Tagg: Åkesson


Herr Åkesson räcker 90 procent?

Det har sagts flera gånger att Sverigedemokraterna vill stoppa all invandring helt, men då har deras sympatisörer sagt att de vill bara stoppa 90%. Till saken hör det att Sverigedemokraterna är inte ett invandrarkritiskt parti utan ett nationalistiskt parti. Att stoppa invandringen så mycket som möjligt är ett redskap till att nå deras mål. I deras principprogram i stycket om nationalismen så nämner de att just nationalismen är det enskilt viktigaste verktyget för att bejaka den gemensamma identiteten och samhällets inre solidaritet. De har sagt att de har en öppen svenskhet och den används som ett slags bevis på att Sverigedemokraterna inte är rasister. För att tillhöra den svenska nationen alltså att vara svensk och då inte enbart medborgare så krävs det att man är assimilerad annars är man som invandrare inte svensk. Vidare i programmet står det att assimileringen kan ta upp till flera generationer och de ställer också upp krav på vad som den tömda personligheten ska innehålla. De tar upp är gemensam kultur, lojalitet gentemot nationen, gemensam identitet och gemensamt språk.

Men kan då alla bli svenskar med alla dessa krav? Kan första generationens invandrare bli svensk när Sverigedemokraterna säger att det kan ta flera generationer innan någon kan kalla sig svensk? Ska man verkligen behöva ge upp allt det man har med sig från det land man kommer ifrån som då assimilering betyder? Ja, enligt flera av partiets företrädare i partitoppen så ska man det. Man kan också som infödd svensk upphöra att vara en del av den svenska nationen genom att byta lojalitet, språk, identitet eller kultur. Det är så viktigt att vi ska vara så lika varandra så att Sverigedemokraterna skriver i sitt program att så länge det den grupp som är olik är begränsad.

Då kommer vi till frågan till anledningen till varför de vill stoppa invandringen och till vilken nivå. De är alltså ett nationalistiskt parti som vill att alla ska vara lika och för att nå detta vill de sänka invandringen med 90%. Nu verkar det inte längre så att 90% verkar räcka. I en intervju juni 2015 i tidningen Expressen svarar Jimmie Åkesson på frågan hur de har kommit fram till siffran 90%

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Nu är invandringen till Sverige så stor att det kanske finns anledning att fundera över en 90-procentig minskning av invandringen verkligen är tillräckligt – eller om vi behöver ha en större minskning.[/otw_shortcode_quote]

Även Richard Jomshof är inne på samma spår. Han säger så här i Almedalen juli 2015

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Det är ett utgångsläge vi har haft. Jag skulle vilja påstå att 90% inte skulle räcka idag. För även om vi skulle minska med 90% så kommer vi hamna på en nivå som är högre än våra grannländer. Alltså Norge, Danmark och Finland. Alltså det är vår politik som är extrem. Idag skulle det vara en seger om vi sänkte till hälften. Kortsiktigt iallafall. Målet är att minska den kraftigt. Personligen tycker jag att 90% räcker inte[/otw_shortcode_quote]

Jomshof får frågan vad det är som räcker och på det svarar han

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]I en sån situation menar jag att invandringen skulle behöva begränsas väldigt mycket långt över 90%[/otw_shortcode_quote]

Hur långt över vill han inte svara på. Istället börjar han dela upp de invandrarna i olika grupper där en av dom är ifrån närliggande länder och har utbildning och det säger han att är bra invandring. Men gäller det människor som kommer hit som inte har en utbildning och då har problem att kunna försörja sig  och den invandringen kallar han för dålig invandring och vill stoppa den så långt det är möjligt.

I deras tidning Samtiden skriver den ansvarige utgivaren Marcus Jonsson att SD bör förespråka invandringsstopp

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Förhoppningsvis blir funderingarna verklighet. Sverigedemokraterna bör föreslå ett tillsvidare gällande totalstopp för all invandring, med undantag för kvotflyktingar och högkvalificerade arbetskraftsinvandrare. I dagsläget vore de det enda rimliga förslaget. [/otw_shortcode_quote]

De känner medvind nu när opinionssiffrorna ökar och de andra partierna börjar närma sig deras tankesätt. Högst troligt är det ett försök till att försöka få tillbaka väljare från SD och det är sorgligt att de inte förstår att ge ett eget alternativ som är bättre än SD’s politik är bättre. Det märks väl i deras hårdare retorik att de har vind i seglen och de vågar gå ut med vilken och vilka invandrare de inte vill ha hit till Sverige. På det här viset har vi snart en brun politik som är normaliserad och ett nöjt Sverigedemokraterna som har kommit ännu ett steg närmare sitt etniskt och kulturellt homogena Sverige.

 

I en konversation på det sociala mediet Twitter diskuterar Erik Almqvist, och Sven-Olof Sällström, riksdagsman SD:s kommande budget och hur mycket invandringen ska stoppas i framtiden. Även de här två verkar ha lagt ”vi ska bara sänka invandringen med 90%” på hatthyllan.

screenshot-tweetdeck twitter com 2015-09-06 20-48-19

screenshot-tweetdeck twitter com 2015-09-06 21-05-18

screenshot-tweetdeck twitter com 2015-09-06 21-07-47

screenshot-tweetdeck twitter com 2015-09-06 21-08-48

 

 

Åkesson och hundra procent

Åkesson och EU-kritiken

Åkesson säger i intervjuer att det var för EU-kritiken han började intressera sig för det då öppet nazistiska och rasistiska Sverigedemokraterna. En EU-kritik som var så viktig att han gav sig in i ett parti där han strax innan han gick med visste att partiet hade en nazist som partiledare. Om detta skriver Åkesson om i sin bok så han kan ju inte hävda att har har en annan upplevelse eller är felciterad. Hur stort var då EU-motståndet i partiet? Tittar vi i principprogrammet som gällde då på den tiden. Det var skrivet 1994 och antaget vid årsmötet den 26/27 februari och innehöll 14 sidor. Det som är intressant är kapitlet ”Sverige och Europa där EU nämns

Sverige har många naturliga kulturella och politiska band med Europa. Det är viktigt att vi kan delta i samarbetsprojekt och utvecklingsarbeten som kan gagna förutsättningarna för handel, miljö och brottsbekämpning. Den europeiska unionen innebär en långt gången integrationsprocess som i många avseenden innebär att dess medlemsländer tappar mycket av sin förmåga att bedriva en självständig politik med nationell omsorg som grund. Sverigedemokraterna anser att Sverige inte skall vara anslutet till EU då det allvarligt skulle inkräkta på vårt nationella oberoende och den frihet vi haft i hundratals år.

Som ni ser är det inte så mycket skrivet om det ämne som Åkesson intresserade sig så pass mycket i. Nedan är en skärmdump från själva programmet

Euåkesson2

 

I ett infoblad som skickades ut tillvalet 1994 så såg det ut så här

EU kommer aldrig att kunna bevara den demokratiska ordningen. Sverigedemokraterna eftersträvar ett Sverige byggt på närdemokrati i ordets rätta bemärkelse, ett Sverige med folkomröstningar i frågor av stor vikt, som kommer att påverka vårt land under generationer framåt. Förutsättningen för ett europeiskt samarbete är inte ett EU-medlemskap

Inte mycket där heller. Värt att nämna är att i stycket nedanför ”Ett mångkulturellt Sverige” är 3 gånger så stort. Nedan en skärmdump på ovan citat

info eu2

Lite längre ner i infobladet hittar vi iallafall lite mer text

Vad kommer EU att tillföra Sverige?
1987 lade Jaque Delores fram enhetsakten och vitboken. Det innebar en utveckling av EG mot en betydligt mer långtgående integrationsprocess än tidigare. EG blev istället en union. Nu går man vidare med att bl a införa en gemensam valuta, gemensam centralbank och realisera ett Europas förenta stater. Organisationen har alltså förändrats och ett medlemskap medför mycket mer än vad det gjorde tidigare. Men är det en utveckling till det bättre eller sämre? Nu skall EU sätta upp mininivåer på lönesättningen och EU:s inflytande på arbetsmiljöfrågor kommer att öka. Argument för en internationalisering på dessa område är svårt att finna för svenskt vidkommande. Sverige, en framtida randstat?

Skärmdump

info EU4

Nu till det sista om EU i infobladet

Studier visar att inom en ekonomiska enhet sker successivt en inflyttning av kunnande och företagsledning och därefter arbetstillfällen och arbetskraft mot centrum. I EU blir regionen: sydvästra Tyskland, Beneluxländerna och norra Frankrike vinnare, Sverige kommer tappa delar av sin produktion och arbetslösheten kommer att leda till utflyttningar söderut. Ingen kan idag garantera att vi inte tvingas skicka iväg unga män till ett krig för att kämpa för intressen
som ligger mycket avlägset från de svenska. Mycket pekar på att framtidens konflikthärdar kommer uppträda inom gamla nationsgränser, som t ex forna Sovjetunionen eller fd Jugoslavien. Argumenten för och emot kan mätas. Klart är att vi som medlemsland har en mycket lång och svår väg ut. Danmark har inte gynnats ekonomiskt av sitt medlemskap, miljön inte i någon större utsträckning. Inte heller Danmarks sysselsättning och jordbruk har påverkats positivt. Allt talar för ett nej till EU.

Sista skärmdumpen

info94

Detta var inte så heller så mycket. Läs gärna mitt inlägg om hur partiet såg ut under åren 1994-1996 då Åkesson började intressera sig för SD och hur SDU såg ut kan ni se här och här.

Källa:

1994 års principprogram

Infoblad till valet 1994

 

Åkesson lovar att sänka invandringen, men…

Lite grundläggande fakta – ja FAKTA i stil med tyngdkraft, att jorden är rund och att havet är fullt av vatten:
1 Sverige ”tar hit” 1900 flyktingar per år. De kallas kvotflyktingar och plockas ur den pool av människor som UNHCR klassar som i behov av vidarebosättning. Det finns 27 länder i världen som tar emot kvotflyktingar vi tar emot flest.
2 Alla andra flyktingar som kommer hit kommer hit själva och söker ASYL i Sverige. De har alltså tagit sig hit själva. När de kommer är vi bundna av Dublinfördraget att A kolla om någon annan stat som skrivit under fördraget (i princip EU länderna och ett par side-kicks) redan tagit emot dem och B om så inte är fallet utreda om de ska få FLYKTINGSTATUS.
3 Dublinfördraget har minskat mängden ASYL-sökande som Sverige tar hand om eftersom det är rätt svårt att ta sig hit utan att bli tvingad att mellanlanda eller på andra sätt bli tvingade att söka ASYL i ett annat Dublinfördragsland först i vilket fall DET LANDET ska genomföra ASYL-processen.
4 Trots det tar sig massor av människor hit och det är vår SKYLDIGHET i enlighet med fördraget att utreda om de har har skäl att få flyktingstatus och därmed uppehållstillstånd.
5 Vilka som får flyktingstatus avgörs av strikta REGLER som är A FNregler B EUregler eller C Svenska regler. De svenska reglerna är lite mer liberala än till exempel de Danska (ett land SDarna ser som ett föregångsland) Det gör att vi ger ungefär 47% av alla som på egen hand kommer till Sverige och söker ASYL här uppehållstillstånd. Danmark med sina striktare regler ger uppehållstillstånd till runt 45% av alla som kommer till Danmark. Så mycket för deras järnhårda policy.

Av detta följer: Jimmy kan avbryta mottagningen av 1900 flyktingar genom att inte längre ta emot kvotflyktingar. Resten KOMMER ATT KOMMA HIT I ALLA FALL! Eftersom ingen ”tog hit dem” de reste hit själva och vi är bundna att bedömma deras flyktingskäl av avtal som GYNNAR oss (om man är SDare).
Skulle vi strikta upp reglerna så mycket vi kan kommer vi kanske komma ner till Danmarks siffror (allt annat styrs av EU och FN policy och de kan vi inte göra ett smack åt) betyder det att vi ”slipper” ungefär 1300 personer till.
Det gör att Jimmy är tvingad att spara 152 miljarder på att stoppa 3200 flyktingar. Hur ska han göra det? Sälja deras organ?
3200 flyktingar mindre ger MAX en besparing på 6 miljarder. och då har Jimmy räknat fel på 146 miljarder.
Så vad kan han göra?
1: Han kan införa stängda gränser och total tullkontroll – Det leder till att all Svensk import/ export industri tvärnitar och tappar BETYDLIGT mer än 152 miljarder per år i förlorade affärer.
Jag är dock jävligt imponerad av Jimmys partivänners lojalitet med saken eftersom det OCKSÅ betyder att ALL direktimporterad sprit kommer fastna i tullen och beläggas med erfoderlig tullavgift (som kan erläggas via nätet MEN kräver att du PERSONLIGEN åker till centrallagret i Malmö och hämtar din sprit där). Eller tänkte de inte på det heller.
2: Han kan begränsa vilka resmål som fick trafikeras från Svenska flygplatser. Du kommer få åka till Mallorca och möjligen Canarie-holmarna men du kan fetglömma Australien, hela Afrika och Amerika söder om USA (Planen till Australien mellanlandar i Dubai och där finns risk att gästarbetare smyger sig ombord). Dessutom kommer alla flygningar till Thailand upphöra eftersom en stor del av kärleksinvandringen kommer därifrån och den räknar Jimmy också in. Därför försvinner naturligtvis hela Asien utom Japan från tillåtna reselistan också.
Så där har ni det: Jimmy lovar sänka invandringen men det enda sättet han kan göra det på är att mobba de 1900 flyktingar som (varning SD terminologi följer) verkligen INTE ”Skulle klarat sig bra hemma eftersom de ju hade råd att betala någon för att komma hit” samt tracka alla ASYL-sökande så att 1300 extra av dem inte får stanna THATS IT. Det enda Jimmy kan göra är att spara 6 miljarder EFTERSOM VI INTE TAR HIT FLYKTINGAR – DE FLYR HIT SJÄLVA!!!
Det är som i skolan igen – killarna längst bak i klassrummet kan sextracka Nettan för att hon har schysta pattar och de kan mobba Timo för att hans farsa inte pratar Svenska MEN DE KAN FORTFARANDE INTE RÄKNA.
Så ni som röstar på Jimmy kommer stå där och undra varför det inte regnar pengar över er men det kommer inte göra nått för ni kommer fortsätta tro att det är därför att kommunistvänsterfeministflatbögmediasossehögervänsterliberalfittorna motarbetar er istället för att se sanningen vilken är att JIMMY LJUGER för er!!!
Jimmy vill inte styra, Jimmy vill tjäna en miljon om året och knalla runt i fina kostymer. Jimmy skiter i er och ni kommer aldrig få det han lovar – särskilt inte om han fick säg 35% av rösterna och faktiskt fick styra något. Det lär för övrigt vara hans värsta mardröm – fick han makt skulle alla hans anhängare se igenom lögnerna eftersom penga-regnet omedelbart skulle utebli.
Min stora fråga är dock – Varför i helvete bemöter inte media hans argument med dessa ovanstående eftersom vem som helst som kan läsa på fem minuter kan hitta all information om ALLA flyktingar vi ”tar hit” 1900 st och alla som KOMMER HIT SJÄLVA i fjol 65000 st.

 

Gästinlägg av Tor Tolander

Åkessons åsikter om invandring – ”problemet idag är ju den stora muslimska invandringen”

Untitled-67

Jimmie Åkessons sympatisörer skriver ofta på nätet att Sverigedemokraterna kommer att stoppa all invandring om de kommer till makten. Det ville de förr och huruvida de innerst inne vill nu det vet bara de själva. Åkesson har en annan agenda och vilja som kanske inte är så känd bland hans följare. Många sympatisörer tycker också att det är inte det bara är religionen det är fel på utan även kulturen i vissa områden och därför vill stoppa all invandring från dessa områden.

Åkesson träffade irakiska kaldéer i ett möte någon gång före valet 2010. Videon som återger mötet är utlagd på den här sidan Batnaya.net återger detta möte  vilket han kommer med väldigt besynnerliga uttalanden


Så här säger Åkesson  1:45 min in i videon

Till en viss nivå, tror jag alltså. Det beror på hur många det handlar om, naturligtvis det stora problemet idag är ju den stora muslimska invandringen. Som jag ser det det är den som ställer till problem, så skulle man begränsa den så har vi inget emot en ganska stor kristen invandring, det tror inte jag hade varit några problem alls

Här säger Jimmie Åkesson alltså att det är muslimer som är problemet och att kristna invandrare är välkomna. En folkgrupp eller människor med en religiös tillhörighet är alltså ett problem medan andra är det inte även om de kommer från samma landsområden. Vidare säger Åkesson 2:35 min in i videon så här

Jag tror att… idag är situationen väldigt tillspetsad, därför att invandringen har varit så stor till Sverige, generellt, men jag tror att jag talar för de allra flesta sverigedemokrater när jag säger att det stora problemet har varit den ,muslimska invandringen. Kan man får bort den och istället ha en invandring av kristna till Sverige, så har jag inga moraliska problem med det. Som kristen kan man anpassa sig till det svenska samhället, man kan assimilera sig på ett helt annat sätt. Jag tror inte det blir några större problem, men vi kommer inte att ha en fri invandring, det kommer vi aldrig få

Åkesson säger här att han ser inga moraliska problem med att ta bort den muslimska invandringen och endast tillåta kristen och en av anledningarna är att de kristna kan assimilera sig på ett annat sätt. Så muslimer kan inte assimilera sig och anpassa sig till det svenska samhället?

Hur seriös är den här diskussionen då? Här ser vi en julhälsning på självaste julafton från partiledaren Åkesson till denna sida som publicerat dokumentationen av mötet där de även tackar irakierna för deras stöd.

Tommy Hansson bloggar här om mötet där vi även får reda på namnen på dom två andra personerna på mötet. Nader Helawi och Sargon Yalda. Nader Helawi är en av dom Sverigedemokratiska politikerna som hoppade av SD för att de ansåg att de blivit diskriminerade och att partiet inte står för allas lika värde vilket vi kan läsa om här i Nyheter24’s artikel.

Nära slutet på det filmade mötet säger Nader åt Åkesson att de måste hjälpa de kristna i Irak och lovar att ifall de gör det ska han se till att alla ger Sverigedemokraterna ett fullt stöd och Åkesson svarar att det låter jättebra. Om detta enbart var ett röstfiske för att värva kristna irakier eller om han verkligen vill ta emot en GANSKA STOR invandring från Irak så får Åkesson ett dilemma. Antingen väljer han att införliva löftet till irakierna och då lura sina kärnväljare som tror att han ska stoppa invandringen så mycket som möjligt eller så gör han tvärtom. Oavsett hur han gör så blir någon grupp lurad. Deras sympatisörer på bland annat SDU’s förra communitysajt Ungsvensk och andra bloggar fördömde flörten med irakierna och även SD-politiker gav öppet kritik.

Tommy Hansson förklarade sin åsikt så här om de kristna irakier som stod på valsedlarna i Södertälje och även satt på deras mandat tills de avgick

Man tager hwad man ha­f­wer …

 

Det är inte enda gången Åkesson bekänner färg och talar om att det är bara vissa invandrare han inte tycker om

Jimmie Åkesson – viktigaste åtgärden är att begränsa den muslimska invandringen