SD’s ideologs förebilder

Detta kommer att bli ett samlingsinlägg om Mattias Karlsson, SD’s ideolog och den som ligger bakom deras principprogram, och hans förebilder. Jag har skrivit om vissa i andra inlägg, men kommer att samla allt här.

En av dom som Karlsson har som ideologisk förebild är Rudolf Kjellén 1864-1922, en statsvetare och politiker som stod fascismen nära. Även Mikael Jansson, Åkessons företrädare som partiledare ansåg att Rudolf Kjellén ”talade” till honom. Kjellén var motståndare till parlamentarism och till lika rösträtt för män och kvinnor. Kjellén förespråkade en stark nationalism och en nationell gemenskap där klassklyftor inte erkändes. I sin bok Politiska essayer 2 skriver Kjellén att han tycker socialismen var en bra ide, men han tyckte det var synd att den hade ett klassperspektiv och inte ett nationalistiskt. Han avlutar sitt resonemang i boken med ”Vidga ut idén öfver hela folket – tänk en nationalsocialism i stället för klassocialism – och det samhällsvådliga blir en härlig samhällsstyrka!”.  Politiskt kom Kjellén att få inflytande över nationalkonservativa och fascistiska kretsar och framför allt Sveriges nationella ungdomsförbund, vilket jag skrev om här SNF. Sveriges Nationella Förbund som var ett fristående ungdomsförbund till Allmänna Valmansförbundet (föregångare till dagens moderater), men efter att ha radikaliserats och gått åt ett mer pro-nazistiskt håll bröts den kopplingen. Här är ett stycke från deras partiprogram som innehåller både rasbiologi och antisemitism

Det är av stor vikt, att de befolkningspolitiska åtgärderna även taga sikte på problemets kvalitativa sida. En aktiv raspolitik skall bedrivas i syfte att hindra fortplantning av dåliga och befordra utveckling av goda arvsanlag. Den rasbiologiska forskningen skall målmedvetet främjas, dess rön skola beredas plats inom folkundervisningen, dess säkra resultat beaktas i lagstiftningen, icke minst då det gäller steriliseringsfrågans lösning och genomförandet av de reformer, som syfta till att avvända befolkningsminskning. Invandringskontrollen skall göras effektiv och – inför den hotande befolkningsminskningen – systematiskt utbyggas till ett led i kampen för den svenska folkstammens skyddande. Återinvandring av utlandssvenskar skall främjas. Förbud skall utfärdas mot invandring av för vår nation, kultur och ras främmande element. Ju längre det nuvarande systemet dröjer härmed och ju större efterlåtenhet det i denna fråga ådagalägger, desto nödvändigare bli i framtiden retroaktivt verkande åtgärder. Ingripanden måste göras mot de osunda förhållandena inom viktiga svenska livsområden, bakom vilka kan spåras ett internationellt judiskt inflytande. Nationell idealism kan icke tolerera någon osvensk maktställning i vårt samhälls- och kulturliv

Rudolf Kjellén var också en av det nazistiska Svenskarnas partis ideologiska förebilder enligt en artikel på deras hemsida Realisten. Helene Lööw skriver om det i sin bok Nazismen i Sverige 2020-2014 på sidan 125.

Karl Haushofer , inspirerad av Kjellén la grunden till Nazityskland och dess geopolitik. Han var personlig vän med Rudolf Hess som var kommendant i Auschwitz. Han anklagades för att ha influerat tysk utrikespolitik och ha stått bakom Nazitysklands expansionspolitik. Geopolitikens grunder är bland annat livsrum (lebensraum) och tanken på att nationen är en organisk stat. Han tog sitt liv 1946.

Mattias Karlsson citerade en dikt ”Åkallan och löfte” på sin Facebooksida i samband med att han meddelade att SD skulle lägga sina röster på Alliansens budget. Den som skrivit dikten som är hämtad ur diktsviten ”Ett folk” är Verner von Heidenstam 1859-1940 som har både uttalat sig antisemitiskt och hyste en stor beundran för den italienske fascisten Benito Mussolini som under andra världskriget stod på Hitlers sida. Han stödde också Centralmakterna under första världskriget. Han var medlem i så väl det antisemitiska Gymniska förbundet vars syfte var att hylla ”den nordiska vita rasens fulländade kroppar” och den pro-nazistiska Riksföreningen Sverige-Tyskland. När Heidenstam begravdes hade Rudolf Hess, Hitlers ställföreträdande skickat en hakkorsprydd krans.

Hämtat från Wikipedia angående dikten

Dikten Åkallan och löfte uppfattades vid denna tid ofta som en bön om ett förnyat krig – efter hundra års fred, som antogs ha verkat förslappande – vilket skulle rensa bort småttighet och interna konflikter ur folket, en gest för att våga allt eller ett renande offer genom en katastrof som vid Poltava. Både äran och nederlaget tycks ha varit aktuella i Heidenstams sinne 1914, men de flesta rojalister uppfattade främst det ärofulla i ett segerrikt krig som skulle krossa Ryssland; därefter skulle man slå tillbaka de hotande krafterna inom landet, det vill säga arbetarrörelsen

I april 1933 intervjuades Heidenstam av den tyska tidningen Der Tag där han är positiv till de politiska förändringarna i Tyskland:

Jag visste att Tysklands stund skulle komma och hälsar nu nationens uppvaknande

Till SVT svarar Karlsson på frågan -Står vi inför en avgörande strid om nationens överlevnad?

Det beror på hur man definierar nationen. Vårt självstyre är i högsta grad ifrågasatt genom vårt EU-medlemskap där vi ser att vi lämnar ifrån oss mer och mer makt från de svenska väljarna ner till Bryssel. Det är också så att fler och fler politiska partier som ifrågasätter om vi överhuvudtaget ska ha något som håller oss samman som samhälle i form av kultur och gemensam identitet.

På det sättet, i den meningen att det finns starka krafter i samhället som försöker att erodera det som har hållit Sverige samman genom århundradena så är det på något sätt ett hot mot nationen

Vi vet att en av Karlssons förebilder är Samuel P Huntington som bland annat skrivit boken Civilisationernas kamp som handlar just om det SVT frågade Karlsson om. Mer om Huntington och hans bok kommer när jag väl har kommit över ett exemplar som jag kan läsa.

Detta är inte den enda gång Sverigedemokraterna använder sig av Heidenstam. I 1999 års principprogram citerar de ur dikten ”Sverige”

Även i SD-kurirens nummer 35 från 1997 hyllas han i en artikel där flera av hans dikter är återgivna.

Johann Gottfried Herder 1744-1803, som enligt Björn Söder är en av Sverigedemokraternas förebilder nöjer jag mig med att citera. Jag väljer ett stycke om imperialism och mångkultur

Ingenting står i mer djupgående motsats till syftet med politiskt styre än det onaturliga utvidgandet av en stat eller det vilda blandandet av olika folkgrupper och nationaliteter under ett styre. Ett mänskligt rike är alldeles för skört och ömtåligt för att klara att så oförenliga delar inympas i det. Sådana stater är bara ihoplappade apparater, sköra maskiner, med rätta kallade för statsmaskiner, då de är helt tömda på inre liv och då deras olika komponenter hålls ihop av mekaniska anordningar snarare än av genuina mänskliga band och känslor

Ett annat citat

Vilden som älskar sig själv, sin fru och sitt barn och som på sitt eget stillsamma sätt arbetar för sin stams bästa, han är enligt min mening en sannare varelse än den skugga av en människa, den förfinade världsmedborgare, som inlindad i sin allomfattande kärlek till andra skuggmänniskor, bara älskar en chimär

Chimär är en synonym för hjärnspöke eller fantasifoster

Här kommer fler av Karlssons förebilder

Teodor Holmberg 1853-1935 som var bland annat ordförande för Gustaf-Adolfsförbundet för Sveriges unga krigsmän uttryckte farhågor för den moderna judendomen som han ansåg ha trängt in i Sverige.

Benjamin Disraeli 1804-1881 var en radikal som sin position som finansminister med ansvar för att genomförandet av parlamentsreformer. Hans reformer skulle ha fråntagit vissa väljare i städerna deras rösträtt. Reformerna röstades ner.

Adrian Molin som också tillhör Unghögern tillsammans med Kjellén och Holmberg sa i ett tal hållet för den konservativa studentföreningen Heimdal som finns återgivet i Svenska dagbladet 3/11 1934 (1,2)

”Det första uttrycket för en politisk unghögeråskådning var mitt ungdomsarbete av 1905. Svenska spörsmål och krav som man gott kan kan karaktärisera som i stora drag nazistiskt eller fascistiskt program – vilket epitet men nu kan skälla mig för, femton år före Mussolini och Hitler”

Boken som Molin skriver om är Svenska spörsmål och kraf som enligt brevväxling med Hjalmar Haralds och honom var ett verk de skrev tillsammans.

Roger Scruton 1944-, en modern filosof som är den som myntade ordet oikofobi, ett slags självhat mot sin egen nation, kultur, etnicitet. Han hävdar att populärmusik ger mentala skador. Han visar sin starka aversion till homosexualitet som i hans bok Sexual Desire (1986) beskrivs som ett narcissistisk begär. Nedan är ett citat från ett av hans tal inför det högerextrema Vlaams Belang som man skulle kunna beskriva som version två av Vlaams Blok. Det ursprungliga partiet fälldes i domstol för att de var rasistiska och därefter upplöstes partiet och Vlaams Belang bildades efter att ha tagit bort den text i partiprogrammet de fälldes för

Den europeiska eliten har under lång tid befunnit sig i förnekelse kring de problem som skapats genom den storskaliga invandringen av personer som inte anpassar sig till vårt europeiska levnadssätt. Istället har eliten med stor aggressivitet vänt sig emot dem som varnat för problemen och emot dem som har hävdat de infödda samhällenas rätt att vägra släppa in dem som inte kan eller vill assimileras

Detta är alltså några av Sverigedemokraternas ideolog Mattias Karlssons förebilder. En brokig samling av nazister, fascister, homofober, antidemokrater och antisemiter. Är det någon som betvivlar att Sverigedemokraterna inte är ett parti som alla andra hoppas jag att ni ändrar uppfattning eller åtminstone låter ett frö sås. Partiet har sina rötter i nazismen och som vi ser nu så har inte partiet förändrats så mycket om man ser till de ideologiska förebilderna de har.

Källor:

Mattias Karlsson Köttbullspatrioten
Rudolf_Kjellén
En röst på SD är en röst på högern Bok av Mats Wingborg sid. 87
SD:s hat mot demokratin är konstant
G H Teodor Holmberg
Johann Gottfried Herder
Socialkonservativa tankarPolerade populisterBenjamin Disraeli
Mikael Jansson om Rudolf Kjellén

Vad gäller Gymniska förbundet – se dess tidskrift Hymn som bl a finns på KB; vad gäller RST – se matrikeln på Riksarkivet; vad gäller SNF – se dess tidskrift Nationell Tidning (mikrofilm på KB).

Mer om SD:s ideologiska förebilder

En antidemokratisk SD-förebild 

Historikern Lars Edgren skriver om SD:s ideologiska förebild antidemokraten och extremnationalisten Teodor Holmberg

SD:s ideologi är knuten till en svensk idétradition, med nära förbindelser till fascism