Sverigedemokraternas kvinnofientliga politik

Sverigedemokraterna anses vara ett kvinnofientligt parti och jag ska gå igenom vissa frågor här bland annat abortgränsen, sambeskattningen och könskvotering. Jag kommer att titta lite allmänt på partiets syn på feminism. Jag kommer att avsluta med att lista ett flertal uttalanden från SD-politiker både på kommunnivå och på riksdagsnivå som är kvinnofientliga. Partiet har alltid haft problem med att få in kvinnor i partiet och vid senaste valet var andelen endast 35%. Vad beror detta på? Svaret på denna fråga är nog inte så enkel för det handlar inte om endast ett svar utan många. Den konservativa synen på familjen där kvinnans plats är hemmet har delats av fler partier. I Nazityskland delades det ut moderkors av olika valörer beroende av hur många barn du hade. Kent Ekeroth har anammat idén. På sin blogg skrev han 2009 ”Vi behöver rikta ekonomiska incitament för att få den svenska delen av befolkningen att föda barn”.

ABORTFRÅGAN:

Jag börjar med att titta lite på deras syn på aborter och förutom att de lagt motioner i ämnet så förklarar ett citat från deras hemsida och ”Vår politik A till Ö” deras ståndpunkt

Vi ser med stor oro på de höga aborttalen. Vi vill få till stånd en nationell handlingsplan för att minska aborttalen. Partiet förordar, liksom de flesta länderna i Europa, fri abort fram till den 12:e graviditetsveckan. För abort efter den 12:e veckan till följd av medicinska eller andra tungt vägande skäl ska det krävas tillstånd av Socialstyrelsen

Idag har vi en gräns för aborter på 18 veckor, men Sverigedemokraterna vill sänka den till 12 veckor. Det finns inga medicinska skäl till att sänka gränsen för redan nu kan vi inte rädda om foster vid 18 veckor. Idag kan vi rädda från vecka 22. Bland de som föds v.22 är dödligheten och risken för permanenta skador hög. Världsrekordet för överlevnad är 21 veckor och fem dagar. Överläkaren Kristina Gemzell Danielsson säger till DN att försök i andra länder visar att restriktivare lagar inte har någon effekt på antalet aborter. Däremot så leder det till att fler kvinnor gör osäkra och i värsta fall livsfarliga aborter. Dessutom utförs redan i dag 95 procent av alla aborter före den 12:e veckan i Sverige.

Varför vill då Sverigedemokraterna sänka abortgränsen? Historiskt sätt så har de alltid varit emot aborter och i deras första principprogram skriver de

Kopplingen mellan abortönskemål och adoptionsbehov bör utredas för att komma till rätta med onaturliga inslag i befolkningspolitiken

och här är ett till citat som visar vad som menas med ”onaturliga inslag i befolkningspolitiken”och denna gång från programmet som skrevs -94

Möjligheten att adoptera svenska barn ska öka, samtidigt som möjligheten att adoptera utomnordiska barn starkt begränsas

Nu är det här väldig länge sen dom här citaten skrevs och partiet påstår faktiskt att de har förändrats, men många av tankarna finns kvar i partiets ideologi och politik om än i en mildare version.

I slutändan blir detta endast en fråga om att inskränka på kvinnans rätt till sin egen kropp.

HELTID OCH DELTID:

Kort efter att Sverigedemokraterna hade röstat nej till Rätten till heltid och även Övergång till tillsvidareanställning efter rullande visstidsanställningar så kommer de med ett utspel om att de är för en rätt till heltid. Varför denna plötsliga helomvändning? Partiet har stora svårigheter att nå ut till kvinnor och då som ett typiskt populistparti väljer de att välja den politik som passar kvinnor. I deras skuggbudget 2014 så vill de även utöka rätten till deltid.

I Statistiska centralbyråns rapport På tal om kvinnor och män – Lathund om jämställdhet 2012 så ser vi att andelen män som jobbar heltid ligger på 90% och för kvinnor ligger siffran på 68%
90 procent av alla sysselsatta män i åldern 20–64 år arbetade heltid förra året, medan samma siffra för kvinnor var endast 68 procent (s. 55). Det betyder att en tredjedel av alla kvinnor arbetar deltid. Skälen till varför kvinnor i så stor utsträckning väljer eller tvingas jobba deltid. De tre största grupperna är de som söker heltid eller att heltidsarbete inte finns, de som har vård av barn och på tredje plats kommer de som inte vill jobba heltid.

Som förklaring till deltidsarbetet uppger drygt 120 000 kvinnor att de inte vill heltidsarbeta och det är den tredje största gruppen. Den näst största gruppen på drygt 140 000 kvinnor uppger vård av barn som skäl, och den allra största gruppen, ca 200 000 kvinnor, uppger att de söker heltid eller att heltidsarbete inte finns. Av biologiska skäl eller arbetsmarknadspolitiska skäl eller genom genusmärkningen av de olika yrkesområdena tvingas kvinnor alltså inte bara arbeta deltid utan mer eller mindre också arbeta för mindre lön.

På kort sikt leder detta till att kvinnor får en mindre inkomst och på lång sikt påverkas även deras pension.

SAMBESKATTNING:
Sambeskattning anses vara en kvinnofälla
och Sverigedemokraterna vill återinföra den skattemetod som togs bort på 70-talet för att den ansågs försvåra för kvinnor att arbeta och skaffa sig en egen inkomst. I en parrelation kan det också vara gynnsamt att kvinnan avstår från att arbeta. Vem tjänar på den här formen av beskattning? Visserligen vill de att beskattningen ska vara frivillig, men då är frågan av vilken anledning? Är det ett första steg till att införa det obligatoriskt?

JÄMSTÄLLDHETSARBETE I SKOLAN:
I en motion
från 2013 förklarar de vad de tycker om jämställdhetsarbetet

Vi vill se en avveckling av det skattefinansierade stödet till genuspedagogik och annan verksamhet där staten, med utgångspunkt i mycket svagt vetenskapligt förankrade politiska teorier, försöker experimentera med, eller ändra på, våra barns och ungdomars beteendemönster och könsidentitet

Sätter man det här i ett sammanhang där Sverigedemokraterna ser kärnfamiljen som ett måste och alla förändringar i könsidentiteterna som ett hot mot den så får vi ett parti som verkligen vill att män ska vara män och kvinnor kvinnor. De hävdar att könstillhörighet är något nedärvt och det är tydligt att de egenskaper de anser vara kvinnliga ska komplettera mannens egenskaper. Vi har alltså olika uppgifter här i livet.

Som tidigare nämnts är det Sverigedemokraternas uppfattning att det existerar medfödda skillnader mellan de flesta män och de flesta kvinnor som går bortom det som kan observeras med blotta ögat. Vi är också av den uppfattningen att de manliga och kvinnliga egenskaperna i många fall kompletterar varandra…

Paula Bieler som är Sverigedemokraternas jämställdhetspolitiska talesperson förklarar i citatet nedan vilka skillnader vi har

Jag är fullständigt övertygad om att rent evolutionärt så har kvinnor en större tendens att söka sig till omsorgsbranscher och mer känslomässiga argument. Män är mer rationella och har mer jägarinstinkter. Även om vi inte lever i den verkligheten i dag så har det betydelse och påverkar vilka val vi gör

KÖNSKVOTERING:

Sverigedemokraterna är emot könskvotering av flera skäl, men ett av dom är att de anser att individen ska väljas på grund av deras kompetens och inte deras kön. Felet med med detta resonemang är att det redan sker en medveten eller omedveten kvotering till männens fördel.

Ser vi på hur det ser ut i politiken så är det en tydlig skillnad på nominerade och valda när det kommer till kvinnor och män. Även i Riksdagen så är det skillnad procentuellt mellan de båda könen. Tar vi Sverigedemokraterna själva så hade de innan valet 2014 endast 25%  kvinnor bland sina ledamöter. Efter valet ligger siffran på 30%. Även när det gäller lönerna så ligger SD snett fördelat mellan könen. Det visar en granskning som nyhetsbyrån Sirén har gjort. Kvinnliga politiker från SD tjänar i snitt cirka 75 procent av de manliga partivännernas löner.

Om nu Sverigedemokraterna tycker att samhället är så pass jämställt så att kvotering inte behövs varför ser då verkligheten annorlunda ut? Den första bilden visar SD’s utveckling och den andra visar jämställdheten i Riksdagen överlag

 

 

Riksdagsledamoten Carina Herrstedt som även är ordförande för SD-Kvinnor har vid tillfälle intervjuats i tidningen Aktuellt i politiken påtalade att kvinnor ska inte ha makt och på SD’s valkonferens 2014 sa hon

Något annat som återigen varit i ropet är frågan om kvotering av kvinnor i bolagsstyrelser men vi är av den bestämda uppfattningen att verklighetens kvinnor inte sitter i bolagsstyrelser

ANTIFEMINISMEN:

När det kommer till feminism så har inte sverigedemokraterna samma syn som den resterande feministiska rörelsen. De tror på en särartsfeminism och den skiljer sig på så sätt att hävdar att vi är medfött biologiskt olika och på så sätt även har olika förutsättningar och behov. Detta leder till att vi också ska ha olika positioner i samhället och vardagen.

Förutom den annorlunda synen på feminism så har det uttryckts sig kontroversiellt. I ett citat från SD-kvinnors nätverk skyller de mer eller mindre barnens avsaknad av vuxna förebilder på kvinnans val att välja karriär eller att stanna kvar i hemmet

Med de kostnader man idag har kan inte en familj klara sig på en inkomst, följaktligen jagades kvinnorna ut i arbetslivet, in i den offentliga sektorn och deras barn är det ingen som tar hand om. Ungdomarna växer upp med obefintliga vuxenkontakter, dåliga förebilder, trötta och fattiga föräldrar som inte bryr sig

Riksdagsledamoten Margareta Sandstedt, Jimmie Åkessons svärmor har vid flera tillfällen yttrat sig på sin blogg om vad hon tycker om feminism. Här är två av de uttalanden

Sverige behöver en fredstid för att lappa ihop sina krigsskadade efter feministernas skoningslösa härjande, och där man ges tid att sörja de barn, kvinnor och män som dukat under i det svenska könskriget

och

Att könskriget haft en hemsk och förödande effekt på kvinnor är självklart. Den falska jämlikheten är därför Sveriges värsta fiende som medfört den mest omfattande slakten på varaktiga och sunda relationer. Ändå får jämlikhetsivrarna inte nog av sin själsliga massaker. De är berusade av blod

Jimmie Åkesson säger i en intervju att han inte är feminist utan sverigedemokrat och att han är nöjd med det. Han visar också i samma intervju sin dåliga dåliga syn på feminism

Det blir omöjligt att inte förknippas med Gudrun Schymans talibanfeminist och uttryck som att ”män är djur” och sådär. Det finns de i mitt parti som väljer att kalla sig feminister, jag träffade en senast i går. Men jag gör det inte, jag är trygg i min socialkonservativa och nationalistiska utgångspunkt

För att förklara innebörden och konsekvenserna av nationalismens påverkan på kvinnor och jämställdhet så rekommenderar jag denna rapport Folk, familj och fosterland – Nationalismens konsekvenser för jämställdhet som Kvinna till kvinna har framställt tillsammans med Expo.

SAMMANFATTNING:

Samtidigt som Sverigedemokraterna vill sambeskatta och på så sätt försvåra för kvinnor att ha en egen inkomst och försvåra för kvinnor att arbeta heltid så vill de höja vårdnadsbidraget rejält. Det blir mer och mer tydligt vad det egentligen handlar om när man ser hur Sverigedemokraterna ser kärnfamiljen som är en av de viktigaste beståndsdelarna i samhället precis som de också beskriver i deras program ”Starka och trygga familjer är en nödvändig förutsättning för harmoniska samhällsförhållanden”. Deras syn på feminismen och kvinnans frigörelse avslöjar ännu mer. Slutsatsen av det hela är att det handlar om ett parti med en kvinnofientlig politik.

Nedan följer en lista på kvinnofientliga uttalanden från SD-politiker

I en omröstning angående EU’s nya jämställdhetsstrategi i juni 2015 röstade Sverigedemokraterna mot förslaget. Strategin gällde dessa punkter som gäller från 2016 till 2020

  • Alla kvinnors rätt till säker abort
  • Kvotering i bolagsstyrelser
  • Istanbul-konventionen Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet.

Det finns några frågor som måste ställas till partiets företrädare. Det handlar om deras syn på kvinnor. Felet som görs är att det koncentreras på partiets rasistiska politik när deras övriga frågor är lika avskyvärd. Läs gärna blogginlägget nedan

Tolv frågor om SD:s jämställdhetspolitik som aldrig ställs

Det har nu framkommit att partiet betygsätter kvinnor och ger dom som vittnat om att de blivit utsatta för sextrakasserier. Omdömen som ”sjuk”, ”klängig”, ”omoraliskt leverne” förekommer i denna rapport. En kvinna beskrivs som”Medlemmen uppvisade ett partiskadligt beteende då denne valde att medverka i ett Expressen-reportage”. De vill alltså tysta ner att det förekommer både våldtäkter och sexuella trakasserier inom partiet.

SD:s taktik: Tysta egna sex-offren i partiet

Källor Aborter:

Vårdguiden om för tidig födda barn
Läkarkritik mot sänkt abortgräns
SD sprider falska myter om abort
Åkessons syn på aborter är kvinnofientlig
German baby survives record-equalling premature birth
Motion 2012/13:So574 Sänkning av gränsen för fri abort
SD är också ett kvinnofientligt parti
SD ratar jämställdhetsstrategi

Källor Sambeskattning:

Wikipedia om Sambeskattning
SCB’s lathund om jämställdhet
Motion 2011/12:Sk411 Frivillig sambeskattning

Källor Heltid och halvtid:

Ofrivillig deltid – en ond cirkel
Betänkande 2011/12:AU13 Frågor om ledighet och anställningsformer
Sverigedemokraternas budgetförslag för 2014

Källor Jämställdhetsarbete i Skolan:

Motion 2013/14:A405 Jämställdhet

Källor Könskvotering:

SD: Kvinnor behöver inte makt
SD och KD sämst på jämställda löner
Bara var fjärde FP-ledamot kvinna
Grafik: SD sämst på kvinnorepresentation
Valkonferens 2014: Carina Herrstedts hälsning från SD-Kvinnor
Männen dominerar i SD – kvinnorna i Fi

Källor Antifeminism:

Åkesson: Jag är inte feminist
SD-kvinnors citat: Inte som de andra : en citatbok om Sverigedemokraterna  ISBN: 9789185311279 av Lennart Lindskog
Margareta Sandstedts citat: Inte som de andra : en citatbok om Sverigedemokraterna  ISBN: 9789185311279 av Lennart Lindskog

Källor Övriga:

Kent Ekeroth.se KD’s barnbidrag är fel skattelättnader bättre

Kvinnor: rata SD!

Vill SD ens ha ett jämställt samhälle?

SD:s politik ett hot mot jämställdheten

 

 

kvinnofientliga