Svensk nazism och antisemitism i Sveriges nationella förbund

 

Sveriges nationella förbund var Allmänna Valmansförbundets (nu Moderaterna) ungdomsförbund och bildades 1915. På 30-talet gick olika fraktioner av ungdomsförbundet åt olika håll och till slut slet det sig loss från Högern och gick åt ett mer pro-nazistiskt håll. 1938 såg deras partiprogram ut så här:

 

Det är av stor vikt, att de befolkningspolitiska åtgärderna även taga sikte på problemets kvalitativa sida. En aktiv raspolitik skall bedrivas i syfte att hindra fortplantning av dåliga och befordra utveckling av goda arvsanlag. Den rasbiologiska forskningen skall målmedvetet främjas, dess rön skola beredas plats inom folkundervisningen, dess säkra resultat beaktas i lagstiftningen, icke minst då det gäller steriliseringsfrågans lösning och genomförandet av de reformer, som syfta till att avvända befolkningsminskning. Invandringskontrollen skall göras effektiv och – inför den hotande befolkningsminskningen – systematiskt utbyggas till ett led i kampen för den svenska folkstammens skyddande. Återinvandring av utlandssvenskar skall främjas. Förbud skall utfärdas mot invandring av för vår nation, kultur och ras främmande element. Ju längre det nuvarande systemet dröjer härmed och ju större efterlåtenhet det i denna fråga ådagalägger, desto nödvändigare bli i framtiden retroaktivt verkande åtgärder. Ingripanden måste göras mot de osunda förhållandena inom viktiga svenska livsområden, bakom vilka kan spåras ett internationellt judiskt inflytande. Nationell idealism kan icke tolerera någon osvensk maktställning i vårt samhälls- och kulturliv

2 thoughts on “Svensk nazism och antisemitism i Sveriges nationella förbund

Comments are closed.