Tagg: Socialdemokraterna


Myterna om Socialdemokraterna

När man påtalar att Sverigedemokraterna har en väldigt ”annorlunda” historia än de andra partierna och att de inte riktigt har släppt den så får man alltid som svar -Ja, men Socialdemokraterna då. Det är är samma argument man hör varje gång. Det kan handla om det Rasbiologiska institutet, hakkorsflaggan på Bromma flygplats, nomineringen av Nobels fredspris till Hitler. Men hur ligger det till med dessa? Har dessa SD-sympatisörer verkligen koll på hur det ligger till? Ska gå igenom några av dessa myter.

Det rasbiologiska institutet:

Det grundades 1922 och var världens första statsfinansierade institut för forskning inom rasbiologi. Men det var långt ifrån det första. Redan 1905 fick England sitt första institut, Eugenics record office, Francis Galton Laboratory för the study of national eugenics som låg i University of London och Norge som hade Vinderen biologisk laboratorium redan 1906 var också bland de första.

Motionen om att grunda ett institut skrevs av bland annat Herman Lundborg som senare också blev institutets första chef. Motionen lämnades därefter in av bland annat socialdemokraten Alfred Petrén, bondeförbundaren Nils Wohlin. När motionen kom till andra kammaren var den undertecknad av företrädare för alla partier. Även akademiker stödde denna motion om grundandet av institutet. Alltså inte bara Socialdemokrater.

Varför fanns det så stort stöd för detta då? På den tiden var rasbiologin vedertagen forskning alltså med den tidens ögon var det inget spektakulärt. De gjorde alltså rätt med tanke på den forskning som fanns på den tiden. Med dagens ögon är det annorlunda. Men ska vi verkligen döma den tidens forskare efter vad vi vet nu? Vad händer då med dagens forskning som vi anser är korrekt idag, men är helt galen om kanske en så där 25 år eller kanske 50 år?
Statens institut för rasbiologi

Hitlers fredspris:

Erik Brandt, en övertygad antifascist nominerade Alfred Nobels fredspris till Adolf Hitler 1939 och det kan verka väldigt konstigt, men sanningen är den att han var ironisk. Nomineringen var en protest, satirisk kritik mot att Neville Chamberlain, Storbritanniens dåvarande premiärminister var nominerad.
Nominated but not Awarded

Hakkorsflaggan över Brommas flygplats:

På en bild från 1936 sågs Nazitysklands hakkorsflagga vaja på Brommas flygplats under invigningen. Det kan se illa ut, men hakkorsflaggan hade vid det tillfället varit Tysklands officiella flagga i nästan ett år. Samtidigt som flaggan valdes till att bli deras officiella så tillkom de så kallade Nürnberglagarna där judarna togs ifrån deras tyska medborgarskap. Novemberpogromen, den så kallade Kristallnatten skedde inte förrän 1938.
Härifrån gick flygen före Bromma och Arlanda

De tyska trupptransporterna och malmexporten:

Sverige är ett neutralt land och var så också under kriget. Sverige gjorde dock avsteg och undantag ifrån den och det var först och främst den så kallade permittenttrafiken, alltså trupper till och från fronten på permission, men även skadade och sjuka. Vid ett enda tillfälle tillät Sverige tyska beväpnade trupper transporteras genom Sverige och det var när Operation Barbarossa inleddes alltså den stora offensiven mot Sovjetunionen. Denna gång övervakades tågen noga av Svensk militär. Sverige utbildade även norska och danska polistrupper. Anledningen till dessa avsteg var att den sittande samlingsregeringen (alla partier utom Socialistiska partiet och Sveriges kommunistiska parti) ville absolut hålla Sverige utanför kriget. Sverige var dock beroende av en stor import av kol från Tyskland.

När det gäller malmexporten så var den godkänd av det Svensk-brittiska krigshandelsavtalet och var inget avsteg från de folkrättsliga skyldigheterna som neutral stat. Aftonbladet skriver i slutet av oktober 1944 att malmexporten har varit mindre än före kriget.

Brittisk press menade 1943 att även om Schweizisk neutralitet imponerade mer så var den svenska oantastlig. The Economist skrev att Sverige bör vara vägvisare för de neutrala. Det var efter att permittenttrafiken hade upphört. Men det fanns även en viss hård kritik mot Sverige under vissa delar under kriget.
Ekot av kriget av Axel Moberg  ISBN 978-91-86939-63-2
Midsommarkrisen 1941 av Erik Carlsson ISBN 9789173291224

Här är en dramadokumentär om den så kallade Midsommarkrisen 1941 där tyskarna krävde att få transportera trupper genom Sverige. Den här filmen visar hur samlingsregeringen under Per Albin Hansson löste denna kris som lika gärna hade kunnat dra in Sverige i kriget

Baltutlämningen:

I slutet av 1945 så krävde Sovjetunionen att Sverige skulle överlämna 146 balter som hade stridit för Nazityskland mot Sovjetunionen under kriget. Detta verkställdes den 25 januari året efter. Av dessa avrättades 3 och ytterligare 23 fick långa fängelsestraff för de krigsbrott de hade utfört som soldater. De övriga satts i fångläger när de kom till Sovjetunionen vilket var praxis i dessa ärenden, men släpptes redan efter några månader. Som en jämförelse lämnade Storbritannien ut tiotusentals sovjetmedborgare som stridit för nazisterna, bland annat 40-50’000 kosacker.
Baltutlämningen

Stefan Löfvens morfar var nationalsocialist

Ja, det stämmer, men ska någon i andra generationen belastas för det? Löfven hann aldrig heller träffa sin morfar. Tror vi verkligen på genetisk arvsskuld? Handlar detta om Sverigedemokraterna ”nedärvda essens?
Löfven om morfaderns åsikter: ”Känns olustigt”

Koncentrationsläger

Att benämna dom som koncentrationsläger blir missvisande då de inte har mycket gemensamt med de läger som fanns i Nazityskland. Ett bättre ord skulle kunna vara interneringsläger. I dessa läger fick internerna ta emot besök och skulle de bestraffas så blev de t.ex som i Långmora skickade till Falu fängelse. Det säger en hel del om den nivå som dessa läger låg på. Nedan två bilder från Främbylägret utanför Falun.
Svenska koncentrationsläger i tredje rikets skugga

socialdemokraterna socialdemokraterna

Per Albin Hansson och folkhemmet

I ett tal om folkhemmet i januari 1928 så sa Per Albin Hansson.

Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad. Den starke trycker icke ner och plundrar den svage, sade Per Albin i talet som via sprakande radioapparater spreds över landet.

Det handlade alltså om ett inkluderande och jämlikt folkhem. Tvärtemot Sverigedemokraterna som vill ha ett exkluderande folkhem. SD talar om ett assimileringstvång innan invandrade kan få ingå i nationen och även om att vissa grupper inte kan assimileras förrän efter flera generationer.

Frasen ”Sverige åt svenskarna och svenskarna åt Sverige” föregås av

Sverige är alltjämt ett klassamhälle, där de stora massorna leva i betryck och otrygghet. Sverige är ännu icke det goda hemmet för alla svenskar. För att det skall kunna bli detta måste det helt erövras av och åt folkets stora massa

Alltså handlar det om konflikten mellan klasserna och inte om att skapa ett etniskt homogent Sverige.
Citat av Per Albin Hansson

Var Socialdemokraterna sprungna ur nationalsocialismen?

Nej, Socialdemokraterna var inte nazister på den tiden. Socialdemokraterna är sprungna ur arbetarrörelsen alltså en av nationalismens största fiender.

Socialdemokraterna var aldrig heller nationalister utan internationalister vilket är raka motsatsen till nationalism. Ett av argumenten att S skulle ha varit nationalister var alltså Per Albin Hanssons uttryck ”Sverige åt svenskarna”, men det som det handlade om var en klassfråga precis som jag skrivit ovan.

SSU, socialdemokraternas ungdomsförbund var också en av de ivrigaste grupperna att ta debatten med de svenska nazisterna både på gator och torg.

Slutord:
Detta är några av de myter, lögner och vinklingar som sprids om Socialdemokraterna. Vissa är helt osanna andra har en viss sanningshalt, men är helt fel tolkade. Socialdemokraterna har visst skelett i garderoben precis som alla andra partier, men fakta ska vara rätt kritiken ska vara rättvis. Tvångssteriliseringarna och att de fick fortgå så långt fram i tiden är ett av de skeletten. Hoppas detta lilla klargörande i dessa punkter blir till någon hjälp.

Avslutar med ett stycke ur valmanifestet 1936 som visar att Socialdemokraterna var för demokratin och alla vet ju var nazisterna stod i den frågan.

Ett litet land måste emellertid främst söka sin trygghet i fredens organisering. Socialdemokratin fullföljer, genom besvikelser och svårigheter, sitt arbete på mellanfolkligt samförstånd och internationell rättsordning. För tryggad god folkförsörjning, för de eftersatta folkgruppernas höjande, för fortsatt demokratisk välfärdspolitik går arbetarpartiet till val. Dess gärningar bära vittnesbörd om dess vilja att befordra allas väl och landets bästa. Det kallar folket till samling för att bygga Sverige starkt och fritt på demokratisk grund. Sverge för folket!

Myten om Hitler och Nobels fredspris

fredspris

Ett vanligt argument som tas upp när man nämner Sverigedemokraternas nazistiska förflutna är att sossarna banne mig nominerade Hitler till Nobels fredspris. Det som är med det argumentet är att det är sant, men de som använder sig av argumentet tar ej upp hela berättelsen. Den socialdemokratiska ledamoten Erik Brandt nominerade 1939 den tyske nazistiska ledaren Adolf Hitler till Nobels fredspris, men mer än så brukar inte historien innehålla.

Sanningen är att nomineringen var ironisk och menat som en protest mot att några riksdagsledamöter nominerat Storbritanniens dåvarande premiärminister, Neville Chamberlain till samma pris.Här nedan är hela nomineringen och som vi ser så är den skrivet på ett ironiskt och satiriskt sätt. Värt att notera var att Brandt var en känd antinazist.

”Till Det Norske Stortings Nobelkomitté.

Undertecknad tillåter sig härmed vördsamt föreslå, att Nobels fredspris för 1939 måtte tilldelas Tysklands rikskansler och Führer Adolf Hitler, vilken enligt miljoner människors uppfattning framför varje annan man i hela världen är förtjänt av denna höga utmärkelse.

Det framgår av autentiska dokument, att världsfreden var i stor fara i september 1938 samt att det hängde på timmar, att ett stort europeiskt krig skulle utbryta. Den som i detta farofyllda läge räddade vår världsdel från den fruktansvärda katastrofen var utan minsta tvivel i främsta rummet det tyska folkets store ledare, vilken i det avgörande ögonblicket frivilligt avstod från att låta minan springa, ehuruväl han hade fullkomlig makt att släppa loss världskriget.

Av sin glödande fredskärlek, tidigare bäst dokumenterad i hans berömda bok Mein Kampf – näst Bibeln världslitteraturens kanske yppersta och mest spridda verk – och hans utomordentliga gärning att med enbart fredliga medel, utan blodsutgjutelse, med Tyskland införliva Österrike, förmåddes Adolf Hitler vid ovannämnda kritiska tillfälle att avstå från våld vid befrielsen av sina hemlängtande landsmän i Sudeterna och i sin legitima strävan att göra sitt fädernesland stort och mäktigt. Det är högst sannolikt, att Hitler, därest han ostörd av ännu förefintliga krigshetsare får i fred fullfölja sitt höga syfte, inom överskådlig tid kommer att pacificera Europa och kanske hela världen.

Emellertid finns det tyvärr ännu ganska många människor, vilka icke förmå inse storheten i Adolf Hitlers fredssträvanden, och jag skulle av hänsyn till detta faktum icke ha funnit tiden redan nu mogen för ett framförande av Hitler som kandidat till Nobels fredspris, därest icke ett antal medlemmar av Sveriges riksdag föreslagit en annan kandidat, nämligen Englands premiärminister Neville Chamberlain. Ett sådant förslag förefaller föga genomtänkt. Ty visserligen är det sant, att Chamberlain genom sin utomordentliga hänsynsfullhet och förståelse för Hitlers pacificeringssträvanden i hög grad bidragit att rädda världsfreden, men i sista hand låg dock avgörandet hos Hitler och icke hos Chamberlain! Det är Adolf Hitler och ingen annan som vi främst ha att tacka för att fred ännu råder i större delen av Europa, och till honom knytas också förhoppningarna om framtida fred.

På grund av Chamberlains likväl obestridliga förtjänster om freden kunde det möjligen synas påkallat, att en mindre del av fredspriset tilldelades honom, men riktigast torde dock vara, att intet namn får ställas vid sidan av Adolf Hitlers och fördunkla detta. Adolf Hitler är dock vår tids oförliknelige, gudabenådade frihetskämpe, och miljoner människor blicka upp till honom såsom fridsfursten på jorden.

Stockholm den 27 januari 1939

E. G. C. Brandt, ledamot av riksdagens första kammare”

Ska vi sluta använda nomineringen av Nobels fredspris till Hitler som ett argument för att förminska SD:s nazistiska förflutna?