Rasism och främlingsfientlighet i SD’s principprogram

Ofta får man höra att det inte finns någon som helst rasism eller främlingsfientlighet i Sverigedemokraternas principprogram och det beror troligtvis på att de som påstår det att de inte har förstått det de läst eller att de inte läst det alls. Man måste läsa och se innebörden i det som står för att se om det finns eller inte och det behövs ingen djupare analys för att hitta betydelser gömda bland finare ord. Visst, nu kommer vi få höra att dessa stycken är tagna ur sitt sammanhang. Ja, i det stora sammanhang räknas även lagda rasistiska motioner, rasistiska uttalanden, rasistiska partimedlemmar för dessa hjälper också till att färga SD’s politik

I första citatstycket som kommer från SD’s principprogram och kapitlet Demokrati så står det klart och tydligt att människor från andra kulturer inte kan fungera i ett svenskt samhälle. Lägger man till betydelsen av det andra stycket som kommer från samma program och kapitlet Människan så finns det en nedärvd essens som avgör hur man är som människa så börjar det kännas lite obehagligt. Vi har ju hört dessa tongångar förut…

Sverigedemokraternas uppfattning är att man inte helt kan förbigå ordet ”folk” i begreppet folkstyre och att folkstyret i längden riskerar att bli mycket problematiskt att upprätthålla i en stat som bebos av flera folk, där det inte råder konsensus kring vilka som skall räknas till folket och där det kanske inte ens förekommer en gemensam arena för debatt eftersom invånarna i staten inte delar samma språk. Vi ser således förekomsten av en gemensam nationell och kulturell identitet bland befolkningen som en av de mest grundläggande hörnstenarna i en stark och väl fungerande demokrati

Det finns ett stycke till i programmet som är intressant det här med vad som är önskvärd och icke önskvärd invandring och den finns i kapitlet Nationen. Sverigedemokraterna vill alltså assimilera dom människor som kommer hit. För att förklarar ordet Assimilation så använder jag mig av Wikipedia ”Assimilation (från latin assimilátio, ’göra lik, efterbilda’), eller assimilering, syftar på den process genom vilken en minoritet, om processen är fullständig, helt överger sin egen kultur så att de ursprungliga kulturskillnaderna försvinner”. Sverigedemokraterna vill alltså stöpa om den invandrade människan helt och hållet genom att ta ifrån den allt den har med sig från sitt ursprungsland och ge den nya egenskaper, svenska egenskaper. I det här stycket ser vi också att partiet ser invandring från “kulturellt avlägsna” länder som en omöjlighet och icke önskvärd.

Det faktum att vi ser assimilering som möjlig och eftersträvansvärd är inte detsamma som att vi också ser den som okomplicerad. Assimileringsprocessen är ofta lång och problemfylld och historien visar att det ibland kan ta flera generationer innan den är slutförd och i vissa fall lyckas den inte överhuvudtaget, utan leder istället till uppkomsten av segregerade och särkulturella samhällen. Ju mer en invandrares ursprungliga identitet och kultur skiljer sig ifrån den svenska nationens och ju större gruppen av invandrare är, desto svårare blir assimileringsprocessen. Detta är en av de primära orsakerna till att Sverigedemokraterna förespråkar en långsiktigt ansvarstagande och begränsad invandring, i synnerhet ifrån länder där kulturen och värdegrunden starkt avviker ifrån den svenska.

Från stycket Människan kommer nästa citat. En nedärvd essens? Från WikipediaEssens (av latinets essentia) avser i talspråk det väsentliga i något, tingets kärna, det avgörande nödvändiga”. 

Det finns dock också en nedärvd essens hos varje människa som man inte kan undertrycka i hur hög utsträckning som helst utan att det får konsekvenser. Delar av denna essens är gemensam för de flesta människor och annat är unikt för vissa grupper av människor eller för den enskilde individen

Den öppna svenskheten är en term som stod i SD’s principprogram (deras åsiktsprogram) och är ett av argumenten som används av deras sympatisörer som ett bevis på att vem som helst kan bli svensk. Jag skrev stod i dåform för att 2011 försvann detta och ersattes med termer som de svenska, de assimilerade svenska och de icke-svenska.

Som assimilerad till den svenska nationen räknar vi den med icke-svensk bakgrund som talar flytande svenska, uppfattar sig själv som svensk, lever i enlighet med den svenska kulturen, ser den svenska historien som sin egen och känner större lojalitet med den svenska nationen än med någon annan nation

I deras program står det även så här

Sverigedemokraternas nationalism är öppen och ickerasistisk. Eftersom vi definierar nationen i termer av kultur, språk, identitet och lojalitet, och inte i termer av historisk nationstillhörighet eller genetisk grupptillhörighet, så är vår nationella gemenskap öppen även för människor med bakgrund i andra nationer

Vad betyder detta? Att Du får gärna komma från t.ex Turkiet, men du får INTE prata turkiska, tillhöra den turkiska kulturen, ha en turkisk identitet eller känna någon som helst lojalitet gentemot ditt tidigare hemland?

Vad är det för skillnad med att inte välkomna människor från ett visst landområde eller att inte välkomna människor från den kultur som finns inom det området? Man skiljer konsekvent på invandring från “kulturellt avlägsna” länder och invandring från övriga länder, vilket ger en rasistisk underton.

Som slutord vill jag använda mig av Åkessons omskrivning av Bevara Sverige Svenskt för det visar på vilket sätt Sverigedemokraterna förvandlas eller hur de putsar sin fasad Låt Sverige förbli Sverige. En finare etikett spelar ingen roll när innehållet fortfarande är ruttet.

 

 

Källa: Sverigedemokraternas principprogram

5 thoughts on “Rasism och främlingsfientlighet i SD’s principprogram

 1. MarreMarre says:

  Det är bra att du granskar SD ur ideologisk synvinkel, det borde göras oftare och av fler, men här trampar du snett. Exempelvis är det omöjligt att tolka principprogrammets ”känner större lojalitet med den svenska nationen än med någon annan nation” som ”[inte] känna någon som helst lojalitet gentemot ditt tidigare hemland”.

  En onödig kryddning som du hittat på alldeles själv. Likaså uttrycks faktiskt inget förbud mot att tala sitt modersmål. Inte så länge svenska också behärskas och används där det är lämpligt. Samma med identititer.

  De passagerna du tar upp här är inte de mest problematiska i principprogrammet. Pratat om ”essens” är självklart rena snömoset men inte rasistiskt per se.

  1. polimasaren says:

   De använder ordet assimilera när de vill att invandrare ska anpassa sig till det svenska och enligt ordets rätta betydelse så ska de ge upp allt det de har från sin gamla kultur. Så för att de ska få kalla sig svenskar så får de inte prata sitt ursprungsspråk, ha lojalitet till sitt hemland osv.

   1. polimasaren says:

    Finns orken ska jag titta igenom programmet fler gånger och ta upp flera saker för det är som du säger viktigt

 2. lank says:

  Jag vill tipsa om en tidigare skinhead som offentliggjort sin mycket tunga historia som jag läste igår. Det finns något avsevärt viktigt med att dela denna historia och jag tror många kan ta lärdom. http://fallbeskrivning.blogspot.se/

Comments are closed.