Rasföreställningar kvar i principprogrammet

Sverigedemokraterna pratar inte längre öppet om begreppet ras. Men partiets nuvarande principprogram bygger fortfarande på rasföreställningar. Dessa kommer numera till uttryck i ett resonemang om ”den nedärvda essensen” på sidan 8 i programmet:

”Vi tror inte på teorin om att människor föds som blanka blad som kan fyllas med vilket innehåll som helst. Miljön har visserligen en stor betydelse för individens utveckling och samspelar ofta med det biologiska arvet och den fria viljan. Det finns dock också en nedärvd essens hos varje människa som man inte kan undertrycka i hur hög utsträckning som helst utan att det får konsekvenser. Delar av denna essens är gemensam för de flesta människor och annat är unikt för vissa grupper av människor eller för den enskilde individen.”

Den första meningen är en uppgörelse med liberalismen och socialismens positiva människosyn där den nyfödda människan är ett tomt blad med potential för både godhet och destruktivitet beroende på hur människan formas av den sociala miljön. Miljön spelar förvisso en roll enligt SD (och den samspelar med det ”biologiska arvet”). Men SD lägger stor vikt vid tanken om en ”nedärvd essens” hos varje människa som inte kan undertryckas utan konsekvenser. De går vidare och slår fast att dessa ”nedärvda essenser” är unikt för ”vissa grupper av människor”.

Rasföreställningar bygger just på tanken om att vissa egenskaper hos grupper av människor går i genetiskt arv. Det är grunden i begreppet ras. Den biologiska rasismen bygger på vissa grupper av människor har genetiskt nedärvda egenskaper som gör dem överlägsna andra grupper av människor.

Det går inte att förstå SD:s tal om ”nedärvda essenser” på annat sätt än att man just pratar om genetiskt nedärvda egenskaper som är unikt för vissa grupper av människor: det vill säga ras. Detta eftersom SD här inte pratar om vad det tomma blad som en nyfödd människa utgör kan fyllas med för kultur, sedvänjor och religion. Här handlar det om ”essenser” som går i arv till det nyfödda barnet. Det är därför Sverigedemokraterna kan peka ut befolkningstillväxten bland muslimer som ett hot mot Sverige. Varje muslimsk bebis ärver sedan födseln egenskaper som av SD pekas ut som ett hot mot Sverige. Tanken att dessa barn växer upp och blir en del av samhället precis som alla andra så länge de sociala villkoren inte segregerar och stänger ute finns inte hos Sverigedemokraterna. Deras ”nedärvda essenser” kan inte ”undertryckas utan konsekvenser”.

Sverigedemokraternas principprogram lyfter på ett smidigt sätt fram föreställningar om ras , det vill säga genetiskt nedärvda gruppegenskaper, utan att en enda gång använda själva begreppet ”ras”. Begreppet ”nedärvd essens” låter Sverigedemokraterna prata om ras i principprogrammet utan att behöva smutsa ner sig med det historiskt belastade rasbegreppet. Om detta bör vi berätta.

Originaltext: Vanligt folk mot SD

6 thoughts on “Rasföreställningar kvar i principprogrammet

 1. Oscar says:

  Glöm inte nämna att det dessutom står i deras principprogram att dom vill begränsa den muslimska invandringen!

  1. Oscar says:

   ”Islam och i synnerhet dess starka politiska och fundamentalistiska gren är enligt Sverigedemokraternas uppfattning den religiösa åskådning som visat sig ha svårast att harmoniskt samexistera med den svenska och västerländska kulturen. Islamismens inflytande på det svenska samhället bör därför i största möjliga utsträckning motverkas och invandringen från muslimska länder med starka inslag av fundamentalism bör vara mycket starkt begränsad.”

   Hämtat från SDs principprogram angående Religion.

   1. Oscar says:

    Här hittade jag visst lite mer godsaker från SDs principprogram.

    ”Ju mer en invandrares ursprungliga identitet och kultur skiljer sig ifrån den svenska nationens och ju större gruppen av invandrare är, desto svårare blir assimileringsprocessen. Detta är en av de primära orsakerna till att Sverigedemokraterna förespråkar en långsiktigt ansvarstagande och begränsad invandring, i synnerhet ifrån länder där kulturen och värdegrunden starkt avviker ifrån den svenska.”

    För mig är det numer en gåta hur man kan hävda att SD inte är ett rasistiskt parti. Vågar inte folk läsa SDs principprogram eller är dom bara lata eller blint omedvetna om partiets principprogram där man tydligt kan se att dom är rasister?

 2. vitrinskap says:

  Visst finns det obehagliga delar i SD:s principprogram – och ännu mer i det SD-politiker har uttryckt – men den del du citerar är inte en av dem. De är otydliga, det håller jag med om, men med nedärvda essenser menar de helt enkelt medfödda egenskaper som vi alla har, vilket är ganska belagt. Vissa är introverta, andra extroverta; vissa är heterosexuella, andra homosexuella; vissa har lätt för matte, andra har lätt för språk. Många sådana egenskaper går att påverka med miljön, men bara till en viss grad. Det är när begreppet grupper kommer in som det blir svårtolkat. Du skriver att enda sättet att tolka det är att de pratar om olika folkgrupper, men det finns andra möjliga tolkningar, t ex skillnader mellan kön eller personlighetstyper. Det är möjligt att de syftar på folkgrupper, men det är inte nödvändigtvis så.

  Du undrar kanske varför jag bryr mig om detta när jag är emot SD, men för mig är det viktigt att SD inte ”kidnappar” detta synsätt och gör det omöjligt för andra partier att prata om medfödda egenskaper utan att förknippas med SD. Även om begreppen de använder inte är samma, är det tydligt för mig som studerat detta att det är ett evolutionspsykologiskt synsätt de beskriver. Vi föds inte som tomma blad – vi föds som människor med en hjärna som har en evolutionärt utvecklad förmåga att t ex lära sig förstå ett språk och vilja interagera med andra människor. Vi föds också som individer med en unik personlighet som vi bygger vidare på på olika sätt beroende på hur vår miljö ser ut.

  Evolutionspsykologi studerar inte skillnader mellan människor (annat än könsskillnader), utan likheter mellan människor och detta har definitivt betydelse för hur man utformar ett samhälle. Vi går inte att forma hur som helst, utan våra hjärnor gör att vi tenderar att reagera på ett visst vis när vi utsätts för en given social intervention eller förändring av samhället. Genom att ta reda på hur vi fungerar (vilket är mycket lättare när man testar teorier som även förklarar varför vi fungerar som vi gör), kan vi ta politiska beslut som kommer att ge en önskad effekt, istället för att bara köra på det som låter bra och hoppas att människor är så anpassningsbara att de ändrar sig.

  Jag tycker också att det är viktigt att acceptera människor som de är, när det gäller saker de inte kan förändra. Om man tror att människor föds som tomma blad kanske man anser att de som har en brist någonstans ska ändra på sig istället för att accepteras som han/hon är, eftersom man tror att det är möjligt när det egentligen inte är det.

Comments are closed.