Sverigedemokraterna och invandrarföreningar

I Borås fullmäktigemöte den 19/2 2015 opponerade sig Björn Qvarnström (SD) mot de bidrag föreningar i Borås får av kommunen. De föreningar han ville neka bidrag var invandrarföreningar. Vem hade kunnat gissa det? Som motivation för att ta bort bidragen för dessa föreningar var att de motverkar integreringen och assimilationen. Detta är inget typiskt för Sverigedemokraterna i Borås utan denna åsikt är direkt hämtad ur deras principprogram.

Kärnan i assimilationstanken är att slå fast att den svenska staten inte är ett kulturellt vakuum och att den svenska nationens kultur i kraft av sin historia, med undantag endast för de nationella minoriteterna, är överordnad andra nationers kulturer inom den svenska statens område. Som en logisk konsekvens av detta skall allt statligt och kommunalt stöd som syftar till att invandrare skall bevara och stärka sina ursprungliga kulturer och identiteter dras in

SD riks har även de motionerat om detta. I motionen Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid vill de sänka bidragen

Vi sänker däremot anslag som inriktar sig på mångkultur och samtidskonst. Dessutom minskar vi anslagen till organisationer som baseras på kön och etnicitet

Assimilering är ett viktigt ämne för Sverigedemokraterna, men är den så bra som de påstår? Först vill jag förklara vad assimilering är. Det står så här på Wikipedia

Assimilation (från latin assimilátio, ’göra lik, efterbilda’), eller assimilering, syftar på den process genom vilken en minoritet, om processen är fullständig, helt överger sin egen kultur så att de ursprungliga kulturskillnaderna försvinner

Forskaren Lena Kornyeyeva menar i denna rapport att assimilering ger en motsatt effekt. Forskningen visar att de flyktingar som lyckas bäst med sin anpassningsprocess är de som både kan värdera och uppskatta sin egen kultur och den i mottagarlandet. De som förkastar sin egen kultur blir rotlösa och de som förkastar mottagarlandets hamnar utanför samhället. Detta är också en av anledningarna till varför detta står i de mänskliga rättigheterna artikel 22

Var och en har, i egenskap av samhällsmedlem, rätt till social trygghet, och är berättigad till att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som krävs för hävdandet av hans eller hennes människovärde och utvecklingen av hans eller hennes personlighet, förverkligas genom nationella åtgärder och mellanfolkligt samarbete i enlighet med varje stats organisation och resurser

Om vi ser till vilka föreningar SD Borås vill neka så handlar det om bland annat Borås finska förening, Grekiska föreningen i Borås, Islamiska Kulturföreningen och Orientaliska katolska föreningen. Den förening som också står med på denna lista invandrarföreningar i Borås är Judiska föreningen och huruvida den föreningen går under invandrarföreningar eller de föreningar för urfolksbefolkningen som SD vill tillåta låter jag vara osagt.

1 thought on “Sverigedemokraterna och invandrarföreningar

Comments are closed.