Det offentliga skall i möjligaste mån präglas av föredömen och förebilder som personifierar dessa värdefaktorer. Stora främmande inslag i samhället såsom uppförandet av moskéer och liknande skall inte få förekomma.

Åtgärd

Begränsa inflytandet av främmande kulturer i Sverige, särskilt sådana vars uppfattningar går stick i stäv med det traditionellt svenska. Prioritera sunda ideal i offentliga sammanhang som visar upp eftersträvansvärda och livsbejakande egenskaper. Begränsa offentlig exponering av nedbrytande eller degenererande inslag såsom glorifieringen av perversioner, sjuk konst och framhävandet av amerikansk ghettokultur. Detta görs bäst genom att låta de boende i området själva välja vilken konst de vill ha. Upplys om och motverka de globala maktstrukturerna i världen som arbetar for att förinta de olika ländernas kulturer och ersätta dem med en konsumtionskultur.

Yttrandefrihet

Princip

Demokratins styrka står i proportion till den enskildes möjligheter att göra sig hörd och delta i utvecklingen. Delaktighet i beslut ger ett samhällsengagemang som koncentrerar nationens styrka.

Målsättning

Alla åsikter ska kunna framföras öppet utan risk for repressalier. Att ta avstånd från andras åsikter är något som inte hör demokratin till då avståndstagande i praktiken kommit att innebära utfrysning. Att frysa ut en person för dennes åsikter är ett första steg mot diktatur även om åsikten i sig är oönskad. Yttrandefriheten får inte upphävas i något fall då detta innebär att demokratin frångås. Det bästa sättet att motverka åsikter som kränker andras rättigheter eller som på något annat sätt är destruktiva är att prova dem i debatt. På samma sätt är debatt och öppna dialoger det bästa sättet att bekräfta och ge spridning åt idéer som är konstruktiva och livsbejakande.

Åtgärd

Det skall vara straffbart att kränka yttrandefriheten och samhället måste reagera när så sker. Det skall i lag förbjudas att i offentligheten eller arbetslivet diskriminera någon på grund av dennes politiska åsikter. Böcker, Internet och andra medier skall ej censureras på grundval av enbart politiskt innehåll.

Demokrati

Princip

Folkets vilja skall styra landets öde och politikerna skall tjäna folket och inte tvärtom. Den politiska och den ekonomiska makten skall vara så decentraliserad som möjligt så att beslut fattas lokalt av dem som är insatta i problematiken och som är direkt berörda. Decentraliserat beslutsfattande ökar också vars och ens möjlighet att påverka sin hembygd och ökar därmed samhällsengagemanget.

Målsättning

För att demokratin skall få ordentligt fäste i samhället måste vi lämna dagens massmediamonopol bakom oss och skapa ett verkligt folkstyre. Folkets allmänpolitiska kunskapsnivå måste vara hög så att det inte riskerar att manipuleras av makten. För detta krävs en objektiv och oberoende massmedia med spridd ägarstruktur. Var och en skall känna att han kan påverka sin hembygd och sitt närområde och bära en del av ansvaret för sin framtid.

Åtgärd

Alla frågor av större betydelse skall avgöras genom folkomröstning, både lokalt och på riksplanet. Avskaffa landstingen och överför deras uppgifter på kommunerna. Makten skall decentraliseras med mer självstyrande kommuner och kommundelar. Då beslut skall fattas som bara berör ett lokalt område skall representanter för området i fråga vara de som har slutordet. Ett krav på en viss lägsta nivå avseende de allmänpolitiska kunskaperna hos dem som skall påverka samhällsviktiga frågor är ett måste för att säkra demokratin. Kunskaperna om det praktiska styret av samhället skall förmedlas av skolorna och vara så lättillgängliga att alla som vill ta del i samhället kan tillgodogöra sig dem. De som inte vill ta sitt samhällsansvar skall heller inte ha rätt att påverka.

Massmedia

Princip

Press och andra massmedier är folkets viktigaste informationskällor och utgör därmed de mäktigaste opinionsbildarna i vårt samhälle. På samma sätt som fri massmedia kan vara den största garanten för folkstyret kan kontrollerad och styrd massmedia innebära det största hotet mot demokratin.

Målsättning

Det är av yttersta vikt att massmedia har en objektiv och heltäckande rapportering så att folket får tillgång till riktig information och därmed förutsättningar att själva ta ställning. Massmedias ägandestruktur måste spridas så att demokratin förankras.

Åtgärd

Skärp lagen om kartellbildning för massmedier och tillse att den efterlevs. Säkerställ att inga stora svenska opinionsbildande organ ägs av utländska intressen.

Familjen

Princip

Familjen är samhällets och nationens grundpelare. Våra barn är vårt folks framtid och det vi kan ge våra barn idag kommer att forma nationens morgondag. En trygg familj är en viktig förutsättning för att fostra trygga och självständiga människor som kan föra vidare och utveckla den potential som vårt folk besitter. En sund familj skall därför prioriteras på alla sätt. Att ta hand om sina barn är en mycket förtjänstfull insats och den bästa investeringen i nationens framtid.

Mannen och kvinnan är olika, både fysiskt och mentalt. Att de är olika beror i första hand på biologiska faktorer. Mannen och kvinnan kompletterar varandra och föreningen av dessa är ett barns bästa utgångspunkt i livet. Att tillhöra en sådan familj är i det närmaste en rättighet för varje barn.

Abort skall aldrig användas som ett preventivmedel.

Målsättning

Det viktiga arbete som framförallt kvinnan uträttar i hemmet skall inte negligeras eller förringas, utan lyftas fram som det förtjänstfulla och viktiga arbete det är. Samhället måste erkänna denna insats, både moraliskt och ekonomiskt. Det skall för svenskar inte finnas några ekonomiska hinder för att skaffa barn.

Det är en målsättning att återställa en sådan sexualmoral och ansvarsfullhet att antalet aborter minskar och på sikt bara används i medicinska fall.

Åtgärd

Föräldrarna skall ges valfrihet mellan att stanna hemma med barnen de första åren och att utnyttja annan barnomsorg. Skattelättnader skall införas för småbarnsföräldrar. Sunda familjeideal skall prioriteras i det offentliga. Perverterade familjeformer skall inte få samhällets erkännande som godtagbara alternativ till naturliga familjer. Finns inga barn med i bilden får detta naturligtvis inte begränsa den enskildes privatliv. Tiden under vilken en abort får utföras sänks till 10 veckor. Samhället skall i stället underlätta möjligheten att adoptera barnet till en svensk familj som vill ha barn. Tystnadsplikten kring abort hävs och informationsplikt till föräldrarna införs.

Utbildning

Princip

Våra barn är vårt folks framtid och skolans uppgift är att förmedla nödvändiga baskunskaper till eleverna, samt stimulera och utveckla elevernas förmåga att resonera självständigt, att ifrågasätta och kritiskt granska. Identitet och en sund tillit till sin egen styrka hör till det viktigaste skolan kan förmedla och utveckla. Dessutom skall skolan fostra eleverna till goda samhällsmedborgare genom att ge dem sunda svenska värderingar såsom respekt, objektivitet, ansvarskänsla, hederlighet och flit. Landets framtid är beroende av att särskilt de högre utbildningarna kan stå sig i jämförelse med omvärlden.

Målsättning

Lärarkåren skall få erkännande för den mycket värdefulla insats den gör för landets och folkets framtid, både moraliskt och ekonomiskt. Ett läraryrke med hög status kommer dessutom att underlätta rekrytering till läraryrket. Skolan skall präglas av disciplin, ordning och reda och ha en karaktärsdanande roll. Gymnasieskolan måste bli en utvecklande samhällsinstitution och vara till för elever som menar allvar med sina studier. Ett alternativ till gymnasieskolan skall vara lärlingsutbildning med lön. En bibehållen och säkrad nivå för de akademiska examina som finns måste föregå ett utökat antal platser vid högre utbildning.

Åtgärd

Skolan måste prioriteras och lärarnas löner måste höjas kraftigt, främst i relation till prestation och ansvar. Vi vill ta bort den bundna tiden för lärarna så att dessa själva ska kunna disponera den tid då de inte undervisar. Vi vill skärpa intagningskraven för gymnasieutbildningarna, samt underlätta för ungdomar att skaffa enklare arbeten hos en yrkesman för att på så sätt få in en fot i arbetslivet och bli ekonomiskt självständiga. Vi vill ha ett betygsystem som objektivt mäter elevernas prestationer och kunskaper över hela riket, samt införa betyg i ordning och uppförande. Skolans vidgade roll och syfte fordrar djupgående förändring av läroplan och kurslitteratur. Den högre utbildningen måste fortlöpande kvalitetssäkras.

Ekonomi

Princip

Sverige skall vara en suverän stat även på det ekonomiska området, och skall i största möjliga mån vara självhushållande. Folket skall ha kontroll över samhällsviktiga institutioner. Små företag måste ges optimala förutsättningar att bildas och verka. Dessa utgör motorn och nyskapandet i ekonomin. Småföretagande är även viktigt för demokratin då företagare är människor som lärt sig att tänka självständigt, att planera och att ta ansvar för sina beslut. Dessutom får fler människor på detta sätt en del i den ekonomiska makten. Familjens betydelse måste lyftas fram och bejakas även på det ekonomiska planet.

Målsättning

Staten skall genom tullar och skattelättnader stödja näringar som riskerar att försvinna från Sverige. Företag i Sverige skall i största möjliga mån vara svenskägda. Samhället måste ha kontroll över för folket viktiga näringar, såsom bank- och försäkringsväsende, tele- och andra kommunikationer. Sverige skall ha ett bra klimat för små företag. Familjens betydelse skall stärkas genom att båda makarnas inkomster sambeskattas och genom att den sammanslagna inkomsten står som grund för bådas pension.

Åtgärd

Stoppa försäljning av för folket viktiga anläggningar. Byråkratin för småföretag skall förenklas radikalt, särskilt avseende anställningar. Stoppa gruvdrift av utländska bolag som gratis för ut råvaror ur Sverige. Begränsa möjligheten för utlandsaktörer att köpa in sig i svenska företag.

Byggarkitektur och konst

Princip

Byggarkitektur är en form av offentlig konst. Byggarkitekturen och den offentliga konsten påverkar människors välbefinnande och skall därför tas på största allvar. All offentlig konst skall utgå från folket.

Målsättning

Byggarkitekturen och den offentliga konsten skall ha som mål att försköna samhället och skapa harmoni, välbehag och inspiration hos den enskilde medborgaren. Vackert och skönt är vad majoriteten av svenskarna uppfattar som vackert och skönt. På samma sätt som konstnären har frihet att ställa ut sina verk på ett galleri skall medborgaren ha rätten att slippa osund konst i sin vardag.

Åtgärd

Det svenska folket skall vara betygsättare av den offentliga konsten, inte konstnären själv. Sjuk och degenererad konst påverkar oss negativt och kommer på detta sätt att kunna undvikas på offentliga platser. Konsten skall om så är möjligt appellera till vårt folks kultur, vår historia, våra hjältar och våra erfarenheter.

Nationell solidaritet

Princip

Samhället har en skyldighet att sörja för medborgarnas hälsa och utbildning. Samhället skall också sträva efter att erbjuda alla medborgare de bästa förutsättningarna att utvecklas, oavsett den position de har i samhället. Att få personliga bidrag eller allmosor från staten är däremot alltid förnedrande för den enskilde och skall i det längsta undvikas. De individer som inte är i stånd att klara sin egen försörjning skall få det stöd de behöver, men detta stöd ska inte vara passiviserande, utan tvärtom leda in individen till att ta aktiv del i samhället. Samhällets stöd skall inte kunna missbrukas av dem som bara letar efter ett enklare sätt att försörja sig.

Målsättning

Samhället skall tillgodose medborgarnas behov i fråga om skola och högre utbildning, samt sjuk- och tandvård, till ett symboliskt pris. Samhället skall även subventionera allmänna kommunikationer samt verksamheter som syftar till att bilda och utveckla medborgarna. Samhällets målsättning måste alltid vara att det absoluta flertalet människor skall klara sig helt utan bidrag, och där samhället vill gå in för att stötta enskilda skall det i huvudsak ske i form av skattelättnader. Ingen ska behöva sakna livets nödtorft, men arbetsföra människor ska i första hand erbjudas arbete för att klara sitt uppehälle. De som hamnat snett i samhället skall förutom stöd få hjälp att komma på fötter igen genom att lära sig leva ett ordnat liv. Medborgare som vill hjälpa till att stötta behövande skall också få ett samhällets stöd till detta.

Åtgärder

Skär ner på rundgången av pengar där staten tar det mesta för att sedan fördela pengarna som allmosor. Slopa kontant socialhjälp och inför matkuponger och allmännyttiga dagsverken i stället. Inför obligatoriska program för dem som inte själva klarar sitt uppehälle pga. missbruk och liknande så att dessa i möjligaste mån kan hitta tillbaka till ett produktivt liv.

Rättsväsende

Princip

Brott skall inte löna sig och straffsatserna skall klart och tydligt visa detta. Samhället skall klara att skydda medborgarna från brottslingar. Fängelsestraff skall vara en bestraffning men också stödja och utveckla de individer som hamnat snett i samhället att hitta en rutin i livet genom kroppsarbete och disciplin.

Målsättning

Man skall kunna känna sig säker på gatan och inte behöva vara orolig för att gå hem ensam på kvällen. Straffen för brott skall vara avskräckande, inte minst för de ungdomsgäng som sätter skräck i våra städer. Inför arbetsplikt i fängelserna men också en lön för detta arbete, så att internerna lär sig att klara sitt uppehälle, samt får det bevisat för sig att det är möjligt. På fängelserna skall obligatoriska program finnas där internerna lär sig hur en medborgare fungerar i samhället på alla tänkbara praktiska sätt. Brottsoffren skall få det stöd de behöver.

Åtgärd

Avskaffa frigivning i förtid. Skärp kraven för att benåda livstidsfångar. Höj straffsatserna markant för sexualbrottslingar, grova våldsverkare och återfallsförbrytare. Upprepade brott skall kunna leda till livstidsstraff. Kriminella invandrare skall utvisas. Sverige skall eftersträva avtal med andra länder som möjliggör att brottslingar avtjänar sitt straff i det land där de är medborgare. Förstagångsförbrytare skall i det längsta isoleras från återfallsförbrytare.

Ett Europa av nationer

Princip

Självständiga stater som inte känner ett beroendeförhållande till andra är en förutsättning för en fredlig samvaro där ingen känner sina rättigheter hotade. Nationaldemokraterna sätter ett värde i att Europas länder kan behålla sina unika karaktärer och folken sina egenskaper, och att dessa har förutsättningar att utveckla dessa vidare. Vi vill bevara den mångfald och rikedom som utgörs av Europas många nationer och motverka kulturell likriktning.

Målsättning

Vi vill ha ett Europa med suveräna stater där ingen bestämmer över någon annan. Jämställda och självbestämmande nationer är en förutsättning för goda relationer mellan folken, vilket kan utmynna i olika former av gemensamma avtal och annat samarbete. Vi vill att det svenska folket skall bestämma över sig självt, stifta egna lagar, ha egen valuta, egen polismakt och egen försvarsmakt.

Åtgärd

Sverige skall inte gå med i EMU. Sverige skall verka för att EU avvecklas och ersätts med samarbets- och handelsavtal. Samarbetet inom Norden skall fördjupas.

En värld av nationer

Princip

Vi anser nationen vara den grundläggande största enhet med vilken människan kan känna en äkta samhörighet grundad på gemensam kultur med traditioner och grundläggande värderingar, gemensamt språk och gemensam härstamning. Varje folk har rätt till ett eget land, oberoende att kunna bestämma över sig själv och frihet att utvecklas efter egna förutsättningar utan ovälkommen inblandning från andra.

Målsättning

Varje land i världen skall vara självständigt och känna sig tryggt för att dess rättigheter inte skall kränkas. Samspelet mellan nationer skall präglas av diskussion och avtal som reglerar samarbete och underlättar handel. Företag, egendomar och andra resurser i länderna skall i huvudsak vara i respektive lands ägo, dvs. antingen ägas gemensamt av samhället eller av individer tillhörande respektive folk.

Åtgärd

Upplys om och på sikt bryt det inflytande som överstatliga maktstrukturer, internationella odemokratiska lobbygrupper och det nationslösa kapitalet har på världen och dess invånare. Sveriges utrikespolitik skall syfta till att motverka imperialism och andra kränkningar av självständiga nationers och folks rättigheter. Sverige skall bara ta emot flyktingar från vårt eget närområde.

Miljö

Princip

Naturen är vår moder. Naturlagarna har utvecklat oss till människor. Eftersom vi är underordnade naturen så måste vi alltid anpassa oss efter naturlagarna. Både de socialistiska och liberala ideologierna står i direkt motsats till naturens lagbundenhet och innebär att naturens ursprungliga utvecklingsplan för oss människor inte bara stoppas, vi går till och med bakåt i alla hänseenden; psykiska och fysiska sjukdomar ökar, intelligensen och moralen sjunker.

För jorden, växtligheten, vattnet och luften innebär materialistisk politik: skövling, försurning och förgiftning. Förr eller senare kommer naturens hämnd och eliminerar en stor del av mänskligheten om inte miljöförstöringen stoppas. Däggdjuret Homo Sapiens (människan) är inte slutmålet i naturens plan och Moder Natur kommer inte att tillåta en total förstörelse av denna planet.

Målsättning

Vi anser det negativt med en ständigt ökad folkmängd, geografisk expansion av bebyggelser samt fler miljöskadliga industrier. Vi strävar efter harmoni mellan modern civilisation och naturen. I årmiljoner har människan levt i skogar, därför är det positivt för vår psykiska och fysiska hälsa om samhället förändrades så att fler människor kan leva nära eller i naturen. Vi vill återställa och skydda naturens biologiska rikedom och mångfald. Nordens alla arter och underarter ska i möjligaste mån kunna leva i naturlig miljö för att garanteras överlevnad.

Vår politik utgår också ifrån en etik som innebär att djur inte får utsättas för lidande. Människans kommunikationsförmåga och intelligens medför ett ansvar att skydda våra medvarelser på denna planet, inte att utsätta dem för lidande.

Åtgärd

Exempel på åtgärder som vi snarast vill lagstifta: – Lämplighetslicens ska erfordras för att vara målsman till hundar, katter och andra husdjur. – Djurplågeri ska straffas väsentligt hårdare än för närvarande. – Import av hund- och kattskinn ska förbjudas. – Stora krav ska ställas på jägares kunskaper och etik så att djur utsätts för minsta möjliga smärta och ångest. – Barbariska slaktmetoder som kosherslakt och halalslakt ska inte tillåtas och importförbud ska gälla för djur som slaktats på ett sådant sätt. – Djuruppfödning ska ske på ett humanare sätt än för närvarande. All djurhållning ska regelbundet kontrolleras av myndighet. – Vi vill genom information och administrativa åtgärder drastiskt minska den enorma bidragsfinansierade överproduktionen av kött i Sverige och verka för att human djurhållning prioriteras före ekonomiska intressen. – Djur- och växtliven i haven ska skyddas mot rovdrift och förgiftning, bl a genom vattenreservat/nationalparker i hav och sjöar. Fiskeodling ska begränsa den oerhörda mängd fisk som nu kasseras vid nätfiske i haven.

Landsbygd

Princip

Folket och landet bildar en odelbar enhet. Den mark vi vårdar för att kunna överlämna till våra barn har vi i vår tur ärvt av tidigare generationer. Ingen kan ta lika väl hand om marken som en markägare där jorden gått i arv i generationer och där ett naturligt band uppstått mellan människan och naturen. Där finns också en naturlig omsorg om djurens väl och om att de livsmedel som produceras håller hög kvalitet.

Målsättning

Vi vill ha en levande landsbygd där så många som möjligt har en kontakt med naturen och där så många som möjligt tar del i att vårda sin del av den svenska marken. Skogs- och lantbruk skall ej bedrivas i industriform utan småskaligt. Det skall vara ekonomiskt möjligt att bruka jorden i liten skala. Livsmedel som produceras på ekologiskt sätt och därmed inte är urlakade på näringsämnen skall prioriteras.

Åtgärd

Avskaffa fastighets- och förmögenhetsskatt för vanligt boende, familjejordbruk och små skogsbruk. Inför skattelättnader for ekologisk produktion av livsmedel som är rika på naturliga näringsämnen. Förbjud den plågsamma halal- och koscherslakten och förbjud import av sådant kött.

Hälsa och kost

Princip

Hälsan är av yttersta betydelse för ett folks välbefinnande både på kort och på lång sikt. Hälsa är inte något som bara syns på ytan, utan något som målmedvetet måste byggas upp inifrån. Folkhälsan påverkas till stor del av den enskilde medborgarens kost och fysiska träning. Det är viktigt att komma till rätta med det som är orsak till ohälsan och inte bara symptomen.

Målsättning

Bara genom en målmedveten satsning på folkhälsan kan vi undvika en sänkning av medelåldern och komma till rätta med många av välfärdsåkommorna. I samhället skall det finnas näringsrik och bra mat lättillgängligt. Dessutom skall det finnas goda möjligheter och tid till fysisk träning.

Åtgärd

Det svenska folket skall erbjudas information om hälsans betydelse och hur denna uppnås så att denna kunskap blir till allmänt tankegods. Dessutom skall bra näringsrik föda prioriteras och i vissa fall subventioneras av staten. Den amerikanska skräpmaten och jämförbar mat skall motverkas då den är ett hot mot folkhälsan.

Bistånd

Princip

Sverige bör hjälpa andra nationer som hamnar i temporär nöd. Den bästa hjälpen är att hjälpa människorna på plats eller i närområdet. Det är en björntjänst att flytta människor till en helt okänd kultur som de inte kan assimilera sig i. Hjälp i närområdet är dessutom mycket mer kostnadseffektiv och kan rädda fler människor.

Målsättning

Det bistånd Sverige ger skall ej ges direkt till länderna i fråga utan till hjälporganisationer som kan garantera att medlen verkligen används till rätt ändamål. Hjälpen skall vara långsiktig och syfta till att bygga upp möjligheter till självförsörjning på den nivå och i den takt länderna klarar av, utan kontinuerlig tillförsel av materiel och expertis utifrån.

Åtgärd

U-landsbiståndet skall under en övergångsperiod främst gå till länder som tar emot återvandrande människor från Sverige. Därefter skall u-hjälpen inte vara skattefinansierad utan vara frivillig. Utbilda de invandrare som kommit till Sverige från tredje världen i u-hjälp, så att de kan hjälpa till att bygga upp sina egna länder. Stoppa bistånd som går till korrupta regimer och fördela det via hjälporganisationer i stället.

Försvaret

Princip

Sverige skall vara självständigt och dess neutralitet trovärdig. Allmän värnplikt fostrar unga män och höjer försvarsviljan och gemenskapen inom alla samhällsskikt.

Målsättning

Vårt försvar skall vara utformat så att hela Sverige skall kunna försvaras. Alla unga män ska göra värnplikt. Värnplikten skall präglas av konstruktiv utbildning och vara meriterande i arbetslivet.

Åtgärd

Stoppa nedläggningen av förband. Trygga Sveriges alliansfrihet och skicka inte svenska soldater att kriga under EU-flagg. Bered plats åt alla unga män att göra värnplikt med hög utbildningskvalitet som även är till nytta i det civila.

Som bonus får ni deras infoblad ”Nationaldemokraterna – Det första året” om ni vill fördjupa er i deras historia.