Kategori: Besynnerligheter


Roger Sahlström och hans enorma scoop

Journalisten Roger ”Salle” Sahlström som jobbar för högerextrema Nya Tider och hatsajten Avpixlat försöker insinuera att killen som blivit hånad av Sverigedemokratiska partitoppar skulle vara äldre än 15 år som hans personnummer visar. Killen kom till Sverige när han var 6 år gammal och fick då sitt personnummer. Enligt resonemanget skulle då killen ha ljugit om sin ålder och egentligen varit 11 år vid tillfället. Sahlström baserar detta på en profil på datingsajten Badoo där denna kille har angett att han är 20 år.

I texten är Sahlström skriver om sitt scoop alltså att han har grävt och hittat Badookontot skriver han flera saker bland annat

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Det kan vara som så att han ljuger om sin ålder på Badoo. Tycker det är lite anmärkningsvärt bara[/otw_shortcode_quote]

och

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Huruvida han är 15 eller 20 eller om han kom när han var 6 år spelar ingen roll för min del.[/otw_shortcode_quote]

och

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Det är inte jag som påstår att han är 20 år. Det är hans själv via profilen på Badoo. Varför får ni fråga honom om. [/otw_shortcode_quote]

Om nu denna journalist inte bryr sig om denna killes ålder varför lägga ner tid på att gräva i detta? Vad vill han bevisa med att inte bara kolla upp 15-åringens förehavanden på nätet utan också skriva en text som egentligen inte tillför något annat än att insinuera att killen skulle ha en annan ålder än den personbeviset visar.

Bland kommentarerna under så ser vi att Sahlströms taktik gått hem. Som vi ser är även den före detta SD-politikern Oleg Datsishin med och kommenterar

namnlost-2 namnlost-4 namnlost-8 namnlost-10 oleg7

Bland kommentarerna så svarar Sahlström och faktiskt skriver att åldern kan stämma, men avslutar med ”vad vet jag haha

sahlström

Ett annat resultat förutom att killen fortsätter att bli hånad i kommentatorsfältet och påstås vara både 37 år och äldre än Gustav Fridolin är det hat mot våra beslutsfattare som kallas landsförrädare

landsforadare2

Läs mer om denna ”journalist”

Vi tar en titt på Roger Sahlström 

Statistikfifflaren Roger “Salle” Sahlström  

Vem är ”Salle” – våldet, hoten och ett liv i utkanten av Sverigedemokraterna

Hatet och hetsen mot 15-åringen – Sverigedemokraterna fortsätter sprida lögner om hans ålder

Kristdemokraterna: Bruna populister eller okunniga

11692795_10152951543008365_6001047016488745811_n

Kristdemokraterna vill bekämpa ISIS med att döma dom för landsförräderi, neka dom inträde till Sverige och dra in deras pass. De har rätt i att något måste göras, men för att veta vad vi ska och kan göra så måste vi läsa på vad våra möjligheter är. Ska vi angripa problemet så måste vi göra det med fakta och inte låta populister tvinga debatten på villovägar. Så hur är det med landsförräderi och att göra någon statslös? Vi tar en titt på de Mänskliga rättigheterna, Regeringsformen och Svensk lag.

De mänskliga rättigheterna Artikel 15

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Var och en har rätt till en nationalitet. Ingen får godtyckligt fråntas sin nationalitet eller nekas rätten att ändra nationalitet.[/otw_shortcode_quote]

Regeringsformen 7 §

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Ingen svensk medborgare får landsförvisas eller hindras att resa in i riket. Ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap. Det får dock föreskrivas att barn under arton år i fråga om sitt medborgarskap ska följa föräldrarna eller en av dem. Lag (2010:1408).[/otw_shortcode_quote]

Brottsbalk (1962:700) 18 kap. Om högmålsbrott

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]1§ Den som, med uppsåt att statsskicket ska med vapenmakt eller annars med våldsamma medel omstörtas eller att åtgärd eller beslut av statschefen, regeringen, riksdagen eller högsta domarmakten på så sätt ska framtvingas eller hindras, företar en handling som innebär fara för uppsåtets förverkligande, döms, om det inte är högförräderi, för uppror till fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller på livstid eller, om faran var ringa, till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Lag (2009:396).[/otw_shortcode_quote]

Det verkar som att Ebba Busch Thor vill bryta mot de Mänskliga rättigheterna, regeringsformen och sen döma någon för landsförräderi trots att de brott de begått inte räknas som det brott som hon vill fälla dom för. Visst det måste göras nåt, men till och börja med kanske man ska ta och läsa på lite. eller handlar det om populism? Kan det till och med handla om en flirt med Sverigedemokraterna och deras väljare? En snabb googling så hittade jag en lag som hanterar hur vi ska behandla terrorister Lag (2003:148) om straff för terroristbrott.

Untitled-1

Läs Aftonbladet om Ebba Busch Thor på SD:s önskelista

Sverigedemokraternas besynnerliga motioner del 6 Ändringar i skolplanen

I motionen Motion 2014/15:2937 Ändringar i Lpfö 98 så vill de Sverigedemokratiska riksdagsledamöterna Richard Jomshof, Stefan Jakobsson, Robert Stenqvist och Carina Herrstedt ändra i läroplanen för förskolan. Ändringar som är väldigt besynnerliga utomstående, men för en sverigedemokrat är dom självklara. Det handlar om att neka barns rätt att lära sig sitt modersmål, att få förskolebarn att inte tycka illa om sverigedemokrater.

Första förslaget till ändring:

Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling. Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Barns behov av att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor med andra ska stödjas

SD’s förslag:

Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling. Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, politisk övertygelse eller sexuell läggning hos någon anhörig eller för annan kränkande behandling. Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Barns behov av att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor med andra ska stödjas

Vi ser att någonting lagts till? Frasen ”politisk övertygelse” har lagts till  och man kan ju fråga sig varför de  vill att barn ska slippa mobbas för sin politiska övertygelse. Ska barn överhuvudtaget ha en politisk övertygelse i förskolan. Det är skrivet så det kan feltolkas, men detta handlar med stor sannolikhet om den politiska övertygelsen ”sverigedemokrat”. De har en enorm övertro på sig själva när de lägger sig själva mellan funktionsnedsättning och sexuell läggning.

Andra förslaget till ändring:

Den växande rörligheten över nationsgränserna skapar en kulturell mångfald i förskolan, som ger barnen möjligheter att grundlägga respekt och aktning för varje människa oavsett bakgrund

SD’s förslag:

En allt mer globaliserad värld ställer höga krav på en medvetenhet om och en förståelse för det egna kulturarvet. En sådan medvetenhet och förståelse ger en trygg identitet för våra barn som är viktig för att grundlägga respekt och aktning för varje människa oavsett bakgrund

Om jag förstår Sverigedemokraternas sätt att tänka så vill de avprogrammera barn och stöpa dom till en mer SD-vänlig identitet. De brukar kalla det ”assimilering”  vilket enligt forskning inte fungerar utan ger motsatt effekt och istället skapar utanförskap. Huruvida en starkare svensk identitet bland ”etniskt svenska” barn ska öka förståelsen för andra människor som står en bit bort ifrån just den identiteten tillsammans med SD’s påstående att det kan ta flera generationer för invandrare att bli svenskar låter enbart som ett sätt att skapa ett ”vi och dom”-samhälle.

Tredje förslaget till ändring:

Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dessa värden. Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller

SD’s förslag:

Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dessa värden. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma rättigheter och möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan otillbörlig påverkan från vuxenvärlden

I första anblicken ser dessa två varianter likadana ut, men det är en liten skillnad och det är Sverigedemokraternas ovilja att nämna ordet ”könsroller”. SD vill istället att det ska stå att de båda könen ska ha samma rättigheter och möjligheter att pröva förmågor och intressen utan påverkan. Vad är om nått ett genom stereotypa könsroller tvinga barn att leka med dockor alternativt leka med plastbilar och transformersfigurer?

Fjärde förslaget till ändring:

Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle. Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur ska bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet

SD’s förslag:

En allt mer globaliserad värld ställer höga krav på en medvetenhet om och en förståelse för det egna kulturarvet. En sådan medvetenhet och förståelse ger en trygg identitet som är viktig för att kunna förstå andra människors villkor och värderingar. Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna får stöd i att utveckla en tvåkulturelltillhörighet

I den här ändringen så vill de ta ifrån vissa människor deras kulturella bakgrund medan de vill frångå assimileringen för nationella minoriteter. De vill alltså låta judar, samer, tornedalingar, sverigefinnar och romer ha två identiteter vilket enligt Björn Söder och deras principprogram skulle leda till att de inte skulle tillhöra den svenska nationen.

 Femte förslaget till ändring:

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. Av skollagen framgår att förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål

SD’s förslag:

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling i svenska och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen

Åter igen vill jag hänvisa till forskningen om assimilering

 Sjätte förslaget till ändring:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar […] förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och …

 SD’s förslag:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar […] förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, politisk övertygelse, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och …

Politisk övertygelse? Ska barn indoktrineras politiskt redan i förskolan? Förmodar att Sverigedemokraterna att med denna ändring vill att barn ska få en positiv bild av vad SD är för parti. Visst alla människor är lika värda, men den här ändringen känns fel då den kommer från Sverigedemokraterna som allt annat ser människor som likvärdiga.

Sjunde förslaget till ändring:

Förskolan ska sträva efter att varje barn […] som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål

SD’s förslag:

”Förskolan ska sträva efter att varje barn […] som har ett annat modersmål än svenska utvecklar en svensk identitet och sin förmåga att kommunicera på svenska.”

Återigen måste jag hänvisa till forskningen om assimilering. Varför SD har så svårt för att barn ska få läsa sig sitt modersmål finns nog i mottot ”Bevara Sverige Svenskt” eller som Åkesson säger ”Låt Sverige förbli Sverige”. Att barn får lära sig ett annat språk utesluter inte att de lär sig svenska språket precis som det står i originaltexten ”sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål”

Som sagt var, många besynnerligheter blev det. För SD är assimilering så pass viktigt att de vill även assimilera svenskar och gäller alltså också barn. Sverigedemokraterna har i alla tider haft svårt för att definiera den svenskhet de förespråkar, men man får en fingervisning hur de vill indoktrinera skolbarn i Sverige genom deras motioner och uttalanden. De vill styra studenters yrkesval och de motionerat om att upphäva den fria folkbildningen genom att likrikta den. Sverige är ett sekulärt land och enligt skolverket så ska får det inte innehålla religiösa inslag i själva undervisningen

Utbildningen och undervisningen i förskolor och skolor ska vara icke-konfessionell dvs. det får inte förekomma religiösa inslag. Undantag gäller för fristående förskolor och skolor med konfessionell inriktning. I dessa får det förekomma konfessionella inslag i utbildningen men inte i undervisningen

…men det hindrar inte Sverigedemokraterna att lägga motioner om att tvinga på skolbarnen kristendom och att införa obligatorisk kristen morgonbön i skolan. Julia Kronlid, SD riksdagsledamot och evolutionsförnekare vill införa ett ämne där de som inte tror på evolutionen ska komma till tals (vi andra kallar det för religionskunskap). Varför hon förnekar den förklarar hon med att hon levde inte under dinosauriernas era och därför tror hon inte att de har existerat. Detta tankesätt vill hon alltså lära ut till våra barn. En sverigedemokrat vill dessutom dela upp skolklasserna efter etnicitet eller som han säger mellan ”högpresterande svenska elever contra invandrarelever med marginella kunskaper”.

Som avslut vill jag bra säga det att för barnens skull släpp inte in sverigedemokraterna i skolpolitiken!

 

Läs gärna de andra inläggen om Sverigedemokraternas besynnerliga motioner

 

Alternativ media – Den sanna historien

Förutom den grova rasism, sexism och homofobi man kan hitta på de tre största hatsajterna så finns det mycket andra besynnerligheter bland de som styr alternativ media.

 

Alternativ media Fria tider

Anklagades för att ha blåst 2000 sverigevänner på en halv miljon – Drog utomlands

 

Alternativ media Avpixlat

Hatsajten Avpixlats frontman nolltaxerar – jagas av fogden

Alternativ media Avpixlat Kent Ekeroth

Betalar sina privata skulder med Avpixlats pengar

 

Alternativ media Exponerat

Hatsajten Exponerats huvudman själv dömd pedofil

 

Jag tror inte vi behöver skriva så mycket mer om alternativ media än så här

 

Ola Sandstig och högerextrema källor del 2

Jag skrev för drygt en vecka sen skrev jag om journalisten Ola Sandstig som ansåg att det grävande journalistkollektivet Researchgruppen skulle granskas. Det visade sig att han sökt sig till fascister för att få verifikation på viss fakta som han tänkte använda i sin artikel. Det var meningen att den skulle publiceras av tidningen Fokus som förövrigt 2013 utsågs till »Årets tidskrift« av branschorganisationen Sveriges Tidskrifter. Tidningen har vunnit flera priser än så och även tidningens medarbetare har prisats. Tidningen valde i alla fall att stoppa Sandstigs artikel och ansvarig utgivare Anna Körnung förklarar varför

De källor vi använder ska vara trovärdiga och uppgifter ska kunna verifieras. De personer som namnges ska ges möjlighet att kommentera uppgifterna. För Fokus är det en självklarhet att inte använda sig av källor med icke-demokratisk – till exempel nazistisk – koppling

Till Dagens samhälle förklarar Körnung varför artikeln inte publicerades av Fokus. Som svar på frågan om hon kan vara mer specifik säger hon

Nej det är en sammantagen bedömning som jag tvingas göra. Jag måste känna att alla delar av jobbet blir bra och håller för publicering och när svaret blir nej får jag välja den här vägen

Artikeln höll alltså inte måttet. Det valde Dagens samhälle att bortse ifrån och valde själva att publicera den och efter att ha läst den ett par gånger måste jag bli tvungen att hålla med. Den känns fel och förutom att hela idén med att påstå att Researchgruppen inte skulle tåla granskning när två av personerna som nämns i artikeln villigt låter sig intervjuas varav en av dom inte ens är med i gruppen längre. Artikeln känns subjektiv och mer ett påhopp än en granskning.

Redan i inledningen av artikeln visar skribenten en partisk attityd och det är inte till RG’s fördel vilket jag tycker är besynnerligt då Sandstig har ett förflutet i Uppdrag granskning. Han skriver att rätten till anonymitet finns inskrivet i Flashbacks regler som är en av de sajter Researchgruppen har granskat. Varför han tar upp det är när det saknar relevans. Flashback saknar utgivningsbevis och är därför inte grundlagsskyddat vilket leder till att de har inte en laglig rätt att vara anonyma. Yttrandefriheten i Sverige är inte heller total då Hets mot folkgrupp och förtal är två av de undantagen i yttrandefriheten. Detta borde en journalist av Sandstigs kaliber veta om.

Han skriver om att det endast är motståndare på högerkanten som har granskat Researchgruppen och det stämmer säkert, men det är endast dom också som kräver att få vara anonyma så de kan sprida sitt näthat och hot utan repressalier. När RG granskade Avpixlat gick de igenom alla partiers kandidater, men hittade endast Sverigedemokrater och det är dom som har varit högljuddast förutom en och en annan piratpartistisk partiledare som tycker att man ska få göra som man vill på nätet.

När det gäller sanningshalten i artikeln så har Martin Fredriksson anmält Dagens samhälle till Pressombudsmannen och till Yrkesetiska nämnden och jag kommer att låta den faktagranskning som kommer av det tala för sig själv.

Ett av de besynnerligaste argumenten i texten är om en av de föreläsningar som Researchgruppen har hållit i

De har också hållit workshops i research hos syndikalisterna i Göteborg: ”Hur kan aktivistgrupper använda journalistiska researchmetoder i sitt arbete.”

Vad är det som är så märkvärdigt med att journalister har en föreläsning för för några personer i en bokhandel anordnat av ett fackförbund?

Eftersom både researchen och själva artikeln verkar vara ett hafsverk så har jag svårt att tro att det handlade om att göra ett bra scoop. Det måste finnas en annan anledning. I samband med att ”Uppdrag Granskning”-avsnittet ”Det goda våldet” bad programmets ansvarige utgivare om ursäkt för ett uttalande som Ola Sandstig fällt om Researchgruppen och dess kopplingar till AFA.

Jag har försökt fråga honom om han är revanschdriven för då kan jag förhålla mig till honom på ett annat sätt men nu upplever jag att jag har fått svar på den frågan

 

Övriga källor:

Om Fokus arbete
Fokus stoppar artikel om Researchgruppen
Granskare som inte tål en granskning

 

 

 

 

Nästa sida →